Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Bayram demişken

18 Temmuz 2015

Bu kö­şe­de eko­no­mi ya­zı­sı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Gü­nün ma­na ve ehem­mi­ye­ti­ne bi­na­en de yaz­mak ge­re­ki­yor. Bay­ram­lar­da ya­şa­nan tü­ke­tim çıl­gın­lı­ğın­dan da­ha iyi ko­nu mu olur? Ta­bi­atıy­la çok da zor ol­mu­yor.
Ne var ki bu sa­at­ten son­ra; “Bay­ram­lar öy­le bir ha­le gel­di ki mad­di­yat, ma­ne­vi­yat­tan da­ha çok öne çı­kı­yo­r” di­ye­rek la­fı ge­ve­le­me­nin bir an­la­mı yok.
Din üze­rin­den fay­da sağ­lan­ma­yan kal­dı mı? Büt­çe­den en faz­la pay alan ku­rum­la­rın ba­şın­da ge­len Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, 5 mil­yar 442 mil­yon li­rayla 13 ba­kan­lı­ğı ge­ri­de bı­ra­kı­yor. 8 ba­kan­lı­ğın top­lam büt­çe­si ise Di­ya­ne­t'­in öde­ne­ği­ne ye­ti­şe­mi­yor. Al­lah ile ku­lu ara­sın­da­ki iliş­ki için bu büt­çe­yi ayı­rır­san mad­di­yat­tan ma­ne­vi­ya­ta yer kal­maz.

Ban­ka­la­rın bay­ra­mı


Bay­ram mas­raf an­la­mı­na ge­li­yor. Bay­ram har­ca­ma­la­rı, ta­til har­ca­ma­la­rı, eve özel har­ca­ma­lar art ar­da ge­lin­ce tek ça­re ka­lı­yor, o da ban­ka kre­di­le­ri…
Ban­ka­cı­la­ra gö­re her bay­ram ön­ce­si kre­di ta­le­bi di­ğer ay­la­ra gö­re, yüz­de 30 ar­tı­yor. Ban­ka ve kre­di kart­la­rıy­la ya­pı­lan har­ca­ma­lar 3 mil­yar li­ra­yı bu­lu­yor. Kre­di al­mak, borç­lan­mak de­mek. Borç­, fa­iz öde­mek de­mek. Fa­iz ne? Ha­ram! Ne ol­du ma­ne­vi­ya­ta?

Ye­di gün, yı­la denk


Ko­nu­mu­za dö­ner­sek, is­ta­tis­tik­ler il­ginç! Türk hal­kı bir yıl içe­ri­sin­de tü­ket­ti­ği şe­ker, lo­kum, çi­ko­la­ta­nın yüz­de 45'i­ni her iki di­ni bay­ram­da tü­ke­ti­yor. Yüz­de 55'i ise yı­lın ge­ri ka­lan 358 gü­nün­de…
Tür­ki­ye'de 3 mil­yo­na ya­kın iş­por­ta­cı­nın bu­lun­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da nor­mal za­man­lar­da gün­lük or­ta­la­ma ci­ro­su 100 li­ra olan bir iş­por­ta­cı bay­ram ön­ce­sin­de bu ci­ro­yu iki­ye kat­lı­yor. Yı­lın bu gün­le­rin­de iş­por­ta sek­tö­rün­de en az 225 mil­yon li­ra­lık pa­zar olu­şu­yor.

Ne­yi har­cı­yo­ruz


Bu bay­ram pa­ra­yı har­ca­dık. Da­ha Kur­ban Bay­ra­mı var. Yıl­ba­şı, Sev­gi­li­ler Gü­nü, An­ne­ler-Ba­ba­lar Gü­nü ve her ge­çen yıl sa­yı­sı ar­tan özel gün­ler… Dön­gü de­vam ede­cek. Ka­ça­rı yok!
Se­be­bi ba­sit… Eko­no­mi­le­rin ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ni da­ha faz­la har­ca­ma­ya yön­len­dir­me­si ge­re­ki­yor. Pe­ki, va­tan­daş han­gi bi­ri­ki­mi­ni har­ca­ya­cak? Açık­la­nan ve­ri­ler Tür­ki­ye'de ta­sar­ru­fun ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. O za­man ne­yi har­cı­yo­ruz? Bor­cu! Bay­ram­da borç öde­ye­ne ra­ma­zan kı­sa ge­lir­miş. İyi bay­ram­lar.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more