Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Nihayet turizm sektörü hatırlandı!

16 Haziran 2018 Yazarlar

Terör nedeniyle, Türkiye'nin güvenli ülke konumunu kaybetmesi; son 3 yıldır turizm sektörüne büyük acılar çektirmiştir. Geçen yılın ortalarından başlayan hareketlenme, 2018 yılı ile beraber tekrar eski günlere dönüleceği işaretlerini vermeye başladı.

Hükümet, turizm sektörünün kazandığı ivmeyi daha da hızlandırmak için; 2018/11651 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı yayımladı. Bu karar ile, 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara geçici 10. madde eklenerek; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için yeni destek unsurları belirlendi.

KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ NEDİR?

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri; tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca önerilen ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgeleri ifade etmektedir. Bugün itibarıyla, ülkemizde toplam 267 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi mevcuttur.

SAĞLANACAK OLAN DESTEKLER

Yapılan düzenlemeye göre; KTKGB'de bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için 5. bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, yazımızın izleyen bölümünde açıkladığımız;  destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilecek.

Buna göre; 5. Bölgede TL kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan uygulanan faiz desteği; bu Karar kapsamında TL kredilerde 7 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 3 puan olarak uygulanacaktır. Bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde; kayıtlı sabit yatırım tutarının % 80'ine kadar olan kısmı için, ödenecek faizin veya kâr payının Türk Lirası kredilerde 7 puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 3 puanına kadarı, bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk 10 yıl için ödenmek kaydıyla, bütçe kaynaklarından karşılanabilecek. Faiz desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 20'sini geçemeyecek.

Vergi indirimi desteği kapsamında; yatırıma katkı oranı % 55, vergi indirimi oranı % 90 ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı % 100 olarak uygulanacak.

Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere; sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın, yatırım dönemi içerisinde başlanabilecek.

Sabit yatırım tutarı 100 milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları, KDV iadesinden yararlandırılabilecek.

GOLF TESİSİ YAPMAK İSTEYENLER

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;  kongre ve sergi merkezi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Ancak bu karar ile, müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek.

basliksiz-1

Yatırım başladıktan sonra teşvikler devreye girecek

Karara göre, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için; 28.04.2018 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekiyor.

Ekonomi Bakanlığı'na yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecek. Yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmayacak. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen 6 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor.

Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31.12.2022 tarihi itibarıyla yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla, teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.

BACASIZ SANAYİYİ UNUTAN KAYBEDER

Turizm sektörü, cari açık problemi ile baş etmeye çalışan ülkemiz için; birinci sırada öncelik verilmesi gereken sektördür. Geçen yıl 26 milyar 283 milyon dolar gelir elde ettiğimiz sektörü daha da büyütmek için atılması gereken birçok adım vardır. Hükümetin, büyük yatırımları teşvik etmek amacıyla getirmiş olduğu yukarıdaki düzenlemeler; ülkenin normalleşmesi ile birlikte, modern dünyanın bir parçası olduğumuz gerçeğini tekrar ortaya koymamızla beraber, anlam ifade edecektir.

sozcu-banner-1 YAZARIN TÜM YAZILARI