Açılım ısrarı, Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdi

“AKP'nin, eli silahlı terör örgütüyle siyasi müzakereye girmesi hataların en büyüğü olmuştur, bu yapılan ihanet pazarlığıdır” diyen bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok sarsıcı tespitler:

Sev­gi­li okur­la­rım,

Ge­rek coğ­raf­ya­mız­da, ge­rek­se ül­ke­miz­de, son de­re­ce va­him olay­la­rın ya­şan­dı­ğı bir sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Ör­ne­ğin kı­sa bir sü­re ön­ce IŞİD te­rör ör­gü­tü­nün Su­ri­ye top­rak­la­rın­da­ki Ko­ba­ni'yi ku­şat­ma­sıy­la baş­la­yan ça­tış­ma­lar sı­ra­sın­da, PKK/HDP'­nin “Ko­ba­ni Pro­tes­to­su­” kis­ve­si al­tın­da­ki kış­kırt­ma­sıy­la, ül­ke­miz yan­gın ye­ri­ne çev­ril­di. 40'tan faz­la va­tan­da­şı­mız ça­tış­ma­lar­da öl­dü­rül­dü, po­lis­le­ri­miz gö­rev­le­ri ba­şın­da, si­vil as­ker­le­ri­miz so­kak­ta, pa­zar ye­rin­de, en­se­le­ri­ne sin­si­ce kur­şun sı­kı­la­rak şe­hit edil­di. Ne ya­zık ki AKP Hü­kü­me­ti bu vah­şe­ti acz için­de sey­ret­ti. Son­ra da PKK'­nın te­rör ey­lem­le­ri­ni se­çim ari­fe­sin­de tır­man­dır­ma­sın­dan kor­kan Hü­kü­met, bu va­him olay­la­rı gör­mez­den ge­le­rek, Öca­la­n'­la tek­rar pa­zar­lı­ğa otur­ma ka­ra­rı al­dı. Bu du­ru­mu na­sıl de­ğer­len­dir­di­ği­ni, tüm ön­gö­rü­le­ri da­ha son­ra ya­şa­nan ge­liş­me­ler­le doğ­ru­la­nan Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şar­la­rın­dan, Emek­li Bü­yü­kel­çi Sa­yın Şük­rü Elek­da­ğ'­a sor­dum:
ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): Esa­sın­da bu is­yan pro­va­sıy­la PKK ör­gü­tü, AK­P'­ye şu me­sa­jı ver­di: “Ta­lep­le­ri­mi ye­ri­ne ge­tir­mez­sen, ül­ke­yi ya­kıp yı­ka­rım ve öy­le­si­ne kan dö­ke­rim ki, 2015 se­çim­le­ri­ni ka­za­na­maz­sın!..” Bu teh­dit, AKP ik­ti­da­rı­nı tir tir tit­ret­ti. Öy­le­si­ne kork­tu­lar ki, te­laş için­de te­rör ör­gü­tü­ne, “İs­tek­le­ri­ni­zi ka­bul edi­yo­ruz, ye­ter ki se­çi­me ka­dar te­rör ey­le­mi ya­pıl­ma­sı­n” di­ye­rek mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­ma ka­ra­rı al­dı­lar. Çok va­him bir tab­lo ile kar­şı kar­şı­ya­yız. İk­ti­da­rın, PKK'­ya si­lah bı­rak­tı­ra­ma­dan onun­la mü­za­ke­re­ye baş­la­mış ol­ma­sı fa­hiş bir ha­ta ol­muş­tur. Bu şe­kil­de Hü­kü­met, PKK'­nın ma­sa­ya ga­lip, ken­di­si­nin ise pes eden ta­raf ola­rak otur­du­ğu­nu ka­bul et­miş­tir. Öca­la­n'­ın “AKP ik­ti­da­rı­nı sa­ye­miz­de sür­dü­rüyo­r” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı ger­çe­ği yan­sı­tı­yor. Zi­ra, PKK, se­çim­le­re en­deks­li bir şe­kil­de mü­za­ke­re­le­ri kes­ti­ği her se­fer­de, Hü­kü­met, şe­hit ce­na­ze­le­ri TV ek­ran­la­rın­da yer ala­cak ve se­çim­le­ri kay­be­de­ce­ğiz kor­ku­su­na ka­pıl­mış ve da­ha faz­la ta­viz ve­re­rek mü­za­ke­re­yi baş­lat­mış­tır. Bu du­rum, çö­züm sü­re­ci­nin, Hü­kü­me­t'­in, mü­za­ke­re ma­sa­sı­na, ik­ti­dar­da kal­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da Tür­ki­ye'nin top­rak bü­tün­lü­ğü­nü koy­du­ğu bir iha­net pa­zar­lı­ğı ol­du­ğu­nu göz­ler önü­ne ser­miş bu­lu­nu­yor. Onur kı­rı­cı bir du­rum…
UĞUR DÜN­DAR (UD): Bu or­tam­da AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hi­n‘­in, AB­D'­yi, çö­züm sü­re­ci­ni çö­kert­me­yi he­def­le­yen bir po­li­ti­ka iz­le­mek­le suç­la­ma­sı şa­şır­tı­cı ol­du. Kürt­le­rin ha­mi­si po­zun­da­ki AB­D'­nin Kan­dil ile iş­bir­li­ği ha­lin­de Öca­la­n'­ı dev­re­den çı­kar­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan da ko­nuş­ma­la­rın­da ıs­rar­la AB­D'­nin Tür­ki­ye'ye kar­şı bir oyun tez­gah­la­dı­ğı­nı ima edi­yor. Bu be­yan­la­rı na­sıl yo­rum­lu­yor­su­nuz?

