İlgezdi’nin avukatı iddiaları tek tek yanıtladı

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hangi gerekçelerle görevinden alındı. Başkan İlgezdi hakkındaki suçlamalar neler? İşte madde madde iddialar ve İlgezdi cephesinden yanıtlar...

İlgezdi’nin avukatı iddiaları tek tek yanıtladı

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.  Dün akşam saatlerinde çıkan bu karar CHP’de şoke etkisi yarattı. İngiltere’de bulunan  Kemal Kılıçdaroğlu da temaslarını yarıda keserek İstanbul’a geldi. Bugün sabah saatlerinde CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu’nu Ataşehir’deki otelde toplayan Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

FOTO:Özlem Güvemli/ SÖZCÜ - Avukat

FOTO:Özlem Güvemli/ SÖZCÜ – Avukat İnan Bektaş, İlgezdi hakkındaki iddiaları tek tek yanıtladı.

AVUKATINDAN DETAYLI AÇIKLAMA

Bakanlığın bu ‘operasyonuna’ ilişkin Battal İlgezdi’nin avukatı İnan Bektaş da açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararı Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak aldığını hatırlatan Avukat İnan Bektaş süreç hakkında bilgi verdi.

Avukat Bektaş “Bu kararın dayanağı olan gerekçelere ilişkin iddialar daha evvel yargı merciileri nezdinde soruşturmalara konu olmuş ve herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğinden takipsizlik kararı verilmiştir.  Ve bu takipsizlik kararları da kesinleşmiş olup “Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin Karara” karşı tarafımızdan her türlü yasal başvurular yapılacaktır.” dedi.

TEK TEK ANLATTI…

“İçişleri Bakanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi’yi “Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin Karara” gerekçe olarak aşağıda genel hatları ile izah ettiğimiz 5 sebep dayanak alınmıştır” diyen Avukat Bektaş bunları madde madde sıraladı.

İşte İlgezdi’nin avukatının o açıklaması:

İDDİA: Belediye Başkanı seçilmeden evvelki işlerini seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi vererek, bu işlerini yakın akrabaları ile siyaset ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve şirketler ile devam ettirmesi; yakınlarının ilişkili olduğu iddia edilen şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak, yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarlarda gayrimenkul edinilmesi iddiaları

YANIT: Müvekkilimiz Sayın Battal İLGEZDİ; akrabaları ve yakınlarının haksız malvarlığı edindiğine dair gerek kamuoyunda ve gerekse basında çıkan asılsız haberler üzerine 13.05.2015 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisi ve akrabaları ile yakınları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvuru İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2015/100639 Soruşturma dosyasında ilk kez Belediye Başkanı seçildiği tarihten içinde bulunduğumuz 2017 yılını da kapsayacak şekilde gerek şahsı,  gerekse akrabaları ve yakınları ile; akraba ve yakınlarına ait şirketlerin her türlü menkul ve gayrimenkulden teşekkül eden malvarlığı ve banka hesapları ile her türlü hesap hareketleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ve bu inceleme neticesinde yakınları ve akrabaları hakkında soruşturma dosyası üzerinden “Haksız Mal Edinme Ve Gizleme Suçu” ile ilgili olarak 03.08.2017 tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olmakla işbu Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar kesinleşmiş bulunmaktadır.  Bu karar ile yargı mercileri tarafından müvekkilimizin ilk kez göreve geldiği tarihten 03.08.2017 tarihine kadar akrabaları ve yakınları hakkında herhangi bir şekilde haksız malvarlığı edinilmediği ve usulsüz veya muvazaalı işlem tesis edilmediği ve ayrıca müvekkilimiz veya eşi ya da çocuklarına ait olup gizlenen herhangi bir malvarlığının bulunmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından müvekkilimizin görevden geçici uzaklaştırılmasına yönelik 08.12.2017 tarihli basın açıklamasında sebep olarak gösterilen 6 sebepten 4'ü müvekkilimizin akrabalarına veya yakınlarına ait haksız malvarlığı artışı veya mal gizlenmesi dayanak gösterilmesine karşın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2015/100639 Soruşturma dosyasında 03.08.2017 tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ile akrabaları veya yakınlarının “Haksız Mal Edinme Ve Gizleme Suçu”işlemediğine yönelik karar vermiş ve bu karar kesinleşmiştir.  üvekkilimizin akraba veya yakınlarının “Haksız Mal Edinme Ve Gizleme Suçu” işlemediğine yönelik kesinleşmiş yeni tarihli YARGI KARARI bulunmasına karşın bu durumun görevden geçici uzaklaştırmanın gerekçesi olarak gösterilmesi hususunu siz saygıdeğer basın emekçilerinin ve kamuoyunun değerlendirme ve takdirlerine bırakıyoruz.

