Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Ahval ve Şerait!..

4 Şubat 2016

Her se­fe­rin­de “al­dan­dı­k” de­yip al­da­tı­yor­lar.
Böy­le­ce ye­ni al­dat­ma­ca­lar için za­man ve ze­min ka­za­nı­yor­lar.
Şim­di­lik bu­nu yut­tu­ru­yor­lar!..

* * *

Acı fa­tu­ra­ya ba­kar mı­sı­nız?
Gü­ya Esad 2 ay­da gi­de­cek­ti!
Ara­dan do­lu do­lu 4 yıl geç­ti!
Esad git­me­di, ama bes­le­me
IŞİ­D'­in te­rör ey­lem­le­rin­de yüz­ler­ce yurt­ta­şı­mız yok ye­re yi­tip git­ti!..
Üç mil­yo­na ya­kın Su­ri­ye­li ül­ke­mi­ze göç et­ti!..

* * *

Su­ri­ye'de­ki “Gay­ya Ku­yu­su­”na gir­me­den ön­ce PYD di­ye bir der­di­miz yok­tu.
Ama Su­ri­ye kri­zi­ne ba­lık­la­ma dal­dık­tan son­ra hem PYD di­ye bir der­di­miz, hem de nur­to­pu (!) gi­bi bir sı­nır kom­şu­muz ol­du!
PYD rüz­ga­rı­nı ar­ka­sı­na alan PKK'­nın te­rö­rü ta­va­na vur­du!..

* * *

Hâ­lâ “PYD te­rör ör­gü­tü­dür, kır­mı­zı çiz­gi­miz­di­r” di­yor­lar.
29 Ekim gi­bi çok an­lam­lı bir gün­de, “Bi­ji Oba­ma­” te­za­hü­ra­tı ya­pan peş­mer­ge­le­re top­rak­la­rı­mız­dan Ko­ba­ni'ye geç­me iz­ni­ni ve­re­nin ken­di­le­ri ol­du­ğu­nu unu­ta­ca­ğı­mı­zı sa­nı­yor­lar.
İçe­ri­de atıp tu­tu­yor, ver­yan­sın edi­yor ama ABD yet­ki­li­le­ri PYD'­yi öv­dük­çe ses­le­ri­ni çı­ka­ra­mı­yor­lar.
Çün­kü bu coğ­raf­ya­da dü­me­ni kim­le­rin tut­tu­ğu­nu ve ayak­la­rı­na Su­ri­ye pran­ga­sı­nı kim­le­rin ge­çir­di­ği­ni çok iyi bi­li­yor­lar!
Coğ­raf­ya­da han­gi ta­şı kal­dır­sa­nız al­tın­dan çı­kan Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk düş­ma­nı Su­ud­lar­la ka­pa­lı ka­pı­la­rın ar­dın­da as­ke­ri it­ti­fak ku­ru­yor­lar!..

* * *

Al­dan­dık di­ye­rek al­dat­ma­yı sür­dü­ren­ler, akla değerli bilim insanı Prof. Can Cey­la­n'­ın “Ah­val ve Şe­ra­it” baş­lı­ğıy­la yaz­dı­ğı şu di­ze­le­ri ge­ti­ri­yor­lar:
“Her yer şid­det, her yer kı­sas
Her yer tu­zak, her yer kum­pas
Her yer pu­su, her yer ta­lan
Her yer şe­hit, her yer düş­man
Ne­re­de bir­lik ne­re­de va­tan
Ne­re­de akıl, ne­re­de izan
Ne­re­de Meh­met, ne­re­de Ha­san…

* * *

Her yer zu­lüm, her yer ber­bat,
Her yer fit­ne her yer fe­sat
Ne­re­de hu­zur ne­re­de ra­hat
Ne­re­de dev­let ne­re­de ze­vat
Gi­den ül­kem ha­raç me­zat
Tan­rım bi­zi baş­tan ya­rat…”

* * *

Ge­mi ka­ya­lık­la­ra sü­rük­le­nir­ken bi­le bü­yük ön­der Ata­tür­k'­ün “Yurt­ta ba­rış, dünyada ba­rı­ş” de­yi­şi­nin eş­siz de­ğer­de bir yol gös­te­ri­ci ol­du­ğu­nu gör­mek is­te­mi­yor­lar.
Bu söz­le­rin bo­şu­na söy­len­me­di­ği­ni an­la­mı­yor­lar!
Ka­ya­la­ra çar­pın­ca­ya ka­dar, “al­dan­dı­k” di­ye­rek “al­dat­ma­yı­” sür­dür­me­ye ka­rar­lı gö­rü­nü­yor­lar!..

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more