AB­D'­nin en önem­li pro­je­si “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­ı kur­mak

(ŞE): İd­di­alar­da bü­yük öl­çü­de ger­çek pa­yı var. Tür­ki­ye'ye kar­şı tez­gah­la­nan oyu­nun tam ola­rak an­la­şıl­ma­sı için, AB­D'­nin Or­ta­do­ğu için en önem­li je­opo­li­tik di­zay­nı­nın “Bü­yük Kür­dis­ta­n” pro­je­si ol­du­ğu­nu be­lirt­me­li­yim. Bu pro­je­yi uy­gu­la­ma­da Was­hing­to­n'­un or­ta/uzun va­de­li he­de­fi, ken­di pat­ro­na­jın­da ve AB­D'­ye ve­li­ni­met ola­rak ba­kan Bar­za­ni'nin yö­ne­ti­min­de bir Kürt je­opo­li­tik hav­za­sı ya­rat­mak­tır. Bu stra­te­jik bir ka­rar­dır. Bu hav­za­da ilk atı­la­cak adım, Ku­zey Ira­k'­ta Kürt dev­le­ti­nin ilk nü­ve­si­ni oluş­tur­mak, son­ra da bu dev­le­tin Tür­ki­ye'nin Gü­ney­do­ğu böl­ge­siy­le bü­tün­leş­me­si ve böy­le­ce “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­ın ilk aşa­ma­sı­nın ku­rul­ma­sı­dır. “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­ın ABD için öne­mi, zen­gin gaz ve pet­rol re­zerv­le­ri­ne sa­hip bu­lun­ma­sın­dan, stra­te­jik ko­nu­mun­dan ve İs­ra­il'­le bir­lik­te böl­ge­de tam gü­ven du­ya­ca­ğı bir ikin­ci müt­te­fik oluş­tu­ra­cak ol­ma­sın­dan ile­ri ge­li­yor. ABD, böl­ge­de ken­di­si­ne bi­at ede­cek ve as­ke­ri kuv­vet­le­ri­nin ope­ras­yon­la­rı­nı sor­gu­la­ma­dan ve hiç­bir kı­sıt­la­ma koy­ma­dan ger­çek­leş­tir­me­si­ni ka­bul ede­cek müt­te­fik arı­yor. Bar­za­ni'nin baş­kan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­la­cak “Bü­yük Kür­dis­ta­n” dev­le­ti böy­le bir müt­te­fik ol­ma­ya en ide­al aday­dır ve AB­D'­nin böl­ge­sel stra­te­ji­si­nin ki­lit bir un­su­ru ola­cak­tır. İs­ra­il ise si­lah­lan­ma­sı­na aza­mi önem ve­re­ce­ği bu ye­ni dev­let­le, Arap dün­ya­sı­na kar­şı bir müt­te­fik ka­za­na­cak­tır.
(UD): Ama gö­rü­nür­de Ira­k'­ın bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan ABD, Bar­za­ni'nin ba­ğım­sız­lık is­te­ği­ne kar­şı çı­kı­yor. Bu du­ru­ma na­sıl bak­mak ge­re­kir?

