Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Siyasal bulutlar

14 Aralık 2015

1923'te ATA­TÜRK gü­ne­şiy­le ay­dın­la­nan ulu­sal uf­ku­muz İNÖ­NÜ öze­nin­den son­ra gi­de­rek ka­rar­ma­ya baş­la­dı. Özel­lik­le son yıl­lar­da lâ­ik cum­hu­ri­yet kar­şıt­lı­ğı her alan­da be­lir­gin­le­şen gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın yö­ne­ti­min­de ko­yu­laş­ma art­tı. Top­rak­la­rı­mı­zın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ulu­su­mu­zun öz­gür­lü­ğü­nü, ulu­sal ege­men­li­ğin tam an­la­mıy­la ya­şa­ma ge­çi­şi­ni sağ­la­yıp sür­dür­mek­le yü­küm­lü si­ya­sal ik­ti­da­rın ev­ren­sel, ulu­sal ve ya­şam­sal il­ke­ler ko­nu­sun­da­ki tu­tu­mu kay­gı ver­mek­te­dir.
Ya­rar­la­nıp her is­te­dik­le­ri­ni ra­hat­ça yap­ma ola­na­ğı­nın da­ya­na­ğı 1982 Ana­ya­sa­sı ye­ri­ne “Ye­ni Ana­ya­sa­” çağ­rı­la­rı­nın iç­ten­li­ğin­den kuş­ku du­yu­ran çı­kış­la­rı, de­mok­ra­si­yi kö­tü­ye kul­lan­ma, şim­di­ki du­ru­mu da­ha da ge­ri­ye gö­tür­me ça­ba­la­rı­nı yan­sıt­mak­ta­dır. Mil­let­ve­ki­li an­dı­nın de­ği­şik­li­ği öne­ri­le­rin­de­ki çar­pık­lık açık­tır. Yan­daş­la­rı ve buy­ruk­la­rın­da­ki med­ya mi­li­tan­la­rıy­la bir­lik­te is­te­dik­le­ri de­ği­şik­li­ğin ken­di “De­mok­ra­tik açı­lım ve çö­zü­m” sü­reç­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me ama­cı­na bağ­lı ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır. Ül­ke­mi­zin ve ulu­su­mu­zun kur­ta­rı­lı­şı, dev­le­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu, var­lı­ğı­nı son­su­za de­ğin ba­ğım­sız sür­dür­mek için da­yan­ma­sı ge­re­ken il­ke­ler­le de­ğer­ler bir ya­na iti­le­rek kök­ten­din­ci­ler­le bö­lü­cü ve yı­kı­cı­la­ra ödün ve­ri­le­rek kal­dı­rıl­mak is­te­nen “.. lâ­ik cum­hu­ri­yet.. -Ata­türk il­ke ve in­kı­lâp­la­rı..-Türk Mil­le­ti­” söz­cük­le­ri ulu­sal ya­pı­mı­zın te­mel­le­ri­dir. Bun­la­rı yad­sı­ya­rak, kal­dı­ra­rak va­rıl­mak is­te­nen so­nuç, şe­ri­ata ve dik­ta­ya ka­pı aç­mak­tır. Ad­sız mil­let, söz­de mil­let­tir, ta­ri­hi sap­tır­mak ve ka­ra­la­mak­tır. Üs­te­lik hu­kuk­sal yön­den, de­ğiş­ti­ril­me­si öne­ri­le­mez ilk dört mad­de­siy­le Ana­ya­sa'ya açık ay­kı­rı­lık­tır.

BAŞ­KA NE­LER?

Ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne tü­müy­le ay­kı­rı iş­lem­ler, me­mur sı­nav­la­rın­da “ah­re­t” so­ru­la­rı, as­ker-si­vil tu­tuk­la­ma­la­rı, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı'nın “Fet­va ku­rul­la­rı­” oluş­tu­rul­ma­sı öne­ri­si, Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Pu­ti­n'­i hak­lı çı­ka­ran “İs­lâm­laş­tır­ma­” ça­ba­la­rı, üni­ver­si­te­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun Ana­ya­sa'da ve Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Ya­sa­sı'n­da ön­gö­rü­len amaç ve ödev­le­rin­den çok si­ya­sal ik­ti­da­ra bağ­lı ol­ma­la­rı ve bu­nu ba­ğım­lı­lık du­ru­mu­na ge­tir­me­le­ri, sus­kun­luk, do­nuk­luk ve dur­gun­luk­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri, Ana­ya­sa'nın 174. mad­de­sin­de sı­ra­la­nan “İn­kı­lâp Ka­nun­-
la­rı­”nın hiç­bi­ri­nin ge­re­ğiy­le ko­run­ma­dı­ğı gi­bi ter­si­ne du­rum­la­rı­nın gi­de­rek art­tı­ğı üzün­tüy­le ve ib­ret­le iz­len­mek­te­dir.
Si­ya­sal fi­yas­ko­lar­la so­nuç­la­nan kum­pas dâ­va­la­rı ik­ti­da­rın iç­yü­zü­nü or­ta­ya koy­muş­tur. İk­ti­dar is­te­me­se, des­tek ve olur ver­me­se, kar­şı çık­sa kum­pas­lar ola­bi­lir miy­di? “Ne is­te­di­ler de ver­me­di­k” de­dik­ten son­ra Bay RTE'ın “Ba­na iha­net et­ti­le­r” açık­la­ma­sıy­la tar­tı­şı­lan ce­ma­at or­tak­lı­ğı so­rum­lu­lu­ğu unu­tu­lup ba­ğış­la­na­cak tür­den de­ğil. “Dar­be­” suç­la­ma­la­rıy­la üs­tü ör­tü­len 17-25 Ara­lık 2013 olay­la­rı­nın ger­çek yü­zü or­ta­ya çık­ma­dık­ça si­ya­sal or­tam ay­dın­lı­ğa ve din­gin­li­ğe ka­vuş­maz.
Özel­lik­le Su­ri­ye ve Rus­ya iliş­ki­le­riy­le ABD iliş­ki­le­rin­de­ki bu­la­nık­lık içer­de­ki ay­dın­lık­la an­la­mı­nı bu­la­cak­tır. Yoz­laş­tı­rı­lan de­mok­ra­si­yi, yı­kı­lan cum­hu­ri­ye­ti ya­şa­ma­mak için ik­ti­da­rın kar­şın (rağ­men) de­mok­ra­si­yi ger­çek­leş­tir­me ça­ba­la­rı sü­re­cek­tir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more