Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi 361 kişilik sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Atatürk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli personel alacak

Hemşire, ebe, tıbbi sekreter, tıbbi laboratuvar, elektronörofizyoloji, radyoloji, çocuk gelişimi, laborant, röntgen teknisyeni ve diğer sağlık kadrolarına alınacak personel 2020  KPSS  (B) grubu  puan  sırasına göre istihdam edilecek.

ATATÜRK ÜNİVERİSTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2-Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam  edilebilecek  olanlar  bu  durumu  belgelendirmek  koşulu  ile  ilana  başvuru  yapabileceklerdir.  Aksi  takdirde  bu  maddeye  aykırı  durumu  tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6-Tüm pozisyonlar  için  haftalık  çalışma  süresi  40  saati  aşmayacak  şekilde  ilgili  birimin  yönetimi  tarafından  belirlenecek  saatlerde  görev  yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) resmi internet sayfası www.hastane.atauni.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da  posta  ile  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğü,  Personel  ve  Özlük  Bürosu  adresine  yapacaklardır.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son başvuru  tarihine  kadar  ulaşması  gerekmektedir.  Eksik  belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  internet  üzerinden  yapılan  başvurular değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Başvuru  evrakının,  yanlış  birime  ve/veya  adrese  teslim  edilmesinden,  postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu değildir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla  pozisyona  başvuru  yapılamayacaktır.  (Birden  fazla  pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

Foto: Shutterstock

BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

3-Askerlik Durum Belgesi

4-Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)

5-Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

6-SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi  büyük  olan  adaya  öncelik  tanınacaktır.)  yerleştirilmeye  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  15  (onbeş)  iş  günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen  sözleşmeli  personel  pozisyonlarına  yerleşmeye  hak  kazanan  adayların  sınav  sonucunun  http://www.atauni.edu.tr  internet  adresinden ilanından  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde  gerekli  belgeleri  tamamlamak  suretiyle  Rektörlüğümüz  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezine  (Araştırma hastanesi)  şahsen  veya  posta  yoluyla  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Belgelerini  süresi  içerisinde  teslim  etmeyenler  bu  haklarından  vazgeçmiş  sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak İlginizi Çekebilir Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...