Ko­ba­ni, Kürt dev­le­ti­ni de­niz­le bu­luş­tu­ra­cak ol­du­ğu için önem­li

(ŞE): Doğ­ru… Ama bu tak­tik bir tu­tum. ABD, Bar­za­ni'nin ken­di za­man­la­ma­sı­na gö­re ha­re­ket et­me­si­ni is­ti­yor. Bi­lin­di­ği üze­re, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, IŞİ­D'­in teh­di­di al­tın­da bu­lu­nan Ha­lep gi­bi stra­te­jik açı­dan önem­li cep­he­ler var­ken AB­D'­nin bun­la­rın sa­vun­ma­sı­nı ih­mal ede­rek Ko­ba­ni'nin kur­ta­rıl­ma­sı­na odak­lan­ma­sı­nı ıs­rar­la eleş­ti­ri­yor ve bu­nun ar­ka­sın­da Tür­ki­ye'ye kar­şı tez­gah­la­nan bir oyun ol­du­ğu­nu ima edi­yor… Ne­dir bu oyun? AB­D'­nin Ko­ba­ni'yi sa­vun­mak­ta­ki esas ama­cı, ba­ğım­sız bir Kür­dis­tan dev­le­ti­nin de­ni­ze çı­kı­şı ol­ma­dan ya­şa­ya­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek, şim­di­den bu dev­le­tin Ak­de­ni­z'­e çı­kış ko­ri­do­ru­nun ha­zır­lı­ğı­nı yap­mak­tır. Was­hingto­n'­un pla­nı, IŞİ­D'­in sal­dı­rı­sın­dan kur­tu­la­rak özerk­lik ka­za­na­cak Ko­ba­ni'nin, Af­rin ve Ce­zi­re kan­ton­la­rıy­la bir­le­şe­rek Ak­de­ni­z'­e ulaş­ma­nın yo­lu­nu ara­ma­sı ve Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'ne (IBKY) ka­tı­la­rak, Ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Irak-Su­ri­ye ko­ri­do­run­dan Ak­de­ni­z'­e ta­şın­ma­sı yo­lu­nun açıl­ma­sı­dır. Ger­çek­leş­me­si ha­lin­de bu plan Ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Tür­ki­ye gü­zer­ga­hı by-pass edi­le­rek dün­ya­ya pa­zar­lan­ma­sı­na yol aça­cak ve An­ka­ra ile Er­bil ara­sın­da­ki ener­ji ala­nın­da­ki an­laş­ma­la­ra ve iş­bir­li­ği­ne ağır bir dar­be vu­ra­cak­tır. ABD bu şe­kil­de, Bar­za­ni'yi Tür­ki­ye'ye ba­ğım­lı ol­mak­tan kur­tar­mak is­ti­yor.
(UD): Bir de, AB­D'­nin Kan­di­l'­le an­la­şa­rak, Öca­la­n'­ı dev­re dı­şı bı­rak­mak is­te­di­ği id­di­ası var…

