Genç oku­yu­cu­nun ka­fa­sı ka­rı­şık...
Ar­ka­daş­la­rıy­la şu­nu tar­tış­mış­lar:
“Biz o ada­ma ‘Sa­yı­n’ de­mez­sek bu suç mu; bi­zi hap­se at­tı­rır mı?”
Al­lah... Al­lah...
Top­lu­ma na­sıl kor­ku sal­mış­lar?
De­mek... “Sa­yı­n” kor­ku­nun sem­bo­lü ol­du!
Bir dö­nem Öca­la­n’­a “Sa­yı­n” di­ye­ni hap­se atı­yor­lar­dı. AKP “bu ya­sa­ğı­” kal­dır­dı!
Şim­di...
Ken­di­le­ri­ne “Sa­yı­n” de­me­ye­ni hap­se mi gön­de­re­cek­ler?
Olur mu öy­le şey!
Oku­yu­cu­ya Can Yü­ce­l’­in şi­iri­ni gön­der­dim:
Gö­rü­yo­ruz, işi­ti­yo­ruz me­le­viz­yon­da
Bü­yük kü­çük mec­lis­ler­de, pa­nel­ler­de
Ba­sın top­lan­tı­la­rın­da
Bir “sa­yı­n”­dır gi­di­yor
“Sa­yı­n” aşa­ğı “sa­yı­n” yu­ka­rı
“Sa­yı­n” di­yor­lar bir­bir­le­ri­ne hep
Oy­sa sa­yıy­la ve­ril­me­di ki
Bu “muh­te­re­m” dür­zü­ler bi­ze!
Ko­ca şa­ir di­yor ki:
“Sa­yı­n”­ın içi bo­şal­tıl­dı!
“Sa­yı­n” say­gın­lı­ğı­nı kay­bet­ti; al­çak­gö­nül­lü­ğü­nü yi­tir­di.
Ya­ni... Ya­la­ka­lı­ğın, ki­şi­lik­siz­li­ğin ifa­de­si ol­du.
Ül­ke­miz­de “Sa­yın enf­las­yo­nu­” var!
Bu ne­den­le sev­gi­li genç oku­rum...
Mev­ki-ma­kam “Sa­yı­n” ol­ma­yı ge­rek­tir­mez.
Pe­ki...
Oku­yu­cu­nun bu ma­sum so­ru­su­nu ne­den bu­ra­ya ta­şı­dım?
Ko­nu, Os­man­lı Ocak­la­rı...

En­te­re­san bağ­lan­tı­lar


Par­ti bi­na­la­rı...
Ga­ze­te­ler...
İş­yer­le­ri...
Son dö­nem­de bu­ra­la­ra ya­pı­lan her yo­baz sal­dı­rı­nın al­tın­dan Os­man­lı Ocak­la­rı çı­kı­yor.
Sa­nı­rım bun­lar hak­kın­da bil­gi sa­hi­bi ol­muş­su­nuz­dur.
Baş­kan­la­rı; Er­zu­rum Me­ci­di­ye İmam Ha­tip Li­se­si me­zu­nu Ka­dir Can­po­lat, 30 Ka­sım 2006’da Tür­ki­ye­’yi zi­ya­ret eden Pa­pa 16. Be­ne­dic­tu­s’­a yö­ne­lik ey­lem ha­zır­lı­ğıy­la il­gi­li ola­rak po­lis ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nan al­tı ki­şi­den bi­riy­di.
Hrant Dink ci­na­ye­ti­nin ki­lit isim­le­rin­den tu­tuk­lu Trab­zon Al­pe­ren Ocak­la­rı es­ki Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­tür­k’­e ya­kın­dı. Vs.
Os­man­lı Ocak­la­rı araş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken bir ör­güt.
Bak­sa­nı­za...
