Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

HDP’yi bekleyen tehlike

24 Temmuz 2015

Tarih: 5 Temmuz 1993.
Saat: 20.30
Yer: Erzincan/Kemaliye/ Başbağlar Köyü.
Köyün imamı Adil Hoca ezanı okurken köyü 100'e yakın PKK'lı bastı.
33 köylü öldürüldü.
Öldürülenlerden İbrahim Baltacı 13 yaşında idi.
Öldürülenlerden köyün imamı Adil Torun 23 yaşında idi.
214 evi, camiyi, okulu ve halkevini yakıp gittiler.
İddialara göre, PKK, üç gün önce Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak katledilenlerin intikamını almıştı!
Başbağlar katliamını gerçekleştirenlerin başında dönemin adı en bilinen PKK'lı komutanı vardı; Dr. Baran!
Tunceli doğumlu Dr. Baran'ın gerçek adı, Müslüm Durgun'du. PKK ile Libya'da işçi iken tanıştı. Libya'dan Lübnan'a geçerek PKK kamplarında eğitim gördü. Burada tüberküloz hastalığına yakalandı. Tedavisi sırasında tıbba merak saran Müslüm Durgun hastalığını yendi. Daha sonra örgüt tarafından tıbba olan merakından dolayı PKK'lı doktorların yanında ilk yardım dersleri aldı ve öğrendiklerini bir broşür haline getirerek dağdaki PKK'lılara dağıttı. Bu yüzden adı “Doktor Baran” olarak bölgede yayıldı. 1990'ların başında Dersim sorumlusu oldu! Bölgeye geldiğinde ismi “efsane” gibi olduğundan birçok Alevi genç PKK'ya katıldı. Fakat…
Zamanla PKK'nın sivil halkı öldürmesi, halktan zorla para toplama gibi dayatmaları Tuncelilileri örgütten soğuttu. Aleviler PKK'dan uzaklaştı.
İşte o dönemde Dr. Baran Tunceli'ye sınır Başbağlar Köyü'nde katliam yaptı. Amaç, Alevileri tekrar PKK'ya kazandırmaktı! Plan tutmadı.
Ve Dr. Baran, 12 Mart 1994'de “Öcalan'a muhalefet etmek, örgüt talimatlarına uymamak” gerekçesiyle “Ekrem” kod adlı Hıdır Sarıkaya grubu tarafından
öldürüldü!
Dr. Baran'ın PKK'lı olan “Redar” kod adlı 21 yaşındaki oğlu İnan Aslan Durgun babasının öldürülmesinden bir yıl sonra örgütten kaçtı…
Bu girişi neden yaptım…

Her sakallı IŞİD mi?

