X
Kullanıcı Sözleşmesi

Sözcü sadece şikayet edilen/şikayete konu olabilecek yorumları gerek gördüğünde kaldırmakla yükümlüdür. Okuyucu / Kullanıcılarımız yazdıkları tüm yorumlardan Facebook ve diğer tüm sosyal medya hesaplarında olduğu gibi yasal olarak sorumludurlar. Otomatik olarak yayınlanmış yorumlardan Sözcü sorumlu tutulamaz.

"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği/yorumu Site’de paylaşmamalı. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Sözcü Gazetesi, emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler’e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "

Kafaya bak kafaya!..

Tür­ki­ye­’de­ki eği­ti­min ha­li­ni bi­li­yor­su­nuz!..
Bu ik­ti­dar dö­ne­min­de eği­tim ba­kan­lı­ğı­na dört ba­kan gel­di, bu be­şin­ci­si!..
Her ba­kan ken­di ka­fa­sı­na gö­re eği­tim sis­te­mi­ni de­ğiş­tir­di…
Sis­tem dö­ne dö­ne, ço­cuk­la­rın da ba­şı­nı dön­dür­dü!..
So­nun­da 4+4+4 gi­bi bir ucu­be­yi ge­ti­rip imam ha­tip­le­rin yo­lu­nu aç­tı­lar, eği­ti­mi çor­ba­ya dön­dür­dü­ler!..
Bu ye­ni ge­len Na­bi Av­cı için “I­lım­lı ada­m”, “a­rif ada­m”, “a­lim ada­m”, “ton­ton ada­m” de­di­ler, o da sı­nav sis­te­mi­ni de­ğiş­tir­di, tüy kon­dur­du!..
Son­ra da, son bom­ba­yı pat­lat­tı!..

* * *

Pat­lat­tı­ğı bom­ba An­ka­ra­’da­ki bir il­köğ­re­tim oku­lu­nun 2. Sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­ne he­di­ye (!) et­ti­ği ki­tap…
Bir şai­rin şi­ir­le­rin­den der­le­me…
Ki­ta­bın ka­pa­ğın­da si­lah tut­muş bir ço­cuk res­mi var…
Şim­di ge­lin şi­ir­den bö­lüm­le­ri bir­lik­te oku­ya­lım ve eği­ti­min, ço­cuk­la­rı­mı­zın han­gi ka­fa­la­rın elin­de ol­du­ğu­nu gö­re­lim:
“Ço­cuk­lar sa­vaş oyu­nu oy­nu­yor. Hiç­bi­ri is­te­mi­yor düş­man ro­lü­ne çık­ma­yı.
Ço­cuk­lar sak­lam­baç, kör ebe ye­ri­ne sa­vaş oyu­nu oy­nu­yor. Ko­va­lı­yor, ya­ka­lı­yor ve öl­dü­rü­yor­lar.
Ço­cuk­lar bir­dir­bir, küs­küç ye­ri­ne sa­vaş oyu­nu oy­nu­yor. Amaç­la­rı, ben­ze­mek mü­ca­hit ağa­bey­le­ri­ne.”

* * *

“U­zak ül­ke­ler­den Müs­lü­man ço­cuk­lar ri­ca ede­rim sa­va­şa ge­lin.
Ab­lam ge­lin­li­ği­ni çı­kar­dı çe­yi­zin­den sar­gı yap­tı mü­ca­hit­le­rin ya­ra­la­rı­na.
Siz de ora­dan ri­ca ede­rim sa­vaş­ma­ya ge­lin. Harç­lık­la­rı­nı­zı hiç ol­maz­sa mer­mi ala­lım için yol­la­yın bi­ze.
Ba­bam ni­şan yü­zü­ğü­nü bi­le gö­tür­dü mer­mi­ler ge­tir­di. Ri­ca ede­rim, siz de ora­dan bir şey­ler ya­pıp sa­va­şa ge­lin.”

* * *

“Bir tor­ba ha­zır­la­dı ab­la­la­rım dağ­da­ki­ler için. Ek­mek, bi­raz zey­tin, bir avuç mer­mi… Ko­şa­rak ma­ki­le­rin ara­sın­da, at­la­ya­rak ka­ya­dan ka­ya­ya, om­zun­da için­de ek­mek ve mer­mi olan tor­ba. İki­si de ge­rek­li düş­ma­nı öl­dür­mek için.
Biz ço­cuk­lar ko­şup du­ru­yo­ruz dağ­lar­da boy­nu­muz­da mer­mi tor­ba­la­rıy­la.
Böy­le­ce sa­va­şı­yo­ruz biz ço­cuk­lar da.”

