Sözcü Plus Giriş

AKP’nin kömürü ile holding patronu oldu

Facianın yaşandığı madenin sahibi Alp Gürkan, AKP zengini çıktı. Gürkan’ın kurduğu Soma Holding 2005’te TKİ’den aldığı kömür sahası ihalesinin ardından 700 milyon lira cirolu bir deve dönüştü.

03:15 -
AKP’nin kömürü ile holding patronu oldu

Fa­ci­anın ya­şan­dı­ğı So­ma'da­ki ma­de­ni iş­le­ten So­ma Hol­din­g'­in pat­ro­nu Alp Gür­kan, AKP zen­gi­ni çık­tı. Gür­ka­n'­ın ka­de­ri 2005'te değişti. Hü­kü­me­tin al­dı­ğı ka­rar­la kö­mür sa­ha­la­rı­nın 2005'te özel sek­tö­re açıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Gür­kan Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri'nin (TKİ) So­ma'da­ki 20 mil­yon tonluk maden iha­le­si­ni ka­zan­dı. Ma­den­den yıl­da 135 mil­yon li­ra ka­za­nan Gür­kan, bir an­da yük­se­li­şe geç­ti. İş­te
Gür­ka­n'­ın zen­gin­lik öy­kü­sü:

Ön­ce bat­tı, son­ra…

76 ya­şın­daki Je­olo­ji Mü­hen­di­si Alp Gür­kan, iş ha­ya­tı­na 70'li yıl­lar­da atıl­dı. İz­mi­r'­de kur­şun-çin­ko ma­den iş­let­me­ci­li­ği ya­pan Gür­kan, bu işi faz­la sür­dü­re­me­di ve bat­tı. Ar­dın­dan da Koç Gru­bu'na ait Tire­bo­lu'da­ki ma­de­ni ta­şe­ron ola­rak iş­le­ten Gür­kan, bu­ra­dan ka­zan­dı­ğı pa­ra­lar­la 1984 yı­lın­da So­ma Kö­mür A.Ş'­yi kur­du ve kö­mür iş­let­me­ci­li­ği­ne gir­di. 1986 yı­lın­da ilk kö­mür üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren Gür­kan, 1990 yı­lın­da şir­ke­tin tüm his­se­le­ri­ni top­la­dı.

Ka­de­ri de­ği­şi­yor

1998 yı­lı­na ka­dar kü­çük iş­ler­le uğ­ra­şan Alp Gür­kan, esas çı­kı­şı­nı AKP dö­ne­min­de ya­şa­dı. 2005 yı­lın­da TKİ ile an­la­şa­rak Soma'daki madeni aldı ve  20 mil­yon ton­luk üre­tim an­laş­ma­sı im­za­la­dı. Gür­kan ver­di­ği bir rö­por­taj­da sa­tın al­dı­ğı ma­den sa­ha­sın­da 140 do­la­ra üre­ti­len bir kö­mü­rün ma­li­ye­ti­ni 24 do­la­ra ka­dar dü­şür­dü­ğü­nü açık­la­dı.
2006 yı­lın­da Ti­la­ga A.Ş'yi dev­ra­lan Gür­kan, grup ta­ah­hüt iş­le­ri­ni bu ça­tı al­tı­na ta­şı­dı. 2009 yı­lın­da Ci­ner Gru­bu'n­dan dev­ra­lı­nan 15 mil­yon ton­luk Ey­nez ma­den kö­mü­rü kon­tra­tı­nın ar­dın­dan 2010 yı­lın­da Tür­ki­ye'de ve yurt­dı­şın­da çok kat­lı bi­na, en­düs­tri­yel te­sis­ler, ko­nut ve ti­ca­ri bi­na alt ya­pı ve üst ya­pı in­şa­at ve ta­ah­hüt fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak üze­re So­ma İn­şa­at'­ı kur­du.
Alp Gür­ka­n'­ın sa­hi­bi ol­du­ğu So­ma İn­şa­at, işe hız­lı baş­la­dı ve ay­nı yıl Tür­ki­ye'nin ikin­ci yük­sek bi­na­sı olan ve 140 bin met­re­ka­re in­şa­at ala­nı­na sahip Spi­ne To­wer pro­je­si­nin ana mü­te­ah­hit­li­ği­ni üst­len­di.

Ye­ni iha­le­ler alı­yor

2011 yı­lın­da Zon­gul­dak Bağ­lık-İnağ­zı taş­kö­mü­rü iha­le­si­ni de alan Gür­kan, Ar­na­vut­lu­k'­ta me­tal ma­den­ci­li­ği pro­je­le­ri ge­liş­tir­mek üze­re; Tur­kish Al­ba­ni­an Mi­ning Sh ad­lı fir­ma­yı kur­du. Bu­gün Hol­ding, kö­mür ma­den­ci­li­ği (So­ma, Zon­gul­dak, Mer­zi­fon), me­ta­lik ma­den­ci­li­ği (Mer­sin Krom İş­let­me­si, Ar­na­vut­luk), ma­den ekip­man­la­rı, gay­ri­men­kul ge­liş­tir­me, in­şa­at alan­la­rın­da fa­ali­yet gös­te­ri­yor. 6 bin ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı So­ma Hol­din­g'­in 2012 yı­lı ci­ro­su 300 mil­yon TL. Hol­din­gin bu yıl­ki ci­ro he­de­fi ise 700 mil­yon TL.

 

Son güncelleme: 04:04 17.05.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more