Adı, Mür­sel Gül…
45 ya­şın­day­dı. Es­naf­tı. Sul­tan­ga­zi'de sa­bun ve te­miz­lik ürü­nü sa­tı­yor­du.
Ön­ce­ki ge­ce 4 kur­şun­la öl­dü­rül­dü.
Sui­kas­tı PKK üst­len­di; id­di­ala­rı­na gö­re, Mür­sel Gül IŞİD Tür­ki­ye yö­ne­ti­ci­siy­di.
Mür­sel Gü­l'­ün sos­yal med­ya­da Su­ruç kat­li­amı ile il­gi­li ölen­le­rin “ka­fi­r” ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek “Bu­gün 32 ya­rın 320 olur in­şal­lah. Ha­di be­re­ket­li ol­su­n” di­ye yaz­mış­tı.
Bu çir­kin ya­zı Mür­sel Gü­l'­ü IŞİD'li ya­par mı?
Ke­za…
Adı, Et­hem Türk­ben…
Kürt nü­fu­su­nun yo­ğun ya­şa­dı­ğı Ada­na/ Sey­han/ Gül­bah­çe Ma­hal­le­si'n­de­ki evin­de ge­ce ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de öl­dü­rül­dü.
He­de­fi; Müs­lü­man fert, Müs­lü­man ai­le ve Müs­lü­man top­lum olan Ka­lem Eği­tim Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Vak­fı üye­siy­di. İh­van sem­pa­ti­za­nıy­dı. PKK'­ya gö­re, IŞİ­D'­çi idi.
Ar­ka­daş çev­re­si­nin id­di­ası ise Si­ve­rek­liy­di ve Su­ruç kat­li­amı­nın in­ti­ka­mı için PKK ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü.
Ön­ce­ki gün…
Su­ru­ç'­ta bir genç sırf sa­kal­la­rı ne­de­niy­le linç edil­mek is­ten­di!
Teh­li­ke­li bir gi­diş yok mu?
HDP teh­li­ke­nin far­kın­da de­ğil mi?
Tüm Müs­lü­man­la­rı IŞİD mi­li­ta­nı gö­re­rek öl­dür­mek is­te­yen PKK'­lı­la­ra na­sıl dur di­ye­cek?
Ve va­hi­mi, IŞİD bun­dan ya­rar­la­na­cak­tır. IŞİ­D'­çi ol­ma­yan ra­di­kal İs­lam­cı çev­re­le­rin des­te­ği­ni al­mak mak­sa­dıy­la, Mür­sel Gül/Et­hem Türk­ben sui­kast­la­rı­nın in­ti­ka­mı alı­yor gö­rü­ne­rek, te­rör ey­lem­le­ri­ne de­vam ede­cek­tir.
HDP ate­şin or­ta­sı­na atıl­mak­ta­dır. Bu­nu ya­pan PKK'­dır. Ama­cı sa­de­ce sem­pa­ti­zan­la­rı­na mo­ral ver­mek de­ğil­dir. Ça­tış­ma­yı kı­zış­tı­ra­rak Tür­ki­ye'nin Ku­zey Su­ri­ye'de­ki tam­pon böl­ge is­te­ğin­den vaz­ge­çe­rek içe dön­me­si­ni amaç­la­mak­ta­dır! Dün de cinayetlerine devam etmiştir…
So­nuç­ta… Çok zor­lu bir dö­ne­me gi­ri­yo­ruz.
Her iki ta­raf da-PKK da IŞİD de kuş­ku­suz bi­linç­li ola­rak ate­şe bi­don­la gi­di­yor!

İnanca saygı

PKK, sözde Madımak'ın intikamı için yaptığı Başbağlar katliamı lekesinden kurtulabildi mi?
Hayır!
Öcalan İmralı savunmasında suçu Dr. Baran'ın üzerine atarak kurtulmaya çalıştı.
Bugün aynı PKK, Suruç katliamının intikamı için neredeyse her sakallı Müslüman'ı öldürme peşinde! Başbağlar'dan hiç ders almamış görünüyor!
Peki… Buna kim dur diyecek. HDP inisiyatif almak zorunda değil mi? Ne yazık ki bu kanlı boğazlaşmanın önüne geçmek için Ertuğrul Kürkçü gibi “ağabeyler” saklanıyor; PKK'ya tek söz etmiyorlar. Partide vitrin mankeni görevini sürdürüyorlar!
Sadece Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde görevli 25 yaşındaki gencecik iki polisin şehit edilmesini kınadı: “Kan kanla yıkanmaz, bunu biliyoruz. Çok öldük, çok üzüldük. Bunu gidermenin yolu yeniden çatışma, kan, gözyaşı değildir. Ezilen halklar olarak birlikte olmak zorundayız. Adıyaman'da hayatını yitiren asker de, bugün katledilen polisler de bu halkın evladı. Katledilen polisler, ezilen halkın, emekçilerin çocuklarıdır. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum, ailesinin acılarını paylaşıyorum. Barışı her türlü savunmak dışında tutunabileceğimiz başka bir şey olamaz. Eğer bu ülke hepimizin anavatanıysa, birbirimizin diline, kültürüne, yaşam tarzına, inancına saygı duyacağız…”
Evet…
Sosyal medyadaki gençler/çocuklar gibi -başta Bülent Arınç olmak üzere- politikacıların hâlâ birbirlerine laf sokma çabalarına son verelim..
Madımak'ı, Başbağlar'ı, Suruç'u artık bir daha yaşamayalım.
Bu ülke tüm renkleriyle bizim.
Birbirimize hoşgörüyle bakmamız dışında başka seçeneğimiz yok.
Kardeşlik öyle lafla olmaz. Kardeşlik; her türlü acıya beraber katlanmak değil, her türlü acının üstesinden birlikte gelmektir!