Sözcü Plus Giriş

AKP yüzde 40’ın altına indi!

Gezici Araştırma, seçime 104 gün kala siyasi tablonun resmini çekti. AKP iktidarının kaderi kararsızların tercihine kaldı.

Güncellenme: 23:58, 22/02/2015
AKP yüzde 40’ın altına indi!

CHP ve MHP'nin toplam desteği ise yüzde 50 eşiğine dayandı.

2014 ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti'nin son an­ke­ti, ik­ti­dar par­ti­si­ni üze­cek. Ge­zi­ci'nin 14-15 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 32 il­de 3 bin 840 ki­şiy­le hanede yüz yü­ze yap­tı­ğı araş­tır­ma çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du. An­ke­te gö­re; bu­gün bir se­çim ya­pıl­sa AKP san­dık­tan bi­rin­ci par­ti ola­rak çı­kı­yor an­cak oy­la­rın­da­ki eri­me göz ar­dı edi­le­cek gi­bi de­ğil. “Ka­rar­sız­la­r” da­ğı­tıl­mış ha­liy­le so­nuç­lar şöy­le: AKP yüz­de 39.1, CHP 28.7, MHP 18.1 ve HDP 9.5…

 

 

“YOL­SUZ­LUK” İLK SIRADA…


Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, so­nuç­lar­la il­gi­li ola­rak “AK­P'­nin oy kay­bet­me se­bep­le­ri­nin ba­şın­da ül­ke gün­de­min­de­ki yol­suz­luk olay­la­rı, va­tan­da­şın ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sı, te­rör so­ru­nu­nun çö­zü­le­me­miş ol­ma­sı, eği­tim­de­ki ak­sak­lık­lar ve med­ya­ya ya­pı­lan bas­kı ge­li­yo­r” de­di. AK­P'­nin oyu­nun se­çim sü­re­cin­de yüz­de 35'in al­tı­na düş­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ge­zi­ci, “ka­rar­sı­z” seç­me­ne dik­kat çek­ti. Ge­zi­ci, şun­la­rı söy­le­di:

AKP'DEN MHP'­YE YÖ­NEL­Dİ­LER…

“Ka­rar­sız­la­rın oy ora­nı yüz­de 19.7… İs­ta­tis­tik­sel ola­rak ka­rar­sız­lar par­ti­le­rin al­dı­ğı oy oran­la­rı­na gö­re ağır­lı­ğın­ca dağıtılıyor. Fa­kat ka­rar­sız­la­ra ‘Oy ver­mek zo­run­da kal­sa­nız ter­ci­hi­niz hangi parti olur?' di­ye ikin­ci bir so­ru sor­du­ğu­muz­da sonuç çok fark­lı… Bu du­rum­da AK­P'­nin oyu yüz­de 35.2… Ya­ni AK­P'­de yüz­de 4'lük bir oy kay­bı da­ha or­ta­ya çı­kı­yor. AK­P'­den ko­pan oy­la­rın yüz­de 60'ı MHP'­ye gi­di­yor.”

“MED­YA­ ÜZERİNDE BAS­KI VA­R”

Va­tan­daş­la­ra “Siz­ce ül­ke­miz­de ger­çek­ten ku­tup­laş­ma var mı?” di­ye so­rul­du. Yüz­de 70.7'si “E­ve­t” dedi. Med­ya­ya yö­ne­lik bas­kı­lar so­rul­du­ğun­da ise yüz­de 69.7'lik bir ke­sim, hü­kü­me­tin ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın med­ya­ya bas­kı uy­gu­la­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. Bu oran, AKP seç­me­nin­de yüz­de 28…

Yayınlanma Tarihi:23:56,