Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Açılım ısrarı, Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdi

21 Kasım 2014 Yazarlar

“AKP'nin, eli silahlı terör örgütüyle siyasi müzakereye girmesi hataların en büyüğü olmuştur, bu yapılan ihanet pazarlığıdır” diyen bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok sarsıcı tespitler:

Sev­gi­li okur­la­rım,

Ge­rek coğ­raf­ya­mız­da, ge­rek­se ül­ke­miz­de, son de­re­ce va­him olay­la­rın ya­şan­dı­ğı bir sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Ör­ne­ğin kı­sa bir sü­re ön­ce IŞİD te­rör ör­gü­tü­nün Su­ri­ye top­rak­la­rın­da­ki Ko­ba­ni'yi ku­şat­ma­sıy­la baş­la­yan ça­tış­ma­lar sı­ra­sın­da, PKK/HDP'­nin “Ko­ba­ni Pro­tes­to­su­” kis­ve­si al­tın­da­ki kış­kırt­ma­sıy­la, ül­ke­miz yan­gın ye­ri­ne çev­ril­di. 40'tan faz­la va­tan­da­şı­mız ça­tış­ma­lar­da öl­dü­rül­dü, po­lis­le­ri­miz gö­rev­le­ri ba­şın­da, si­vil as­ker­le­ri­miz so­kak­ta, pa­zar ye­rin­de, en­se­le­ri­ne sin­si­ce kur­şun sı­kı­la­rak şe­hit edil­di. Ne ya­zık ki AKP Hü­kü­me­ti bu vah­şe­ti acz için­de sey­ret­ti. Son­ra da PKK'­nın te­rör ey­lem­le­ri­ni se­çim ari­fe­sin­de tır­man­dır­ma­sın­dan kor­kan Hü­kü­met, bu va­him olay­la­rı gör­mez­den ge­le­rek, Öca­la­n'­la tek­rar pa­zar­lı­ğa otur­ma ka­ra­rı al­dı. Bu du­ru­mu na­sıl de­ğer­len­dir­di­ği­ni, tüm ön­gö­rü­le­ri da­ha son­ra ya­şa­nan ge­liş­me­ler­le doğ­ru­la­nan Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şar­la­rın­dan, Emek­li Bü­yü­kel­çi Sa­yın Şük­rü Elek­da­ğ'­a sor­dum:
ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): Esa­sın­da bu is­yan pro­va­sıy­la PKK ör­gü­tü, AK­P'­ye şu me­sa­jı ver­di: “Ta­lep­le­ri­mi ye­ri­ne ge­tir­mez­sen, ül­ke­yi ya­kıp yı­ka­rım ve öy­le­si­ne kan dö­ke­rim ki, 2015 se­çim­le­ri­ni ka­za­na­maz­sın!..” Bu teh­dit, AKP ik­ti­da­rı­nı tir tir tit­ret­ti. Öy­le­si­ne kork­tu­lar ki, te­laş için­de te­rör ör­gü­tü­ne, “İs­tek­le­ri­ni­zi ka­bul edi­yo­ruz, ye­ter ki se­çi­me ka­dar te­rör ey­le­mi ya­pıl­ma­sı­n” di­ye­rek mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­ma ka­ra­rı al­dı­lar. Çok va­him bir tab­lo ile kar­şı kar­şı­ya­yız. İk­ti­da­rın, PKK'­ya si­lah bı­rak­tı­ra­ma­dan onun­la mü­za­ke­re­ye baş­la­mış ol­ma­sı fa­hiş bir ha­ta ol­muş­tur. Bu şe­kil­de Hü­kü­met, PKK'­nın ma­sa­ya ga­lip, ken­di­si­nin ise pes eden ta­raf ola­rak otur­du­ğu­nu ka­bul et­miş­tir. Öca­la­n'­ın “AKP ik­ti­da­rı­nı sa­ye­miz­de sür­dü­rüyo­r” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı ger­çe­ği yan­sı­tı­yor. Zi­ra, PKK, se­çim­le­re en­deks­li bir şe­kil­de mü­za­ke­re­le­ri kes­ti­ği her se­fer­de, Hü­kü­met, şe­hit ce­na­ze­le­ri TV ek­ran­la­rın­da yer ala­cak ve se­çim­le­ri kay­be­de­ce­ğiz kor­ku­su­na ka­pıl­mış ve da­ha faz­la ta­viz ve­re­rek mü­za­ke­re­yi baş­lat­mış­tır. Bu du­rum, çö­züm sü­re­ci­nin, Hü­kü­me­t'­in, mü­za­ke­re ma­sa­sı­na, ik­ti­dar­da kal­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da Tür­ki­ye'nin top­rak bü­tün­lü­ğü­nü koy­du­ğu bir iha­net pa­zar­lı­ğı ol­du­ğu­nu göz­ler önü­ne ser­miş bu­lu­nu­yor. Onur kı­rı­cı bir du­rum…
UĞUR DÜN­DAR (UD): Bu or­tam­da AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hi­n‘­in, AB­D'­yi, çö­züm sü­re­ci­ni çö­kert­me­yi he­def­le­yen bir po­li­ti­ka iz­le­mek­le suç­la­ma­sı şa­şır­tı­cı ol­du. Kürt­le­rin ha­mi­si po­zun­da­ki AB­D'­nin Kan­dil ile iş­bir­li­ği ha­lin­de Öca­la­n'­ı dev­re­den çı­kar­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan da ko­nuş­ma­la­rın­da ıs­rar­la AB­D'­nin Tür­ki­ye'ye kar­şı bir oyun tez­gah­la­dı­ğı­nı ima edi­yor. Bu be­yan­la­rı na­sıl yo­rum­lu­yor­su­nuz?

