AKP yüzde 40’ın altına indi!

Gezici Araştırma, seçime 104 gün kala siyasi tablonun resmini çekti. AKP iktidarının kaderi kararsızların tercihine kaldı.

AKP yüzde 40’ın altına indi!

CHP ve MHP'nin toplam desteği ise yüzde 50 eşiğine dayandı.

2014 ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti'nin son an­ke­ti, ik­ti­dar par­ti­si­ni üze­cek. Ge­zi­ci'nin 14-15 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 32 il­de 3 bin 840 ki­şiy­le hanede yüz yü­ze yap­tı­ğı araş­tır­ma çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du. An­ke­te gö­re; bu­gün bir se­çim ya­pıl­sa AKP san­dık­tan bi­rin­ci par­ti ola­rak çı­kı­yor an­cak oy­la­rın­da­ki eri­me göz ar­dı edi­le­cek gi­bi de­ğil. “Ka­rar­sız­la­r” da­ğı­tıl­mış ha­liy­le so­nuç­lar şöy­le: AKP yüz­de 39.1, CHP 28.7, MHP 18.1 ve HDP 9.5…

 

 

“YOL­SUZ­LUK” İLK SIRADA…


Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, so­nuç­lar­la il­gi­li ola­rak “AK­P'­nin oy kay­bet­me se­bep­le­ri­nin ba­şın­da ül­ke gün­de­min­de­ki yol­suz­luk olay­la­rı, va­tan­da­şın ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sı, te­rör so­ru­nu­nun çö­zü­le­me­miş ol­ma­sı, eği­tim­de­ki ak­sak­lık­lar ve med­ya­ya ya­pı­lan bas­kı ge­li­yo­r” de­di. AK­P'­nin oyu­nun se­çim sü­re­cin­de yüz­de 35'in al­tı­na düş­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ge­zi­ci, “ka­rar­sı­z” seç­me­ne dik­kat çek­ti. Ge­zi­ci, şun­la­rı söy­le­di:

AKP'DEN MHP'­YE YÖ­NEL­Dİ­LER…

“Ka­rar­sız­la­rın oy ora­nı yüz­de 19.7… İs­ta­tis­tik­sel ola­rak ka­rar­sız­lar par­ti­le­rin al­dı­ğı oy oran­la­rı­na gö­re ağır­lı­ğın­ca dağıtılıyor. Fa­kat ka­rar­sız­la­ra ‘Oy ver­mek zo­run­da kal­sa­nız ter­ci­hi­niz hangi parti olur?' di­ye ikin­ci bir so­ru sor­du­ğu­muz­da sonuç çok fark­lı… Bu du­rum­da AK­P'­nin oyu yüz­de 35.2… Ya­ni AK­P'­de yüz­de 4'lük bir oy kay­bı da­ha or­ta­ya çı­kı­yor. AK­P'­den ko­pan oy­la­rın yüz­de 60'ı MHP'­ye gi­di­yor.”

“MED­YA­ ÜZERİNDE BAS­KI VA­R”

Va­tan­daş­la­ra “Siz­ce ül­ke­miz­de ger­çek­ten ku­tup­laş­ma var mı?” di­ye so­rul­du. Yüz­de 70.7'si “E­ve­t” dedi. Med­ya­ya yö­ne­lik bas­kı­lar so­rul­du­ğun­da ise yüz­de 69.7'lik bir ke­sim, hü­kü­me­tin ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın med­ya­ya bas­kı uy­gu­la­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. Bu oran, AKP seç­me­nin­de yüz­de 28…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...