Os­man­lı Ocak­la­rı İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Fur­kan Gök, Su­ru­ç’­ta 32 sos­ya­list gen­cin öl­dü­rül­dü­ğü kat­li­amı ger­çek­leş­ti­ren IŞİ­D’­li için twit­te­r’­da­ki he­sa­bın­dan “can­lı bom­ba­ya rah­met ve ya­kın­la­rı­na sa­bır di­li­yo­rum...” me­sa­jı­nı pay­laş­tı.
Kim bun­lar?
İn­ter­net si­te­le­ri­ne gir­dim. Bir de ne gö­re­yim her ha­ber baş­lı­ğın­da; “Sa­yın bil­mem kim zi­ya­re­ti­mi­ze gel­di! Sa­yın bil­mem ki­mi zi­ya­re­te git­ti­k” bil­gi­si var.
TBMM Baş­ka­nı İs­met Yıl­maz ile çok sa­mi­mi­ler. Sa­vun­ma Ba­ka­nı ol­du­ğun­da ve Mec­lis Baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de de zi­ya­ret et­miş­ler.
Yar­gı­tay 1. Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­i ma­ka­mın­da zi­ya­ret eder­ken, Sa­yış­tay Baş­ka­nı Re­ca­i Ak­yel Oca­ğı zi­ya­re­te gel­miş­ti!
TRT Ge­nel Mü­dü­rü Şe­nol Gö­ka, YÖK Baş­ka­nı Prof. Yek­da Sa­raç, Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Ali Fu­at Taş­ke­sen­li­oğ­lu zi­ya­ret et­tik­le­rin­den­di.
Trab­zon Os­man­lı Oca­ğı bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım yap­mış­tı.
Os­man­lı Ocak­la­rı Baş­ka­nı Can­po­la­t’­ın An­ka­ra­’da gir­me­di­ği yer yok­tu! Sa­ra­y’­a bi­le git­miş­ti!
Şa­şır­tı­cı de­ğil; Os­man­lı Ocak­la­rı­’nın in­ter­net si­te­sin­de şu slo­gan var­dı:
“Re­cep Tay­yip Er­do­ğan na­mu­su­muz­dur!”
Bu­nu Can­po­la­t’­ın söz­le­ri pe­kiş­ti­ri­yor:
“Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın as­ker­le­ri­yiz!”
Os­man­lı Ocak­la­rı­’nın ar­ka­sın­da ki­min ol­du­ğu bel­li...
Pe­ki...
Er­zu­rum Ho­ra­san Ça­yır­dü­zü Kö­yü­’n­de yok­sul bir ai­le­nin ço­cu­ğu ola­rak 1980’de do­ğan Ka­dir Can­po­lat; kı­sa sü­re­de -ne­re­dey­se tüm ül­ke­de- bu de­re­ce ör­güt­le­ne­cek pa­ra­yı ne­re­den bul­du/ bu­lu­yor?
Ör­ne­ğin... Ör­güt­len­dik­le­ri il ve il­çe­ler­de en pa­ha­lı yer­ler­de/pla­za­lar­da yer ki­ra­lı­yor­lar!
Sor­ma­ya­lım mı:
Bu giz­li iş­ler­de ör­tü­lü öde­nek pa­yı ne ka­dar?
MİT bu işin ne­re­sin­de?
Ve da­ha da önem­li­si:
Os­man­lı Ocak­la­rı han­gi amaç için des­tek­le­ni­yor?

Amaç­la­rı bel­li


Os­man­lı Ocak­la­rı­’na kim­ler, ne­den ih­ti­yaç du­yu­yor?
Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı bi­li­yo­ruz:
Hal­kın oyuy­la cum­hur­baş­ka­nı se­çi­len II­I. Na­pol­yon; kur­dur­du­ğu ve el­le­ri­ne cop-si­lah ver­di­ği “10 Ara­lık Der­ne­ği­” mi­lis­le­ri sa­ye­sin­de, Cum­hu­ri­ye­t’­i yı­kıp im­pa­ra­tor­lu­ğu­nu ilan et­ti!
Rus Ça­rı­’nın “Ka­ra 100’le­r”­inin Os­man­lı Ocak­la­rı­’n­dan ne far­kı var? Ya...
