Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Suikastı örten esrar perdesi nasıl kalktı?..

30 Ocak 2016

Gü­neş­li, ılık bir cu­mar­te­si sa­ba­hı… Sa­at 11:30…
Ka­li­for­ni­ya Eya­le­ti­nin Ame­ri­kan Ri­vi­era­sı ola­rak bi­li­nen San­ta Bar­ba­ra ken­tin­de­ki lüks Bal­ti­mo­re Ote­li sa­kin­le­ri için sı­ra­dan bir gün…
Ko­nuk­la­rın bir bö­lü­mü cen­net­le ya­rı­şa­cak gü­zel­lik­te­ki bah­çe­de kah­ve­le­ri­ni içi­yor.
Az öte­de­ki Pa­si­fik Ok­ya­nu­su'n­dan ge­len dal­ga ses­le­ri, kuş cı­vıl­tı­la­rı­na ka­rı­şı­yor.

* * *

O sı­ra­da Los An­ge­les Baş­kon­so­lo­su­muz Meh­met Bay­dar ile yar­dım­cı­sı Ba­ha­dır De­mir, ken­di­le­ri­ni da­vet eden bir ki­şiy­le bu­luş­mak için ote­le ge­li­yor­lar. On­la­rı re­ve­rans­la kar­şı­la­yan yaş­lı, uzun boy­lu ve be­yaz be­re­li adam, dip­lo­mat­la­rı­mı­zı az ile­ri­de­ki bun­ga­lov ti­pi ku­lü­be­ye yön­len­di­ri­yor.

* * *

Dip­lo­mat­la­rı­mız, ken­di­si­ni Gurg Ya­ni­ki ola­rak ta­nı­tan ada­mın eli­ni sı­kıp içe­ri gi­ri­yor­lar. İran­lı ol­du­ğu­nu, Türk­le­ri çok sev­di­ği­ni be­lir­te­rek on­la­rı ay­lar­dır bu­ra­ya ça­ğı­ran ve gel­dik­le­ri tak­dir­de, Os­man­lı'ya ait bir tab­lo ile üze­ri im­za­lar­la do­lu bir bank­no­tu Türk Hü­kü­me­ti'­ne ar­ma­ğan ede­ce­ği­ni söy­le­yen uzun boy­lu ev sa­hi­bi ka­pı­yı ka­pa­tı­yor.

* * *

Yak­la­şık 15 da­ki­ka son­ra…
Si­lah ses­le­ri ge­li­yor!
Ga­yet sa­kin bir şe­kil­de bun­ga­lov­dan çı­kan be­yaz be­re­li, uzun boy­lu yaş­lı adam, ka­pı­nın önün­de­ki is­kem­le­ye otu­rup po­lis­le­ri bek­le­me­ye baş­lı­yor.

* * *

İçe­ri­de­ki dip­lo­mat­lar­dan 49 ya­şın­da­ki Meh­met Bay­dar, ora­cık­ta ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­tir, 30 ya­şın­da­ki Ba­ha­dır De­mir ise bir kaç sa­at son­ra has­ta­ne­de öle­cek­tir…

* * *

77 ya­şın­da­ki ka­ti­lin ger­çek adı Gür­gen Ya­nıkya­n'­dır. Er­me­ni kö­ken­li bir Ame­ri­kan va­tan­da­şı olan Ya­nık­yan, 1945'ten be­ri Ame­ri­ka'da ya­şa­mak­ta­dır. Po­lis­e bu ci­na­yet­le­ri in­ce­den in­ce­ye plan­la­ya­rak iş­le­di­ği­ni, ama­cı­nın “1915'te Türk­le­rin kat­let­ti­ği ak­ra­ba­la­rı­nın in­ti­ka­mı­nı al­ma­k” ol­du­ğu­nu söy­ler.

* * *

27 Ocak 1973 yı­lın­da ger­çek­le­şen ve Tür­ki­ye'yi sar­san bu sui­kast, Türk dip­lo­mat­la­rı­na kar­şı 20 yıl sü­re­cek bir te­rör kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tan ilk ey­lem olur. Te­rör sal­dı­rı­la­rın­da 31'i dip­lo­mat 90 ki­şi ölür, yüz­ler­ce in­san ya­ra­la­nır. Türk­ler­le Er­me­ni­ler ara­sı­na düş­man­lık to­hum­la­rı atı­lır ve nef­ret söy­le­mi yay­gın­la­şır…

* * *

Ömür bo­yu hap­se mah­kum olan ka­til Ya­nık­yan, 11 yıl ha­pis yat­tık­tan son­ra, Ka­li­for­ni­ya Va­li­si Ge­or­ge Dök­me­ci­yan ta­ra­fın­dan af­fe­di­lir ve kı­sa bir sü­re son­ra da ölür…

* * *

Meh­met Bay­dar ile Ba­ha­dır De­mir ise unu­tu­lup gi­der…
Ama unut­ma­yan­lar da var­dır.
Bun­lar­dan bi­ri de, Ba­ha­dır De­mi­r'­in ya­kın ar­ka­da­şı olan Ha­luk Şa­hi­n'­dir…

* * *

“Kim­dir bu Ya­nık­yan? Ci­na­ye­tin ar­ka­sın­da­ki ger­çek­ler ne­ler­dir?” so­ru­la­rı­nın pe­şi­ne dü­şen Ha­luk Şa­hin, Ame­ri­ka'yı ve San­ta Bar­ba­ra'yı çok iyi bil­me­nin de sağ­la­dı­ğı avan­taj­la, iz sür­me­ye baş­lar. Ade­ta bir de­dek­tif gi­bi ça­lı­şa­rak son yıl­lar­da giz­li­li­ği kal­kan bin say­fa­dan faz­la FBI (Fe­de­ral Po­lis) ra­po­ru­nu in­ce­ler. Bu­nun­la da ye­tin­me­yip, mah­ke­me za­bıt­la­rı­nı bu­lur. Ay­rı­ca ko­nu­nun uz­ma­nı ta­raf­sız ta­rih­çi­ler­le gö­rü­şür.

* * *

Kar­şı­laş­tı­ğı ha­ki­kat tüm bek­len­ti­le­rin­den da­ha şa­şır­tı­cı­dır!
Zi­ra ka­til Ya­nık­yan azı­lı bir ya­lan­cı­dır!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bi­ri­le­ri­nin ma­şa ola­rak kul­lan­dı­ğı bu pro­fes­yo­nel ya­lan­cı­nın baş­lat­tı­ğı te­rör dal­ga­sı, 31 pı­rıl­tı­lı dip­lo­ma­tı­mı­zın ve çok sa­yı­da in­sa­nın ca­nı­nı al­dı.
Ay­rı­ca ku­şak­lar bo­yu sü­rüp gi­de­cek kar­şı­lık­lı nef­ret söy­lem­le­ri­nin de kök sal­ma­sı­na se­bep ol­du.

UĞUR DÜN­DA­R'­IN NO­TU: “U­nu­tul­muş Bir Sui­kas­tın Ana­to­mi­si­”, Şu­bat ayı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da ki­tap ola­rak çı­kı­yor. Ta­ri­he ışık tu­tan bu ça­lış­ma­sıy­la de­ğer­li dos­tum Prof. Ha­luk Şa­hin, al­kı­şı hak edi­yor.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more