Reklamsız Sözcü
DİNÇER GÜNER

Gelin şu 2015’i bir gözden geçirelim!

20 Aralık 2015

Yılın son günlerine yaklaştık sayılır… İşte bugünleri, 2015 yılında neler yaptık, hangi hedeflerimize vardık, hangileri yarım kaldı, gerçekten nelere ihtiyacımız var sorularına cevap arayarak geçirebiliriz… Bunların yanı sıra iş kurmak isteyen, iş arayan herkes için gökyüzü bir hayli destekleyici olacaktır, unutmayın…

Ma­lum yı­lı ya­vaş­tan ka­pa­tı­yo­ruz ve yı­lın son önem­li gök­yü­zü ola­yı ise Yen­geç Bur­cu'n­da mey­da­na ge­le­cek olan do­lu­nay ola­cak. Yen­geç de­mek, so­rum­lu­luk, gö­rev­ler, ai­di­yet, duy­gu­lar, geç­mi­şe ait ko­nu­lar, ai­le­vi ko­nu­lar de­mek­tir. İş­te bu son gün­le­ri­mi­zi 2015 yı­lın­da ne­ler yap­tık, han­gi he­def­le­ri­mi­ze var­dık, han­gi­le­ri ya­rım kal­dı, ger­çek­ten ne­le­re ih­ti­ya­cı­mız var şöy­le bir kı­sa göz at­mak için hiç­te fe­na bir haf­ta de­ğil. Ha bun­la­rın ya­nı sı­ra sen, iş kur­mak is­ter­sen, işi­ni de­ğiş­tir­mek is­ter­sen, yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ta­lep­le­ri­ni ilet­mek is­ter­sen de bu haf­ta gök­yü­zü ga­yet des­tek­le­yi­ci ar­ka­da­şım. Mer­kür / Jü­pi­ter et­ki­le­şi­mi ile de haf­ta bo­yun­ca bo­zu­lan ile­ti­şim­le­ri onar­mak, ken­di­ni ge­liş­tir­mek için eği­tim­le­re baş­la­mak, bol bol oku­mak, ti­ca­ri gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak, var­sa ke­nar­da kö­şe­de pa­ran bu­nu iyi de­ğer­len­dir­mek için araş­tır­ma­lar yap­mak için ­de ha­ri­ka bir haf­ta olacak.

Koç ve yükselen Koç;
Haf­ta­nın ge­ne­li Oğ­lak, Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Ev iş ara­sın­da den­ge­yi kur­ma­nız önem­li ola­cak­tır. Yu­va, yer de­ğiş­tir­me, ta­di­lat, ai­le içi iliş­ki­le­rin önem ka­za­na­ca­ğı bu za­man­lar, sos­yal an­lam­da ya­şan­ma­sı muh­te­mel ger­gin­lik­le­re kar­şı dik­kat­li ol­mak­ta ya­rar var. Bi­linç al­tı­nız ve rü­ya­la­rı­nız an­lam ka­za­na­bi­lir, ma­ne­vi ko­nu­lar­la da­ha iç içe ola­bi­lir­si­niz. Do­lu­nay za­ma­nı Gü­neş/ Plu­to et­ki­le­şi­mi ile yurt dı­şı, ulus­la­ra­ra­sı iş­ler, ya­ban­cı­lar, ya­yın­cı­lık­la il­gi­li bir ta­kım iş­le­ri­ni­zi si­ze gü­ven ve­re­cek şe­kil­de hal­lo­la­bi­lir. Evi­niz­de yap­mak is­te­di­ği­niz her tür­lü de­ği­şim için çok uy­gun bir haf­ta. Ev içi ka­za­la­ra da dikkat edin.

Boğa ve yükselen Boğa;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Önem­li ha­ber­ler alıp ve­re­bi­lir, ya­kın çev­re­niz ile iliş­ki­ler önem ka­zan­ma­ya baş­lı­yor. Mi­ni se­ya­hat­ler, ile­ti­şim, ya­yın­cı­lık­la il­gi­li ko­nu­lar gün­de­me ge­le­bi­lir. İş­le­rin bi­ti­ril­me­si için ha­fif pa­nik bir ha­va­ya bü­rü­ne­bi­lir­si­niz. Sos­yal çev­re ve ar­ka­daş­la­rı­nız­dan des­tek gö­re­bi­le­ce­ği­niz, ke­yif­li va­kit ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz za­man­lar. Gü­neş /Plu­to kon­ta­ğı ile; yurt dı­şı bağ­lan­tı­lı iş­le­ri­niz­de mi­nik ak­si­lik­ler çı­ka­bi­lir. Ev­li­lik/or­tak­lık­la il­gi­li iş­ler­de gü­ven ve­ri­ci du­rum­lar olu­şa­bi­lir. Ye­ni bir or­tak­lı­ğın te­me­li­ni atıl­ma­sı için mi­nik gi­ri­şim­ler söz ko­nu­su ola­bi­lir. Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter çok uyumlu olacak.