İDDİA: Kamuoyu ve basında “Buz Rezidans” olarak bilinen inşaatın arsasının alımı ve yapımı esnasında usulsüz işlemler yapılarak belediyenin zarara uğratıldığı iddiası,

YANIT:
  Battal İLGEZDİ hakkında “Buz Rezidans” ile ilgili olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 31.01.2013 tarih ve 127/6 88/6 nolu Ön İnceleme Raporu ile “parsellerdeki hisselerin alım işlemlerinin özel hukuk alanında cereyan ettiği, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ'nin cezai sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir tespitin yapılamadığı, SATIŞ BEDELİNİN ‘HAK SAHİPLİĞİ DİKKATE ALINARAK VE EMLAK (VERGİSİ) BEYAN DEĞERİ ÇERÇEVESİNDE' BELİRLENDİĞİ, SATIŞ İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 231 pafta, 1928 ada, 10 parsel sayılı taşınmaza Ataşehir Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen 09.03.2012 tarih ve cilt:3 sayfa:22 sayılı yapı ruhsatının İmar mevzuatına ve yürürlükteki imar planlarına uygun olduğu kanaatinin belirtildiği” yönündeki tespitler uyarınca T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından  04.02.2013 tarih ve 2013/51 karar nolu Soruşturma İzni Verilmemesi yönünde karar verilmiştir. İşbu karara şikâyetçi tarafından yapılan itirazlar Danıştay tarafından 18.09.2013 tarih ve 2013/1051 E. 2013/1082 K. sayılı kararla reddedilmiştir.  Battal İLGEZDİ hakkında “Buz Rezidans” ile ilgili olarak görevden uzaklaştırmaya dayanak alınan gerekçenin, AKSİNE daha evvel herhangi bir usulsüzlük ve yasaya aykırı işlem tesis edilmemiş,  soruşturma izni verilmemiş ve bu karara karşı yapılan itiraz da Danıştay Başkanlığı tarafından reddedilmiştir. Bu suretle  müvekkilimiz Sayın Battal İLGEZDİ hakkında “Buz Rezidans” ile ilgili herhangi bir yasaya aykırı işleminin bulunmadığı yargı kararı ile de tespit edilmiştir.

İDDİA: Kamuoyu ve basında adı geçen “Erguvan Barış Parkı”nın yapımı amacıyla yapılan yap-işlet-devret ihalesine fesad karıştırıldığı ve bu sebeple belediyenin zarara uğratıldığı iddiası sebebiyle derdest dava bulunması…
YANIT: Sayın Battal İLGEZDİ hakkında” Erguvan Barış Park ihalesi” ile ilgili olarak daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde herhangi bir usulsüzlük ve ihaleye fesat karıştırma ya da belediye zararına sebebiyet verilmediğinden 06.03.2012 tarih ve 2012/128 sayı ile Soruşturma İzni Verilmemesine yönelik karar verilmiştir.
İşbu karara karşı şikayetçi tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından 04.12.2012 tarih ve 2012/1438 E. 2012/1848 K. sayı ile itirazlar “Ön İnceleme Raporu ile eki bilgi ve belgelere göre 1., 2., 3-a, 3-b, 4., 6., 9-a ve 10. maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanlığı'nın 06.03.2012 tarih ve Mül. Tef. Kur. Bşk. 2012/128 sayılı kararının l.,2., 3-a, 3-b, 4., 6., 9-a ve 10. maddelerden ilgililer için Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin kısmın şikayetçi tarafından yapılan itirazın reddine” kararı ile ONANMIŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.
İşbu hal üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu 2011/33261 Sr. nolu dosya üzerinden 09.12.2013 tarihli “Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmekle işbu kararının gerekçesi de; “Küçükbakkalköy, 232 pafta, 1937 ada, 7 parsel kayıtlı Erguvan Barış Parkı ihalesinin mevzuata aykırı yapıldığı, imara aykırı yapılar inşa edildiği, Belediye tarafından 2009-2010, 2011 yıllarında yapılan ihalelerde rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle şikayetlerde bulunulmuş ise de, bu şikayetlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 06.03.2012 tarih ve Mül. Tef. Kur. Bşk. 2012/128 sayılı kararıyla ……….. haklarında Soruşturma İzni Verilmemesine dair karar verilmiş olup, şikayetçilerin itirazı üzerine Danıştay 04.12.2012 tarih 2012/1438 E. 2012/1848 K. sayılı kararıyla itirazın reddine dair karar verilerek yukarıda adlan yazılı şüpheliler hakkında verilen İçişleri Bakanlığı kararının yine yukarıda yazılı suçlamalarla ilgili kesinleşmiş olması nedeniyle; şüpheliler hakkında KAMU ADINA EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” karar verilmiştir.
Şikâyetçiler tarafından yapılan itiraz da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 19.02.2014 tarih ve 2014/182 D. İş sayılı karar ile “Soruşturma evrakı kapsamına, İstanbul Anadolu 29. Sulh Ceza Mahkemesine düzenlenen iddianame kapsamı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Kararının gerekçesine göre” gerekçesi ile REDDEDİLMİŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.