AB­D'­nin en önem­li pro­je­si “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­ı kur­mak

(ŞE): İd­di­alar­da bü­yük öl­çü­de ger­çek pa­yı var. Tür­ki­ye'ye kar­şı tez­gah­la­nan oyu­nun tam ola­rak an­la­şıl­ma­sı için, AB­D'­nin Or­ta­do­ğu için en önem­li je­opo­li­tik di­zay­nı­nın “Bü­yük Kür­dis­ta­n” pro­je­si ol­du­ğu­nu be­lirt­me­li­yim. Bu pro­je­yi uy­gu­la­ma­da Was­hing­to­n'­un or­ta/uzun va­de­li he­de­fi, ken­di pat­ro­na­jın­da ve AB­D'­ye ve­li­ni­met ola­rak ba­kan Bar­za­ni'nin yö­ne­ti­min­de bir Kürt je­opo­li­tik hav­za­sı ya­rat­mak­tır. Bu stra­te­jik bir ka­rar­dır. Bu hav­za­da ilk atı­la­cak adım, Ku­zey Ira­k'­ta Kürt dev­le­ti­nin ilk nü­ve­si­ni oluş­tur­mak, son­ra da bu dev­le­tin Tür­ki­ye'nin Gü­ney­do­ğu böl­ge­siy­le bü­tün­leş­me­si ve böy­le­ce “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­ın ilk aşa­ma­sı­nın ku­rul­ma­sı­dır. “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­ın ABD için öne­mi, zen­gin gaz ve pet­rol re­zerv­le­ri­ne sa­hip bu­lun­ma­sın­dan, stra­te­jik ko­nu­mun­dan ve İs­ra­il'­le bir­lik­te böl­ge­de tam gü­ven du­ya­ca­ğı bir ikin­ci müt­te­fik oluş­tu­ra­cak ol­ma­sın­dan ile­ri ge­li­yor. ABD, böl­ge­de ken­di­si­ne bi­at ede­cek ve as­ke­ri kuv­vet­le­ri­nin ope­ras­yon­la­rı­nı sor­gu­la­ma­dan ve hiç­bir kı­sıt­la­ma koy­ma­dan ger­çek­leş­tir­me­si­ni ka­bul ede­cek müt­te­fik arı­yor. Bar­za­ni'nin baş­kan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­la­cak “Bü­yük Kür­dis­ta­n” dev­le­ti böy­le bir müt­te­fik ol­ma­ya en ide­al aday­dır ve AB­D'­nin böl­ge­sel stra­te­ji­si­nin ki­lit bir un­su­ru ola­cak­tır. İs­ra­il ise si­lah­lan­ma­sı­na aza­mi önem ve­re­ce­ği bu ye­ni dev­let­le, Arap dün­ya­sı­na kar­şı bir müt­te­fik ka­za­na­cak­tır.
(UD): Ama gö­rü­nür­de Ira­k'­ın bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan ABD, Bar­za­ni'nin ba­ğım­sız­lık is­te­ği­ne kar­şı çı­kı­yor. Bu du­ru­ma na­sıl bak­mak ge­re­kir?