İkizler ve yükselen İkizler;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Pa­ra pa­ra pa­ra! Bu do­lu­na­yın odak ko­nu­su ola­cak. Fi­nan­sal an­lam­da ani bek­len­me­dik har­ca­ma­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir, ger­gin­lik ya­ra­ta­bi­lir. İş ve ka­ri­ye­ri­ni­zi il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da sür­priz,des­tek­le­yi­ci ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir­si­niz. Özel­lik­le Gü­neş / Plu­to kon­ta­ğı ile mad­di an­lam­da si­ze gü­ven ve­re­cek du­rum­lar olu­şa­bi­lir ve­ya pa­ra­sı da­ha iyi olan bir iş tek­li­fi ge­le­bi­lir. İş or­ta­mı­nız­da bir ta­kım dü­zen­le­me­ler mey­da­na ge­le­bi­lir de, si­zin işi­ni­ze ge­le­cek. Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter ara­sın­da uyum­lu bir et­ki­le­şim ola­cak. Kre­di araş­tır­ma­la­rı ya­pa­bi­lir, ya­tı­rım ya­pa­bi­lir, fi­nan­sal bir kri­zi çö­ze­bi­le­cek­si­niz.

Yengeç ve yükselen Yengeç;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Di­ye­te baş­la­mak için 10 nu­ma­ra za­man­lar. Bu­nun ya­nı sı­ra do­lu­nay za­ma­nı duy­gu­la­rı­nı­zı çok da­ha güç­lü bir şe­kil­de di­le ge­ti­re­bi­lir, his­le­ri­niz ve sez­gi­le­ri­niz faz­la­sı ile güç­lü ola­bi­lir. Ha­ya­tı­nız­da önem­li bir me­se­le­yi son­lan­dır­ma­nız için si­ze des­tek ve­re­cek­tir. Bu gün­ler­de bi­raz da­ha has­sas, sa­vun­ma­cı, çev­re­niz­de­ki ki­şi­le­ri ko­ru­ma­cı dav­ra­na­bi­lir, me­lan­ko­lik bir ruh ha­li­ne bü­rü­ne­bi­lir­si­niz. Özel­lik­le iki­li iliş­ki­le­ri­niz ve or­tak­la­rı­nız­da ger­gin­lik­ler­den ka­çın­mak ye­rin­de ola­cak­tır. Ya­ban­cı­lar­la il­gi­li, yurt dı­şıy­la iliş­ki­li, ti­ca­ret­le il­gi­li des­tek­le­yi­ci sür­priz et­ki­ler de dev­re­de olacak.

Aslan ve yükselen Aslan;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Ön­ce­lik­le sağ­lı­ğa bi­raz dik­kat, özel­lik­le ateş­li ra­hat­sız­lık­lar ve­ya mik­ro­bi­yal en­fek­si­yon­la­ra kar­şı, iş ve ça­lış­ma or­ta­mı­nız­da ve­ya ça­lış­ma şek­li­niz­de stres­li za­man­lar ola­bi­lir. Fi­nan­sal an­lam­da sür­priz bek­len­me­dik ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir­si­niz, or­tak­la­şa ka­zan­dı­ğı­nız ge­lir­ler­de ar­tış mey­da­na ge­le­bi­lir. Do­lu­nay za­ma­nı Gü­neş / Plu­to kon­ta­ğı si­zi bi­raz da­ha içe dön­me­ni­ze ne­den ola­bi­lir, bi­raz iç­sel an­lam­da ken­di­ni­zi sor­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Ke­za evi­ni­zin ek­sik­le­ri de bu haf­ta gö­zü­nü­ze çok da­ha faz­la ba­ta­bi­lir.Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter ara­sın­da uyum­lu bir et­ki­le­şim ola­cak. Pa­ra ile il­gi­li an­laş­ma­lar da yapabilirsiniz.

Başak ve yükselen Başak;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Sos­yal çev­re iliş­ki­le­ri ve aşk ha­ya­tı­nız ara­sın­da den­ge kur­ma­nız önem­li ola­cak­tır. Risk­li gi­ri­şim­ler­den uzak dur­ma­lı, spor ak­ti­vi­te­le­rin­de ken­di­ni­zi çok zor­la­ma­ma­lı­sı­nız. Da­vet­ler, or­ga­ni­zas­yon­lar, ar­ka­daş­lar­la iliş­ki­ler mer­cek al­tın­da. Eşi­niz­den ve­ya or­ta­ğı­nız­dan des­tek gö­re­bi­le­ce­ği­niz, ye­ni or­tak­lık tek­lif­le­ri­nin ola­bi­le­ce­ği za­man­lar. İliş­ki­niz­de ola­sı so­run­la­rı çöz­mek için uy­gun bir ze­min. Uzun za­man­dır gö­rüş­me­di­ği­niz ar­ka­daş­la­rı­nız­la il­gi­li ge­liş­me­ler ya­şa­na­bi­lir Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter ara­sın­da uyum­lu bir et­ki­le­şim ola­cak. Bir se­ya­hat çık­ma­nız ge­re­ke­bi­lir.