Bu sebeplerle Sayın Battal İLGEZDİ hakkında “Erguvan Barış Parkı” ile ilgili olarak görevden uzaklaştırmaya dayanak alınan gerekçenin AKSİNE daha evvel herhangi bir usulsüzlük ve yasaya aykırı işlem tesis edilmediğinden soruşturma izni verilmemiş ve bu karara karşı yapılan itiraz da Danıştay Başkanlığı tarafından reddedilmiştir. Ve aynı yönde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İtiraz Merci olan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararları ile de müvekkilimiz Sayın Battal İLGEZDİ hakkında “Erguvan Barış Parkı İhalesi” ile ilgili herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığı yargı kararı ile de tespit edilmiştir.

İDDİA 4: Belediye Başkanı Sn. Battal İLGEZDİ hakkında haksız mal edinme iddiası sebebiyle hakkında açılmış derdest dava bulunması…
YANIT: Battal İLGEZDİ ve ailesi hakkında usulsüz herhangi bir mal edinme eyleminin bulunmadığına yönelik olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 08.10.2014 tarih ve 2012/51523 Sr. 2014/122271 K. sayılı karar ile KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR verilmiştir.
Söz konusu Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar'ın ait olduğu soruşturma dosyasında; “…Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ'nin kendisi ve yakınlarına ait malvarlığında usulsüz artış olduğunu kanıtlayıcı nitelikte herhangi bir bilgi ya da belgeye rastlanmadığı, bu nedenle, inceleme konusu yapılan ihaleler dolayısıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ'nin KENDİSİ VE YAKINLARINA AİT MALVARLIĞINDA USULSÜZ ARTIŞ OLMADIĞI,…” kanaat ve tespitlere yer verilmiştir.
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR yani takipsizlik kararına da ilgilileri tarafından itiraz edilmiş yine İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2014/2624 Değişik İş sayılı dosya üzerinden gerçekleştirilen yargısal denetim neticesinde 17.12.2014 tarihinde ve KESİN OLARAK müvekkilimiz hakkındaki KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR'ın usul ve yasaya uygun bulunduğu ve bunun neticesinde de SAYIN BATTAL İLGEZDİ VE EŞİ İLE ÇOCUKLARINA AİT MALVARLIĞINDA USULSÜZ ARTIŞ OLMADIĞI TASDİK EDİLEREK KARAR ALTINA ALINMIŞTIR.
Bu yargısal inceleme ve neticelerine rağmen herhangi bir yeni delil tespit edilmeden; ve yeni delil ile ilgili Hakimlik kararı alınmadan; yukarıda arz ve izah ettiğimiz kesinleşmiş takipsizlik kararına da aykırı bir şekilde Sayın Battal İLGEZDİ hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015/100639 Sr. sayılı soruşturma başlatılmış ve neticesinde 3628 Sayılı Yasaya Muhalefetten ötürü İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/443E. sayılı kamu davası açılmıştır.  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere daha evvel yapılan soruşturma neticesinde herhangi bir haksız mal edinilmesi veya artışı bulunmamasına ve bu husus ile ilgili takipsizlik kararının verilmiş olmasına ve bu kararın kesinleşmesine karşın; herhangi bir yeni delil ve yeni delile ilişkin Hakimlik kararı bulunmadan akraba ve yakınlarına yönelik takipsizlik kararına rağmen; yalnızca müvekkilimiz Sn. Battal İLGEZDİ hakkında daha evvel soruşturmalara konu edilen ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmeyen aynı iddiaların bu sefer bir kısmına yönelik kamu davası ikame edilmiştir. Bu dava sebebiyle her türlü delil toplanmış ve geniş çaplı bir inceleme yapılmış ve müvekkilimizin etki edebileceği herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bu denli ağır etki yaratan görevden geçici uzaklaştırma kararı da yerinde değildir.