An­ka­ra, Kan­di­l'­in çö­zü­mü sa­bo­te et­me­sin­den en­di­şe­li

(ŞE): Ko­ba­ni sa­va­şı sı­ra­sın­da ABD, PKK/PYD ile yap­tı­ğı iş­bir­li­ği bağ­la­mın­da Kan­di­l'­le hay­li ge­niş iliş­ki­ler ge­liş­tir­di. AB­D'­nin böl­ge­de­ki tüm Kürt grup­la­ra ha­kim ol­ma­yı ve on­la­rı ken­di stra­te­jik he­def­le­ri­ne gö­re yön­len­dir­me­yi he­def­le­yen po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le, An­ka­ra bu du­rum­dan cid­di en­di­şe du­yu­yor. KCK eş­baş­ka­nı Ce­mil Ba­yı­k'­ın çö­züm sü­re­ci­ne AB­D'­nin ara­bu­lu­cu ola­rak ka­tıl­ma­sı­nı öner­me­si, bu en­di­şe­le­ri kuv­vet­len­dir­di. Çö­züm de­mek si­la­hı elin­de tu­tan Kan­di­l'­in ken­di­ni lağ­vet­me­si de­mek. Ba­yık ve çev­re­si ol­dum ola­sı bu­na di­renç gös­te­ri­yor. An­ka­ra, AB­D'­den al­dı­ğı des­tek­le “şı­ma­ra­n” Kan­di­l'­in sü­re­ci sa­bo­te et­me­si ih­ti­ma­lin­den kay­gı­lı.
(UD): Ya­ni Er­do­ğa­n'­ın çö­züm gi­ri­şi­miy­le, AB­D'­nin, ken­di pat­ro­na­jın­da ve Bar­za­ni yö­ne­ti­min­de kur­gu­la­dı­ğı “Bü­yük Kür­dis­ta­n” pro­je­si ça­tı­şı­yor…

Böl­ge Kürt­le­ri, ABD ve İs­ra­il'­in çı­kar­la­rı­nı sa­vu­na­cak…

(ŞE): Öy­le… Çö­züm sü­re­ci 21 Mart 2013'te Di­yar­ba­kı­r'­da Nev­ruz tö­re­ni sı­ra­sın­da Öca­la­n'­ın çağ­rı­sıy­la açık­lan­mış­tı. Çağ­rı­nın oda­ğı­nı Er­do­ğa­n'­la Öca­lan ara­sın­da mu­ta­bık ka­lı­nan Ana­do­lu ile Me­zo­po­tam­ya'yı Türk-Kürt Fe­de­ral Dev­le­ti ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­tir­me pro­je­si oluş­tu­ru­yor­du. Fe­de­ral dev­le­tin, Kürt Fe­de­re Dev­le­ti aya­ğı­nın, Tür­ki­ye, Irak ve Su­ri­ye Kürt­le­rin­den oluş­ma­sı ve coğ­ra­fi ola­rak Tür­ki­ye'nin Gü­ney­do­ğu­su'­nu, Mu­sul ve Ker­kü­k'­le bir­lik­te IBKY top­rak­la­rı­nı ve ku­zey Su­ri­ye Kürt böl­ge­si­ni kap­sa­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor­du. Bu, gö­rü­nür­de gör­kem­li ve şa­şaa­lı pro­je, Tür­ki­ye ve Ku­zey Irak Kürt­le­ri­ni ol­du­ğu gi­bi bir­çok Tür­kü'de cez­bet­miş­ti. Fa­kat ABD, bu pro­je­nin ki­lit un­su­ru olan ve Tür­ki­ye ile Ku­zey Irak ara­sın­da­ki eko­no­mik en­teg­ras­yo­nun te­mel da­ya­na­ğı­nı oluş­tu­ran Kürt­le­rin pet­rol zen­gin­li­ği­nin Tür­ki­ye üze­rin­den Ba­tı pa­zar­la­rı­na akı­tıl­ma­sıy­la bir­lik­te ener­ji ala­nın­da ön­gö­rü­len kap­sam­lı iş­bir­li­ği­ni tor­pil­le­miş­tir. Böy­le­ce, Bar­za­ni'nin Tür­ki­ye eko­no­mik/si­ya­si yö­rün­ge­si­ne gir­me­si­ni en­gel­le­mek is­te­miş­tir. Bu da caf­caf­lı “A­na­do­lu-Me­zo­po­tam­ya Fe­de­ral Dev­le­ti­” pro­je­si­nin çök­me­si de­mek­tir. He­men be­lir­te­yim ki, bir var­sa­yım ola­rak böy­le bir fe­de­ras­yon ku­ru­la­bil­se bi­le, Kürt ka­na­dı, ül­ke­mi­zin top­rak­la­rın­dan ve ka­mu­sal var­lı­ğın­dan aza­mi­si­ni ko­par­dık­tan son­ra ay­rı­la­cak ve ABD ile İs­ra­il çı­kar­la­rı­nın Or­ta­do­ğu'da­ki bek­çi­si ro­lü­nü üst­le­ne­cek­ti…

