Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

Bu yoruma şapka çıkarılır!

17 Mayıs 2015 Yazarlar

“Müs­lü­man­la­rın PE­Rİ­ŞAN ol­du­ğu ül­ke­ler:
Fi­lis­tin, Af­ga­nis­tan, Lib­ya, Irak, Ye­men, Su­ri­ye.
Müs­lü­man­la­rın MUT­SUZ ol­du­ğu ül­ke­ler:
Ce­za­yir, Mı­sır, Fas, Tu­nus, İran, Pa­kis­tan, Öz­be­kis­tan, Tür­kis­tan, Türk­me­nis­tan, Azer­bay­can, Lüb­nan, Suu­di Ara­bis­tan.

* * *

Müs­lü­man­la­rın MUT­LU ­ol­du­ğu ül­ke­ler:
Avus­tral­ya, Ka­na­da, İn­gil­te­re, Fran­sa, İtal­ya, Al­man­ya, İs­viç­re, Ame­ri­ka, Nor­veç, Hol­lan­da, Da­ni­mar­ka.
Ya­ni Müs­lü­man­lar, Müs­lü­man ül­ke­le­rin ta­ma­mın­da PE­Rİ­ŞAN ve­ya MUT­SUZ, Müs­lü­man ol­ma­yan ül­ke­le­rin tü­mün­de mut­lu ve ke­yif­li.

* * *

Tür­ki­ye, Müs­lü­man dün­ya­da bir is­tis­na idi. Ne­den?
Pet­ro­lü, pa­ra­sı ol­du­ğun­dan mı? Ha­yır! Tam ak­si­ne, pet­rol ve pa­ra o mut­suz Müs­lü­man ül­ke­le­rin elin­de.
Tür­ki­ye, Ata­türk ışı­ğı ve Cum­hu­ri­yet dev­rim­le­ri­nin ge­tir­di­ği ay­dın­lık ve akıl­cı­lık sa­ye­sin­de fark­lı idi.
Ba­tı bu­nu gör­dü ve Ata­tür­k'­e düş­man­lı­ğı din sa­nan al­çak ve ap­tal­la­rı ya­nı­na alıp Cum­hu­ri­ye­t'­in ve Ata­türk dev­rim­le­ri­nin al­tı­nı oya­rak Tür­ki­ye'yi bir is­tis­na ol­mak­tan çı­kar­dı.
Şim­di Tür­ki­ye'yi de en azın­dan ‘MUT­SU­Z' ül­ke­ler ara­sı­na koy­ma­mız ge­re­ki­yor.
Böy­le gi­der­se bir sü­re son­ra Tür­ki­ye ‘PE­Rİ­ŞA­N' ül­ke­ler lis­te­si­ne gi­re­cek­tir.”
(Prof.Ya­şar Nu­ri Öz­türk)

Baharı kışa çevirdiler!

Çeşitli araştırma kuruluşlarının yaptığı seçim anketlerinde MHP'nin oylarında artış olduğu dikkati çekiyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli iktidara muhalefetini mitinglerde sert sözlerle sürdürüyor.
Yalnız meydan mitingleri değil tabii…
Twitter'dan da mesajlar yollayıp iktidar partisini hırpalıyor.
İşte size MHP lideri Bahçeli'nin Twitter'dan yolladığı bazı mesajlar:
“Hz. Mevlana ‘Gülün dibindeki toprak gül kokar' der.
Ya rüşvetin, ihanetin, rezilliğin çukurunda boylu boyunca uzanıp yatanlar ne kokar?
Göz boyuyorlar, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar, haramdan harcıyorlar.
Vah zavallılar!
Garezle dolup taşanlar, dolandıranlar, Türkiye'nin baharını kışa çevirdiler.
Bunlar, bir bakıyorsunuz sülaleleriyle uçaklarda, bir bakıyorsunuz, efradı ve yalakalarıyla bisikletler üzerinde.
Millet düşüyor, bunlar biniyor!”
Böyle diyor Bahçeli… Ve MHP oylarında da CHP gibi artış gözleniyor.