İDDİA 5: Belediye Başkanı Sn. Battal İLGEZDİ hakkında, belediye mücavir alanları içerisinde Ataşehir ilçesinde ikamet eden vatandaşların ruhsata aykırı inşa edilmiş yapılarının yıkımını gerçekleştirmediği iddiaları…

YANIT: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2011/33261 Sr. nolu dosya üzerinden Ataşehir ilçesindeki vatandaşlar tarafından inşa edilen ruhsata aykırı gecekondu ve yapıların yıkıma ait kararların infaz edilmemesi sebebi ile hazırlanan iddianame uyarınca açılan İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi 25.06.2015 tarih ve 2014/400 E. 2015/457 K. sayılı dosya üzerinden; “…İstanbul’un bütün ilçelerinde; hatta en merkezi yerlerinde yaygın şekilde gecekondu binaların bulunduğu, belediyeler için bu tür binaları yıkma işleminin o kadar kolay olmadığı, belli bir zaman ve bütçe gerektirdiği anlaşılmış ve sanıkların yıkma işlemini henüz yapmamış olmalarının kendilerine ya da başkasına menfaat sağlamak amacına dayandığına ya da görevlerini ihmal ettiklerine dair yeterli delil bulunmadığından …” gerekçesi ile BERAAT kararı verilmekle işbu karar da KESİNLEŞMİŞTİR.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yukarıda BERAAT kararı ile sonuçlanan aynı veya benzer konulara ilişkin ikame edilen İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/236 Esas sayılı davası görevden geçici uzaklaştırılmasına yönelik karara dayanak yapılmıştır.

İstanbul ilimizin tüm ilçelerinde gecekondu ve ruhsata aykırı eski yapılar bulunmakta ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yenilenmekte olup, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her ilçe belediye başkanı hakkında bu nitelikteki iddialar sebebiyle ceza davası ikame edilmiş iken bu durumun müvekkilimiz açısından görevden uzaklaştırmaya dayanak edilmesi, hususunun değerlendirmesini kamuoyunun dikkatlerine ve vicdanına bırakmaktayız.

Sonuç itibari ile gerek Sayın Battal İLGEZDİ, gerek akraba ve yakınları ve gerekse de Buz Rezidans ve Erguvan Barış Parkı ihalesi ile ilgili bizatihi T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izinleri verilmemiş, verilen soruşturma izinleri Danıştay tarafından kaldırılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlar kesinleşmiş ve açılan ceza davalarında da BERAAT kararları verilerek, kesinleşmiştir. Bu kararlara rağmen aynı ya da benzer mahiyetlerde sebepler ve davalar yeniden dayanak gösterilerek, başlatılan yeni inceleme ve soruşturma ile müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ'nin İçişleri Bakanlığı'nın 06.12.2017 tarihli Görevden Uzaklaştırma kararının hukuki temeli yoktur ve siyasi saikle tesis edilmiştir. Görevden Uzaklaştırma kararına daha evvel soruşturma izni verilmeyen, inceleme ya da takipsizlik kararı ile neticelenen, ya da beraat kararı kesinleşmiş davaların dayanak gösterilmesi sebebi ile her türlü yasal yollara da başvurulacaktır.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Ataşehir Belediyesine ilişkin süreci ise CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sözcü’ye anlattı. Altay “Kayyum tartışmalı bir konu. Zaten görevden uzaklaştırılan belediye başkanları için belediye meclisinde 10 gün içinde yeni belediye başkanı seçmek için toplantı yapılması gerekir. Yeni başkan 10 gün içinde seçilmek zorunda. Sonra soruşturma sona erip başkan aklanınca da görevine döner” dedi. İlgezdi'nin mal varlığıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendini ihbar etmiş bir siyasetçi, belediye başkanı olduğunu söyleyen Altay, yapılan soruşturmalarda en ufak bir şeye rastlanmadığının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Battal İlgezdi tepkisi: İhanet yaftasını boyunlarına asacağım... İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Battal İlgezdi tepkisi: İhanet yaftasını boyunlarına asacağım...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...