Mus­so­li­ni­’nin “Ka­ra Göm­lek­li­”, Hit­le­r’­in “Kah­ve­ren­gi Göm­lek­li­” fa­şist­le­ri­nin, “Be­yaz Ke­fen­li­” Os­man­lı Ocak­la­rı­’n­dan ne far­kı var?
Evet... Bu­gün Tür­ki­ye­’de­ki bu fa­şist so­kak ör­gü­tü­nün ama­cı­nı bil­me­di­ği­miz sa­nıl­ma­sın.
Tür­ki­ye ne­re­ye sü­rük­len­mek is­te­ni­yor, bi­li­yo­ruz.
Ya­kın ta­ri­hi­mi­ze ba­ka­lım:
Al­pe­ren Ocak­la­rı (es­ki adı Ni­zam-i Alem), Ül­kü Ocak­la­rı­’n­dan ay­rı­lan­lar ta­ra­fın­dan ku­rul­du.
Al­pe­ren Ocak­la­rı­’nın adı, sa­de­ce Pa­pa 16. Be­ne­dic­tu­s’­a ya­pıl­mak is­te­nen ey­lem­de
geç­me­di.
Bir­kaç ör­nek ve­re­yim:
Hrant Dink sui­kas­tin­de Er­han Tun­cel ve Ya­sin Ha­yal gi­bi adı ge­çen­le­rin hep­si Al­pe­ren Ocak­la­rı­’y­la ir­ti­bat­lıy­dı.
Ma­lat­ya Zir­ve Ya­yı­ne­vi kat­li­amı­nın ki­lit is­mi sa­nık Em­re Gü­nay­dın Al­pe­ren Ocak­la­rı­’y­la ir­ti­bat­lıy­dı.
Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­nı ya­pan Al­pars­lan Ars­lan Al­pe­ren Ocak­la­rı­’y­la ir­ti­bat­lıy­dı.
Anım­sa­yı­nız: Bun­lar or­ta­ya çı­kın­ca Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu ne de­miş­ti:
“Ha­be­ri­miz ol­ma­dan bi­zim tar­la­yı sür­müş­ler.”
Ya­zı­cı­oğ­lu, 1970’ler­de­ki acı tec­rü­be­ler­den bi­li­yor­du bu ger­çe­ği.
Os­man­lı Oca­ğı­’nı, Al­pe­ren Ocak­la­rı­’n­dan ay­rı­lan­lar kur­du!
1970’ler­de Ül­kü Ocak­la­rı...
1990’lar­da Al­pe­ren Ocak­la­rı...
Ve şim­di Os­man­lı Ocak­la­rı so­kak­ta!
Tek­rar so­ru­yo­rum:
Os­man­lı Ocak­la­rı han­gi ih­ti­yaç so­nu­cu so­ka­ğa sa­lın­dı?
Ana­do­lu­’nun yok­sul-ga­ri­ban ço­cuk­la­rı kim­le­re kar­şı kul­la­nı­la­cak?
Os­man­lı Ocak­la­rı­’na ka­tı­lım şar­tı için ba­kın ne is­ti­yor­lar:
“Ke­fen­li li­de­rin ke­fen­li as­ke­ri ol­mak.”
Ne di­ye­lim...
Her şey çok açık de­ğil mi?
1 Ka­sım se­çi­min­de is­te­di­ği so­nu­cu ala­ma­yan “Sa­yın­la­rı­n”, ül­ke­yi ne­re­ye sü­rük­le­ye­ce­ği bel­li de­ğil mi?
Çev­re­le­rin­de; bu teh­li­ke­li oyun­da aka­cak ka­nın ken­di­le­ri­ni de bo­ğa­ca­ğı­nı, bun­la­ra an­la­ta­cak bir tek akil adam yok mu?
Tek bil­dik­le­ri, “Sa­yı­n” de­mek mi?..
Gör­mü­yor­lar mı:
“Ke­fen si­ya­se­ti­ni­n” ül­ke­yi ne­re­ye gö­tür­dü­ğü­nü?.. Ya­zık.