PKK, es­ki­ye oran­la çok da­ha güç­lü ko­num­da

(UD): AKP ik­ti­da­rı bu du­rum­da ne ya­pa­cak?
(ŞE): Ya­pa­ca­ğı, 2015 yı­lı 21 Mart Nev­ru­z'­un­da da yi­ne Di­yar­ba­kır mey­da­nın­da du­rum­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı ha­va­sı­nı ya­rat­mak ama­cıy­la me­ra­sim dü­zen­le­mek ola­cak­tır! Çö­züm sü­re­ci­ne ge­lin­ce, se­çim ka­za­na­ca­ğım di­ye PKK'­nın her yap­tı­ğı­na göz yum­muş, dev­let çı­kar­la­rı­nı ve hay­si­ye­ti­ni ayak­la­ra dü­şür­müş bir AKP ik­ti­da­rın­dan ne bek­ler­si­niz? Hü­kü­met, önü­müz­de­ki se­çim ne­de­niy­le çö­züm sü­re­ci­ni sa­hip­len­me­ye de­vam ede­cek­tir. Çö­züm sü­re­cin­de çok önem­li si­ya­si ve as­ke­ri mev­zi­ler ka­zan­mış olan PKK da, sü­re­cin de­va­mın­dan ya­na ola­cak­tır. Yal­nız, PKK, Ko­ba­ni'de ve di­ğer cep­he­ler­de IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta ABD ile ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu “si­lah ar­ka­daş­lı­ğı­” ne­de­niy­le es­ki­si­ne na­za­ran da­ha de­ği­şik bir ko­num ka­zan­mış­tır. Kan­dil bu ko­nu­mu­nu, hem üze­rin­de­ki te­rö­rist dam­ga­sın­dan kur­tu­la­rak ulus­lar ara­sı alan­da ken­di­ne meş­ru bir sta­tü sağ­la­mak, hem de Tür­ki­ye ile mü­za­ke­re­ler­de ta­lep­le­ri­ni ağır­laş­tı­ra­rak Türk top­rak­la­rın­da ba­ğım­sız Kürt dev­le­ti kur­ma he­de­fi­ne iv­me ka­zan­dır­mak için kul­la­na­cak­tır.
(UD): Sa­yın Elek­dağ, çok te­şek­kür ede­rim, eli si­lah­lı te­rör ör­gü­tüy­le si­ya­si mü­za­ke­re­ye gi­riş­me­nin, ha­ta­la­rın en bü­yü­ğü ol­du­ğu­nu ve ül­ke­mi­zi uçu­ru­mun ke­na­rı­na ge­tir­di­ği­ni çar­pı­cı bir şe­kil­de izah et­ti­niz. Türk Mil­le­ti bu ha­in­li­ği haz­me­de­bi­lir mi? Tür­ki­ye bu fe­la­ket­li yol­dan na­sıl vaz­ge­çe­bi­lir? Bu so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı­nı da iler­de­ki söy­le­şi­le­ri­miz­de ele ala­ca­ğız…

Loading...