Ko­ba­ni, Kürt dev­le­ti­ni de­niz­le bu­luş­tu­ra­cak ol­du­ğu için önem­li

(ŞE): Doğ­ru… Ama bu tak­tik bir tu­tum. ABD, Bar­za­ni'nin ken­di za­man­la­ma­sı­na gö­re ha­re­ket et­me­si­ni is­ti­yor. Bi­lin­di­ği üze­re, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, IŞİ­D'­in teh­di­di al­tın­da bu­lu­nan Ha­lep gi­bi stra­te­jik açı­dan önem­li cep­he­ler var­ken AB­D'­nin bun­la­rın sa­vun­ma­sı­nı ih­mal ede­rek Ko­ba­ni'nin kur­ta­rıl­ma­sı­na odak­lan­ma­sı­nı ıs­rar­la eleş­ti­ri­yor ve bu­nun ar­ka­sın­da Tür­ki­ye'ye kar­şı tez­gah­la­nan bir oyun ol­du­ğu­nu ima edi­yor… Ne­dir bu oyun? AB­D'­nin Ko­ba­ni'yi sa­vun­mak­ta­ki esas ama­cı, ba­ğım­sız bir Kür­dis­tan dev­le­ti­nin de­ni­ze çı­kı­şı ol­ma­dan ya­şa­ya­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek, şim­di­den bu dev­le­tin Ak­de­ni­z'­e çı­kış ko­ri­do­ru­nun ha­zır­lı­ğı­nı yap­mak­tır. Was­hingto­n'­un pla­nı, IŞİ­D'­in sal­dı­rı­sın­dan kur­tu­la­rak özerk­lik ka­za­na­cak Ko­ba­ni'nin, Af­rin ve Ce­zi­re kan­ton­la­rıy­la bir­le­şe­rek Ak­de­ni­z'­e ulaş­ma­nın yo­lu­nu ara­ma­sı ve Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'ne (IBKY) ka­tı­la­rak, Ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Irak-Su­ri­ye ko­ri­do­run­dan Ak­de­ni­z'­e ta­şın­ma­sı yo­lu­nun açıl­ma­sı­dır. Ger­çek­leş­me­si ha­lin­de bu plan Ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Tür­ki­ye gü­zer­ga­hı by-pass edi­le­rek dün­ya­ya pa­zar­lan­ma­sı­na yol aça­cak ve An­ka­ra ile Er­bil ara­sın­da­ki ener­ji ala­nın­da­ki an­laş­ma­la­ra ve iş­bir­li­ği­ne ağır bir dar­be vu­ra­cak­tır. ABD bu şe­kil­de, Bar­za­ni'yi Tür­ki­ye'ye ba­ğım­lı ol­mak­tan kur­tar­mak is­ti­yor.
(UD): Bir de, AB­D'­nin Kan­di­l'­le an­la­şa­rak, Öca­la­n'­ı dev­re dı­şı bı­rak­mak is­te­di­ği id­di­ası var…

