Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Katma Değer Vergisi’nde devrim bir başka bahara kaldı…

16 Nisan 2018

Maliye Bakanlığı tarafından, “Katma Değer Vergisi'nde 33 yıldır yapılamayan devrimi yapıyoruz” sloganı ile başlayan, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda önemli ve yapısal değişiklikler öngören Yasa Tasarısı'nın macerası; “7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” haline gelerek, 6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak sona erdi.

VETO YİYEN DEVRİM MADDELERİ

Tasarıda yer alıp, Meclis görüşmeleri sırasında çıkarılan düzenlemelerden bazıları şöyledir;
1.Mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralının kaldırılması,
2. Her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği,
3. 31.12.2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ayrı bir hesapta izleneceği,
4. 1.1.2019 tarihinden itibaren ödenecek katma değer vergisi ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin, 31.12.2018 tarihli devreden KDV tutarından, ödenecek KDV'yi veya iade talep edilen tutarı mahsup edebileceği,
5. Maliye Bakanlığı'na, 31.12.2018 tarihi itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin yok edilmesine ilişkin yetkiler verilmesi,
6. Kurumlar Vergisi mükelleflerine (en az %50 oranında iştirak ettikleri şirketler ile) grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeye imkân tanınması,
7. KDV Kanunu kapsamında iadesi gereken verginin üç aylık sürede iade edilmesi, aksi halde mükellefe faiz ödenmesi,
Düzenlemeleri kanun metninden çıkartılarak; 31.12.2017 tarihi itibarıyla sonraki döneme devreden toplam 140 Milyar TL'lik Katma Değer Vergisi'nin mükelleflere iadesi hayali de, hüsranla sonuçlanmış oldu.

MECLİS'TEN ÇIKMAYI BAŞARAN DÜZENLEMELER NELERDİR?

1-Arsa sahipleri ile müteahhit arasındaki “arsa payı” sorununa çözüm…
7104 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “Teslim” başlıklı 2'nci maddesinde yapılan değişiklikle, arsa karşılığı inşaat işlerinde;
– Arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya işyerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği,
– Müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi yapılmış olduğu, düzenlenmiştir.
Ayrıca, yine 7104 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27'nci maddesinde yapılan değişiklikle; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanunu'nun 267'nci maddesinde yer alan maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı düzenlenmiştir. Bu hüküm 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

nedimmm

2-Gümrüksüz satış mağazalarına satış yapanlar yaşadı…
7104 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV'den istisna tutulmuştur.
Ayrıca, yine bu Kanun'un 24 üncü maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun “İhracat istisnası” başlıklı 5'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV'den istisna tutulmuştur.
Öte yandan, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV'nin, Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre, malları bu yerlere teslim edenlere iadesi sağlanacaktır. Bu hüküm 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1-Fazla veya yersiz ödediği vergiyi alamayanlara yeşil ışık…
7104 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “Mükellef” başlıklı 8'inci maddesinde yapılan değişiklikle, fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu hususu açıkça düzenlenmiştir.
Ayrıca, yine aynı maddede yapılan diğer bir değişiklikle, müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellef, bu satışları yapanlar olarak belirlenmiştir. Bu hüküm 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İzleyen günlerde, 7104 sayılı Kanun ile getirilen önemli değişiklikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

sozcu-banner-1
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more