* * *

“A­dı Gul­bet­tin Hik­met­yar, li­de­ri­miz bi­zim… Al­lah adıy­la ko­nu­şur, Al­lah için sa­va­şır en ön­de.
Ona zor de­ğil ka­fa­sı­nı kır­mak za­lim­le­rin, da­ha ço­cuk­ken baş­la­dı bu işe. Az yer, az uyur, ör­güt­le­yi­ci­dir, azim­li ger­çek­çi­dir. Se­vi­yo­ruz tüm ül­ke gi­bi biz kü­çük mü­ca­hit­ler de onu.”

* * *

Şi­ir de­ğe­ri ol­ma­yan, saç­ma sa­pan bir ga­ra­bet!..
Ço­cuk­la­rın kü­çü­cük be­yin­le­ri­ni esir alıp ci­ha­da teş­vik eden Türk­çe­si bo­zuk bir re­za­let!..
Si­lah, mer­mi, sa­vaş, ka­fa kes­mek…
Ve Gul­beddin Hik­met­yar ad­lı te­rö­rist de li­der­le­ri!..
Ha­ni Tay­yi­p’­in ayak­la­rı di­bi­ne çö­me­lip fo­toğ­raf çek­tir­di­ği ra­di­kal İs­lam­cı te­rö­rist!..
Bu ki­ta­bı, ül­ke­nin eği­tim ba­ka­nı ço­cuk­la­ra “he­di­ye­” ola­rak ve­ri­yor!..
Ço­cuk­la­rı­mı­zın han­gi ka­fa­la­rın el­le­rin­de ol­du­ğu­nu an­la­dı­nız mı?!.
Ki­tap­lar­dan Ata­türk adı­nı çı­ka­ran zih­ni­yet, ço­cuk­la­rı ka­fa ke­sen din­ci te­rö­rist­le­rin ku­ca­ğı­na atı­yor!..

Genç var, iş yok!..

Ka­fa­sı din­ci­li­ğe ta­kı­lı bu ik­ti­da­rın adam­la­rı her yer­de genç nü­fus­la övü­nü­yor, şi­şi­nip ka­ba­rı­yor!..
Tay­yip Bey de ka­fa­yı üç ço­cu­ğa tak­mış, “En az üç, iyi­si 5, Al­lah ne ver­diy­se, do­ğu­run do­ğu­ra­bil­di­ği­niz ka­da­r” di­ye­rek, da­mat­la­rın “ga­za bas­ma­sı­nı­” is­ti­yor!..
İyi de, bun­lar 3-5 ço­cuk is­ti­yor­lar, genç nü­fus di­ye tut­tu­ru­yor­lar, genç­le­re iş bu­la­mı­yor­lar!..
Genç var, iş yok!..

* * *

TÜ­İK iş­siz­lik ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı, her beş genç­ten bi­ri iş­siz!..
Bu­nu TÜ­İK açık­la­dı­ğı­na gö­re ger­çek mut­la­ka da­ha da va­him!..
Ya­hu sen genç­le­re iş bu­la­mı­yor­sun, iş gü­cü­ne ka­tıl­ma­sı­nı, eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı be­ce­re­mi­yor­sun, son­ra da “genç nü­fu­s” di­ye şi­şi­ni­yor­sun!..
3-5 ço­cuk se­nin ne­yi­ne?..
Sen ön­ce pa­ça­la­rı­nı top­la, aç­la­rı do­yur!..
Fu­ka­ra­lık diz bo­yu, ek­mek as­la­nın ağ­zın­da “üç ço­cuk-beş ço­cu­k” di­yor!..
Bu ne bi­çim bir us­ta an­la­ma­dık!..

Sözcü.com.tr bu internet tarayıcısına destek vermemektedir. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz. Ya da başka bir tarayıcı edinebilirsiniz.
İNTERNET EXPLORER 11 CHROME MOZILLA
Kafaya bak kafaya!..