An­ka­ra, Kan­di­l'­in çö­zü­mü sa­bo­te et­me­sin­den en­di­şe­li

(ŞE): Ko­ba­ni sa­va­şı sı­ra­sın­da ABD, PKK/PYD ile yap­tı­ğı iş­bir­li­ği bağ­la­mın­da Kan­di­l'­le hay­li ge­niş iliş­ki­ler ge­liş­tir­di. AB­D'­nin böl­ge­de­ki tüm Kürt grup­la­ra ha­kim ol­ma­yı ve on­la­rı ken­di stra­te­jik he­def­le­ri­ne gö­re yön­len­dir­me­yi he­def­le­yen po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le, An­ka­ra bu du­rum­dan cid­di en­di­şe du­yu­yor. KCK eş­baş­ka­nı Ce­mil Ba­yı­k'­ın çö­züm sü­re­ci­ne AB­D'­nin ara­bu­lu­cu ola­rak ka­tıl­ma­sı­nı öner­me­si, bu en­di­şe­le­ri kuv­vet­len­dir­di. Çö­züm de­mek si­la­hı elin­de tu­tan Kan­di­l'­in ken­di­ni lağ­vet­me­si de­mek. Ba­yık ve çev­re­si ol­dum ola­sı bu­na di­renç gös­te­ri­yor. An­ka­ra, AB­D'­den al­dı­ğı des­tek­le “şı­ma­ra­n” Kan­di­l'­in sü­re­ci sa­bo­te et­me­si ih­ti­ma­lin­den kay­gı­lı.
(UD): Ya­ni Er­do­ğa­n'­ın çö­züm gi­ri­şi­miy­le, AB­D'­nin, ken­di pat­ro­na­jın­da ve Bar­za­ni yö­ne­ti­min­de kur­gu­la­dı­ğı “Bü­yük Kür­dis­ta­n” pro­je­si ça­tı­şı­yor…

Böl­ge Kürt­le­ri, ABD ve İs­ra­il'­in çı­kar­la­rı­nı sa­vu­na­cak…

(ŞE): Öy­le… Çö­züm sü­re­ci 21 Mart 2013'te Di­yar­ba­kı­r'­da Nev­ruz tö­re­ni sı­ra­sın­da Öca­la­n'­ın çağ­rı­sıy­la açık­lan­mış­tı. Çağ­rı­nın oda­ğı­nı Er­do­ğa­n'­la Öca­lan ara­sın­da mu­ta­bık ka­lı­nan Ana­do­lu ile Me­zo­po­tam­ya'yı Türk-Kürt Fe­de­ral Dev­le­ti ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­tir­me pro­je­si oluş­tu­ru­yor­du. Fe­de­ral dev­le­tin, Kürt Fe­de­re Dev­le­ti aya­ğı­nın, Tür­ki­ye, Irak ve Su­ri­ye Kürt­le­rin­den oluş­ma­sı ve coğ­ra­fi ola­rak Tür­ki­ye'nin Gü­ney­do­ğu­su'­nu, Mu­sul ve Ker­kü­k'­le bir­lik­te IBKY top­rak­la­rı­nı ve ku­zey Su­ri­ye Kürt böl­ge­si­ni kap­sa­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor­du. Bu, gö­rü­nür­de gör­kem­li ve şa­şaa­lı pro­je, Tür­ki­ye ve Ku­zey Irak Kürt­le­ri­ni ol­du­ğu gi­bi bir­çok Tür­kü'de cez­bet­miş­ti. Fa­kat ABD, bu pro­je­nin ki­lit un­su­ru olan ve Tür­ki­ye ile Ku­zey Irak ara­sın­da­ki eko­no­mik en­teg­ras­yo­nun te­mel da­ya­na­ğı­nı oluş­tu­ran Kürt­le­rin pet­rol zen­gin­li­ği­nin Tür­ki­ye üze­rin­den Ba­tı pa­zar­la­rı­na akı­tıl­ma­sıy­la bir­lik­te ener­ji ala­nın­da ön­gö­rü­len kap­sam­lı iş­bir­li­ği­ni tor­pil­le­miş­tir. Böy­le­ce, Bar­za­ni'nin Tür­ki­ye eko­no­mik/si­ya­si yö­rün­ge­si­ne gir­me­si­ni en­gel­le­mek is­te­miş­tir. Bu da caf­caf­lı “A­na­do­lu-Me­zo­po­tam­ya Fe­de­ral Dev­le­ti­” pro­je­si­nin çök­me­si de­mek­tir. He­men be­lir­te­yim ki, bir var­sa­yım ola­rak böy­le bir fe­de­ras­yon ku­ru­la­bil­se bi­le, Kürt ka­na­dı, ül­ke­mi­zin top­rak­la­rın­dan ve ka­mu­sal var­lı­ğın­dan aza­mi­si­ni ko­par­dık­tan son­ra ay­rı­la­cak ve ABD ile İs­ra­il çı­kar­la­rı­nın Or­ta­do­ğu'da­ki bek­çi­si ro­lü­nü üst­le­ne­cek­ti…

