Reklamsız Sözcü

SGK’dan maaş ‘masalı’

SGK Baş­ka­nı­’nın, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun 88 yıl­dır emekli maaşı ödendiği açıklaması 'masal' çıktı.

android-time 00:09 30 Kasım 2012
SGK’dan maaş ‘masalı’
SGK Baş­ka­nı­’nın, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun 88 yıl­dır emekli maaşı ödendiği açıklaması 'masal' çıktı.

Sos­yal Gü­ven­lik, yıl­lar­dan be­ri eko­no­mi­de ka­ra de­lik. Ne­re­sin­den bak­san, bir ya­muk­luk var. Bun­lar­dan bi­ri de ge­çen­ler­de ya­pı­lan açık­la­ma.

88 YIL­DIR MA­AŞ ALAN KİM?

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­ka­nı'nın,  açık­la­ma­sı­na gö­re; Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu'nun 88 yıl­dır (ya­ni 1924 yı­lın­dan bu ya­na) ma­aş öde­di­ği kim­se­ler var­mış!

88 yıl­dır ma­aş öde­nen­le­rin ya­şı­nı ha­yal gü­cü­nü­ze bı­ra­kı­yo­ruz.

An­cak, or­ta­da ba­zı ger­çek­ler var ki on­la­rı ha­yal gü­cü­ne de­ğil, res­mi ve­ri­le­re da­yan­dır­mak ge­re­ki­yor.

NE ZA­MAN KU­RUL­DU?

Bu ül­ke­de prim top­la­ya­rak, emek­li­lik hak­kı sağ­la­yan ilk ka­mu ku­ru­mu TC Emek­li San­dığıdır..

TC Emek­li San­dı­ğı 1956 yı­lın­da (56 yıl ön­ce),
Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu 1964 yı­lın­da (48 yıl ön­ce),
Bağ-Kur ise 1971 yı­lın­da (41 yıl ön­ce) ku­rul­du.
88 yıl­dır ya­ni 1924 yı­lın­dan bu ya­na, yu­ka­rı­da­ki ku­rum­lar­dan her­han­gi bi­ri na­sıl olur da ma­aş öder?

YA­MUK­LUK VE MA­SAL

“Ya­muk­luk va­r” de­dik ama as­lın­da tam ola­rak ya­muk de­ğil; ya­muk yu­muk!
Ma­sal de­dik ama bu­na ço­cuk­lar bi­le inan­maz!
SGK'­nın ma­sal an­lat­ma­yı bı­ra­kıp, emek­li­ler­le il­gi­li acı ger­çek­le­re
bak­ma­sı­nın za­ma­nı gel­di de ge­çi­yor bi­le.

Ça­lı­şan­la­ra ge­lin­ce. 2.700 li­ra­ya ka­dar üc­re­ti olan SSK'­lı iş­çi­ler, ça­lış­tık­ça ala­cak­la­rı emek­li ay­lı­ğı dü­şü­yor!

Bu ger­çe­ği gör­me­nin de za­ma­nı gel­di de ge­çi­yor bi­le.

Son güncelleme: android-time 00:2030.11.2012
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more