İnsan boyu ne oluyor?

Bi­lim adam­la­rı­nın tes­pi­ti­ne gö­re, in­san bo­yu her ge­çen on yıl­da yak­la­şık bir san­tim uzu­yor.
Son 100-150 yıl­da in­sa­noğ­lu­nun bo­yu 10 san­tim uza­dı.
Bu­gün­kü ku­şak­lar ba­ba­la­rın­dan uzun. Önü­müz­de­ki yüz­yıl­da ço­cuk­la­rı­mız ve to­run­la­rı­mız biz­den 10 – 15 san­tim da­ha uzun ola­cak.
Boy uza­ma­sı­nın en be­lir­gin ne­de­ni yi­ye­cek bol­lu­ğu ve çe­şit­li­li­ği.
Ye­ter­li pro­te­in ala­ma­yan aç ül­ke­le­rin in­san­la­rı da­ha kı­sa boy­lu olu­yor.
Ye­ter­siz bes­len­me uzun boy­lu ol­ma­nın önün­de­ki en önem­li en­gel.
Yer­yü­zün­de yi­ye­cek sı­kın­tı­sı ya­şan­ma­dı­ğı sü­re­ce, in­san nes­li­nin bo­yu uza­ma­ya de­vam ede­cek.
Pe­ki, bu­nun sı­nı­rı ne? 300 yıl son­ra or­ta­la­ma in­san bo­yu ne ola­cak? 2 met­re­yi bu­la­cak mı?
Bi­lim adam­la­rı “Bu­nun sı­nı­rı­nı in­sa­nın ev­ri­mi be­lir­le­ye­cek!”di­yor.

Te­bes­süm

“Kur­ba­n”­ın ta­rih­çe­si!
Kah­ve­de tav­la oy­na­yan emek­li, oyun ar­ka­da­şı­na “Va­at edi­len iki ma­aş ik­ra­mi­ye­yi alın­ca, ön­ce kur­ban ke­se­ce­ği­m” der.
Lâf kur­ban­dan açı­lın­ca, çok bil­giç ge­çi­nen bi­ri, kur­ban ge­le­ne­ği­nin ta­rih­çe­si­ni an­lat­ma­ya baş­lar:
“E­fen­dim, ço­cu­ğu ol­ma­yan Hz. Da­vut, Al­la­h'­a ya­kar­mış:
‘Ya­rab­bi ba­na bir kız ço­cu­ğu ver, onu sa­na kur­ban ede­ce­ğim!”
Da­vu­t'­un dua­sı ka­bul edil­miş, Al­lah ona bir kız ço­cu­ğu gön­der­miş, adı­nı Ay­şe koy­muş…
Za­man geç­miş, ço­cuk bü­yü­müş, Al­la­h'­a kur­ban edi­le­cek ya­şa gel­miş, Da­vut kı­zı­nı ya­tır­mış, tam ke­se­cek, me­lek­ler­den Az­ra­il, gök­ten bir ke­çiy­le in­miş;
“Ey Da­vut, kı­zı­nın ye­ri­ne bu ke­çi­yi kur­ban et!”
Çok bi­len, her şe­yi bi­len adam et­ra­fı­na ba­kar:
“Şim­di an­la­dı­nız mı?”
Din­le­yen­ler­den bi­ri aya­ğa kal­kar:
“U­lan ne­re­si­ni dü­zel­te­yim? Haz­re­ti Da­vut de­ğil, Haz­re­ti İb­ra­him, kur­ban edi­le­cek ço­cuk kız de­ğil er­kek, Hz. İs­ma­il… Ge­len me­lek Az­ra­il de­ğil, Ceb­ra­il, kur­ban edi­len de ke­çi de­ğil, o koç!
Ulan han­gi­si­ni dü­zel­te­yim be?”

Gü­nün Sö­zü

Tan­rı fın­dı­ğı ve­rir ama onu kır­maz!

 

YAZARIN TÜM YAZILARI