AB­D’­de­ki ka­çak imam Fet­hul­la­h’­a sa­vaş açan ve “Haş­ha­şi” di­ye he­de­fe ko­yan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­a kö­tü sür­priz. Kı­zı Es­ra­’nın ko­ca­sı Be­rat Al­bay­ra­k ’­ın ce­ma­at oku­lun­dan me­zun ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

Göz­ler on­da!

Bu açık­la­ma­yı ise yan­daş Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­den ko­vu­lan ya­zar Prof. Os­man Öz­soy twit­te­r’­dan yap­tı. Ba­ka­lım Er­do­ğan, “Pa­ra­lel­ci, Haş­ha­şi, ana­nas­çı” ilan et­tik­le­ri ara­sı­na da­ma­dı­nı da ko­ya­cak mı?..

Ka­rı­şık iliş­ki­ler!..

Ce­ma­at oku­lun­dan me­zun olan Berat Albayrak , Er­do­ğa­n’­ın bü­yük kı­zı Es­ra­’y­la ev­li. Pen­sil­van­ya­’y­la iliş­ki­si me­rak ko­nu­su.

Cemaat lisesinin fotoğraf albümünde Berat var

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın da­ma­dı Be­rat Al­bay­rak, kar­de­şiy­le yö­net­tik­le­ri ga­ze­te­ler­de her­ke­si “Pa­ra­lel­ci” ilan edi­yor­lar­dı. Ama tak­ke düş­tü kel gö­rün­dü. Me­ğer Be­rat, “Pa­ra­lel­ci”­nin ha­sıy­mış. Ce­ma­atin er­kek li­se­sin­de 1031 nu­ma­ra­lı öğ­ren­ciy­miş. Bu fo­toğ­raf al­bü­mü de ka­nı­tı...

Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun

Prof. Öz­soy, twit­te­r’­da, “Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun: Be­rat, hiz­met oku­lun­dan me­zun. Ör­güt­çü mü ol­du, Haş­ha­şi mi?” yaz­dı...

10 yıl önce aileye girdi

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Es­ra, Be­rat Al­bay­ra­k’­la 2004 yı­lın­da ev­len­di. Be­rat Al­bay­rak şu anda Ça­lık Hol­din­g’­in ­CE­O’­su...

Erdoğan’ın damadı ‘paralel’ okulundan

Prof. Özsoy, “Erdoğan’ın damadı Berat, hizmet okulunda okudu. O da mı haşhaşi?” diye sordu.

CumhurbaşkanıTay­yip Er­do­ğan, Baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem­de sa­vaş aç­tı­ğı Gü­len ce­ma­ati­ni her fır­sat­ta yer­den ye­re vu­ru­yor. Ce­ma­ate da­ha ön­ce “ör­güt, vi­rü­s” gi­bi ben­zet­me­ler­de bu­lu­nan Er­do­ğan, da­ha ile­ri gi­de­rek “Haş­ha­şi­le­r” bi­le de­miş­ti. Tür­ki­ye gün­de­mi­ne bom­ba gi­bi dü­şen ve bir sü­re ön­ce ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­le­rek üze­ri ka­pa­tı­lan 17-25 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan em­ni­yet ve yar­gı­da ce­ma­at­çi ol­duk­la­rı id­di­asıy­la bir­çok ki­şi tas­fi­ye edil­miş­ti. An­cak Er­do­ğa­n’­ın en ya­kı­nın­da­ki bir is­min de “pa­ra­lel­ci­” ol­du­ğu öne sü­rül­dü.

Ce­ma­at­çi ol­du­ğu id­di­asıy­la, hü­kü­mete ya­kın bir ha­ber si­te­sin­de­ki ve Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­de­ki ya­zı­la­rı­na son ve­ri­len Prof. Dr. Os­man Öz­soy, bu id­di­ayı dün at­tı­ğı bir twe­et’­le gün­de­me ge­tir­di. Öz­soy, Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Es­ra ile ev­li olan da­ma­dı Be­rat Al­bay­ra­k’­ın 1992-93 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lı’n­da Özel Fa­tih Er­kek Li­se­si­’n­de öğ­ren­ci­ ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, sı­nıf öğ­ren­ci al­bü­mü­nü pay­laş­tı. Prof. Osman Öz­soy, me­sa­jın­da “MG­K’­da Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun: Da­ma­dın Be­rat, Hiz­met oku­lun­dan me­zun. Ör­güt­çü mü ol­du haş­ha­şi mi? Gü­zel bir öğ­ren­cim­di­” yaz­dı.