Terazi ve yükselen Terazi;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. İş ve ka­ri­ye­ri­ni­zi il­gi­len­di­ren ko­nu­lar gün­dem­de. Or­ga­ni­ze ol­ma­nız sa­ye­sin­de iş­le­ri­ni­zi çok da­ha ko­lay bi­ti­re­bi­le­cek­si­niz. Bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­nız ki­şi­ler­den ve hiz­met al­dı­ğı­nız yer­ler­den ra­hat­ça des­tek gö­re­bi­le­cek­si­niz. Ye­ni iş­ler, ye­ni pro­je­ler, ye­ni iş tek­lif­le­ri or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Do­lu­nay za­ma­nı Gü­neş / Plüton kon­ta­ğı iş so­rum­lu­luk­la­rı­nı­zın ve yü­kü­nü­zün ar­ta­ca­ğı­na ama ra­hat­lık­la bu­nun üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ği­ni­ze işa­ret et­mek­te. Bu et­ki­le­şim si­ze da­ha iyi bir mev­ki / sta­tü­de ge­ti­re­bi­lir. Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter ara­sın­da iyi bir et­ki­le­şim ola­cak. Ev, ar­sa, gay­ri­men­kul­le il­gi­li ko­nu­lar gündemde.

Akrep ve yükselen Akrep;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Hu­kuk­sal ko­nu­lar­la il­gi­li ger­gin­lik­ler ola­bi­lir, ile­ti­şim, ha­ber­leş­me, ha­ber alıp-ver­me, ya­yın­cı­lık­la il­gi­li ko­nu­lar­la il­gi­li ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir, ger­gin bir ruh ha­li­niz ola­bi­lir. Ya­ra­tı­cı­lık ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da des­tek­le­yi­ci, aşk­la il­gi­li ko­nu­lar­da sür­priz ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir­si­niz. Fi­nan­sal an­lam­da har­ca­ma­la­ra bi­raz dik­kat. Gü­neş / Plu­to kon­ta­ğı ile, ya­yın­cı­lık, ha­ber­leş­me, med­ya, te­le­viz­yon, hu­kuk­sal ko­nu­lar, ya­ban­cı­lar, yurt dı­şı bağ­lan­tı­lı iş­ler­de he­def­le­ri­ni­ze ulaş­ma­nız için ge­rek­li des­te­ği ala­bi­le­cek­si­niz. Bu alan­lar­da hem say­gı hem de ka­zanç el­de et­me­niz ko­lay ola­cak­tır.

Yay ve yükselen Yay;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Or­tak­la­şa ka­za­nım­lar, eşi­ni­zin ve­ya or­ta­ğı­nı­zın fi­nan­sal du­ru­mu, borç­lar, öde­me­ler, kre­di­ler, ban­ka­cı­lık iş­lem­le­riy­le il­gi­le­ne­bi­lir­si­niz. Si­ze ya­pı­la­cak olan öde­me­ler­le il­gi­li ge­cik­me­ler ve­ya stres ya­ra­ta­cak ko­şul­lar olu­şa­bi­lir. Yu­va, ai­le, ya­şa­dı­ğı­nız yer ile il­gi­li sür­priz ge­liş­me­ler ya­şa­na­bi­lir, evi­niz­le il­gi­le­ne­bi­lir, de­ko­ra­tif de­ği­şik­li­ler ya­pa­bi­lir­si­niz. Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter ara­sın­da uyum­lu bir et­ki­le­şim ola­cak. Fi­nans ko­nu­la­rı ile il­gi­li ken­di­ni­ze çe­ki dü­zen ver­me, to­par­la­ma za­ma­nı ol­du­ğu­na işa­ret et­mek­te. Pa­ra ile il­gi­li mev­zu­lar­da man­tık­lı dü­şün­me, ka­rar al­ma haf­ta­sı siz­ler için.