PKK, es­ki­ye oran­la çok da­ha güç­lü ko­num­da

(UD): AKP ik­ti­da­rı bu du­rum­da ne ya­pa­cak?
(ŞE): Ya­pa­ca­ğı, 2015 yı­lı 21 Mart Nev­ru­z'­un­da da yi­ne Di­yar­ba­kır mey­da­nın­da du­rum­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı ha­va­sı­nı ya­rat­mak ama­cıy­la me­ra­sim dü­zen­le­mek ola­cak­tır! Çö­züm sü­re­ci­ne ge­lin­ce, se­çim ka­za­na­ca­ğım di­ye PKK'­nın her yap­tı­ğı­na göz yum­muş, dev­let çı­kar­la­rı­nı ve hay­si­ye­ti­ni ayak­la­ra dü­şür­müş bir AKP ik­ti­da­rın­dan ne bek­ler­si­niz? Hü­kü­met, önü­müz­de­ki se­çim ne­de­niy­le çö­züm sü­re­ci­ni sa­hip­len­me­ye de­vam ede­cek­tir. Çö­züm sü­re­cin­de çok önem­li si­ya­si ve as­ke­ri mev­zi­ler ka­zan­mış olan PKK da, sü­re­cin de­va­mın­dan ya­na ola­cak­tır. Yal­nız, PKK, Ko­ba­ni'de ve di­ğer cep­he­ler­de IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta ABD ile ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu “si­lah ar­ka­daş­lı­ğı­” ne­de­niy­le es­ki­si­ne na­za­ran da­ha de­ği­şik bir ko­num ka­zan­mış­tır. Kan­dil bu ko­nu­mu­nu, hem üze­rin­de­ki te­rö­rist dam­ga­sın­dan kur­tu­la­rak ulus­lar ara­sı alan­da ken­di­ne meş­ru bir sta­tü sağ­la­mak, hem de Tür­ki­ye ile mü­za­ke­re­ler­de ta­lep­le­ri­ni ağır­laş­tı­ra­rak Türk top­rak­la­rın­da ba­ğım­sız Kürt dev­le­ti kur­ma he­de­fi­ne iv­me ka­zan­dır­mak için kul­la­na­cak­tır.
(UD): Sa­yın Elek­dağ, çok te­şek­kür ede­rim, eli si­lah­lı te­rör ör­gü­tüy­le si­ya­si mü­za­ke­re­ye gi­riş­me­nin, ha­ta­la­rın en bü­yü­ğü ol­du­ğu­nu ve ül­ke­mi­zi uçu­ru­mun ke­na­rı­na ge­tir­di­ği­ni çar­pı­cı bir şe­kil­de izah et­ti­niz. Türk Mil­le­ti bu ha­in­li­ği haz­me­de­bi­lir mi? Tür­ki­ye bu fe­la­ket­li yol­dan na­sıl vaz­ge­çe­bi­lir? Bu so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı­nı da iler­de­ki söy­le­şi­le­ri­miz­de ele ala­ca­ğız…

YAZARIN TÜM YAZILARI