Oğlak ve yükselen Oğlak;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. İki­li iliş­ki­ler ve or­tak­lık­lar mer­cek al­tın­da. Tar­tış­ma­la­rı so­run­la­rı çöz­me­ye­ce­ği gi­bi da­ha bü­yük so­run­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­bi­lir. Ger­gin­lik­ler­den uzak dur­ma­nız­da fay­da var. Ya­kın çev­re­niz­de­ki ki­şi­ler­den des­tek ala­bi­lir, sür­priz si­zi se­vin­di­ri­ci ha­ber­ler ge­le­bi­lir bu gün­ler­de. Do­lu­nay za­ma­nı Gü­neş / Plu­to kon­ta­ğı özel­lik­le dost­la­rı­nız­dan gü­ven ve­ri­ci des­tek­ler ala­bi­lir­si­niz, dost­la­rı­nız, eşi­niz ve­ya part­ne­ri­niz sa­ye­sin­de pa­ra ka­za­na­bi­lir­si­niz de. Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter ara­sın­da uyum­lu bir et­ki­le­şim ola­cak. Ye­ni an­laş­ma­lar, söz­leş­me­ler im­za­la­mak için­de ga­yet uy­gun ko­şul­lar.

Kova ve yükselen Kova;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Da­ha inat­çı ve ger­gin bir tu­tum ser­gi­le­ye­bi­lir­si­niz. Sağ­lı­ğı­nı­za ve ki­şi­sel ba­kı­mı­nı­za önem ver­me­niz ge­re­ken bu gün­ler­de, ye­me iç­me alış­kan­lık­la­rı­nı­zı göz­den ge­çir­me­niz ko­nu­sun­da uya­rı­cı ni­te­lik­te. Çok faz­la ça­lış­ma­nız ge­rek­ti­ren ko­şul­lar ola­bi­lir. Fi­nan­sal an­lam­da ise bek­len­me­dik sür­priz ka­zanç­lar el­de ede­bi­lir­si­niz. Do­lu­nay za­ma­nın­da Gü­neş / Plu­to kon­ta­ğı ile ka­ri­yer ve yap­tı­ğı­nız iş an­la­mın­da ye­ni sağ­lam gi­ri­şim­ler­de bu­lu­na­bi­lir, si­ze gü­ven ve­re­cek ge­liş­me­ler söz ko­nu­su ola­bi­lir. Ke­za bu et­ki­le­şim si­ze pres­tij­li bir iş­te ge­ti­re­bi­lir. Bu haf­ta Mer­kür ile Jü­pi­ter uyumlu olacak.

Balık ve yükselen Balık;
Haf­ta­nın ge­ne­li Yen­geç Bur­cu'n­da­ki do­lu­nay et­ki­si ile ge­çe­cek­tir. Yal­nız için ha­va­da bir ne­vi aşk ko­ku­su var! Ya­ra­tı­cı­lık ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da şans­lı, risk­li gi­ri­şim­ler­den ka­zanç el­de ede­bi­lir­si­niz. Ho­bi­le­ri­ni­ze yö­ne­le­bi­lir, ha­ya­tın ke­yif­li yan­la­rı­nı da­ha ko­lay gö­re­bi­lir­si­niz. Aşk ve ço­cuk­lar­la il­gi­li ko­nu­lar çok da­ha ön plan­da bu do­lu­nay za­ma­nı. Ke­za do­lu­nay anın­da Gü­neş / Plü­ton kon­ta­ğın­dan do­la­yı, özel ha­ya­tı­nız­da si­ze gü­ven ve­ren ge­liş­me­ler söz ko­nu­su ola­bi­lir. Te­me­li sağ­lam iliş­ki­le­re yel­ken aça­bi­lir­si­niz. Ke­za uzun sü­re­dir baş­la­ma­yı dü­şün­dü­ğü­nüz ho­bi­ye baş­la­mak, özel zevk­le­ri­ni­ze va­kit ayır­mak için ha­ri­ka sü­reç. Şansınız açılıyor.

YENGEÇ BURCU'NDA DOLUNAY VE ETKiLERi

Bu hafta 25 Aralık saat 12.11 civarında Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek ve ortalama 10 gün kadar etkili olacak. Bu Yengeç yeni ayında en faydalı bir şekilde neler yapabiliriz ve etlileri neler olacak bir göz atalım…
Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işler, alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotolara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin. Besinlerinizde daha çok deniz ürünleri tüketmeye özen gösterin, hatta keyifli rakı-balık sofraları bile kurabilirsiniz. Ön yargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Aslında tam da bu Yengeç dolunayı zamanı, iyi bir aile dizimi çalışması ne iyi gider anlatamam! Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. İlla çok para harcamaya gerek yoktur, 2 eşyanın yerini değiştirebilir, koltuklara yeni minderler alabilirsiniz.
Dolunay haftasında Ay/Neptün kontağı, duygulara inen konuşmalar yapmak, sanatsal yanınızı keşfetmek, sanatsal çalışmalar yapmak, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, etrafınızdaki insanların yaralarına, acılarına merhem olmak için harika etkiler söz konusu! Unutmadan, her dolunay sonrası olduğu gibi, 25'inden sonra ilk 7-8 gün diyete başlamak içinde en uygun zamandır arkadaşlar!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Dinçer GÜNER
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more