Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Kara listeden çıkış için fırsat

Ülkemizde, ister büyük ister küçük mükellef olun, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca tutulan ve halk arasında “kara liste”, “kod listesi” ya da Maliye'nin deyimiyle “özel esaslar”a alınmayan ya da alınma tehlikesi atlatmayan mükellef yoktur. Bu öyle bir liste ki; girmek çok kolay, çıkmak ise çok çok zor. Mükellefler, bu listeye çoğunlukla sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmaktan giriyorlar. Bu listeye şimdiye kadar 300 bin civarında mükellefin girdiğini tahmin ettiğimi söylersem, sanırım sorunun büyüklüğü kolaylıkla anlaşılır.

Maliye Bakanlığı daha önceki matrah artırımı içeren yasalar çerçevesinde; “özel esaslar”dan matrah artırımı yapılarak çıkılmasının yolunu açmıştı. En son çıkartılan ve başvuru süresi 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan 7326 sayılı Kanun ile ilgili olarak da Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 37 Seri Nolu Tebliği dünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak çıkış yolu gösterildi.

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KDV ARTIRIMI VE KARA LİSTEDEN ÇIKIŞ

Tebliğle yapılan düzenleme ile Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;

– Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

– Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

– Beyanname vermeme,

– Adresinde bulunamama,

– Defter ve belge ibraz etmeme

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara (kara listede) tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkartılacaklar. Ayrıca taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10'u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımayacak) devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanabilecektir. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak, KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükelleflerin, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklarını da ifade etmek isterim.

Olası riskleri engellemek mümkün

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde, KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler; artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV'ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda sayılanlar dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların (örneğin; sahte fatura düzenleyenler) KDV artırımında bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde, yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bu mükelleflerin özel esaslara alınmalarını engellemeyecektir.

FAALİYETİN DEVAMI İÇİN ÇIKIŞ

Kara liste uygulaması, mükellefler tarafından vergi mahkemelerinde en çok dava edilen uygulamalardan biridir. Açılan davalar, çoğunlukla da mükellefler lehine sonuçlanmaktadır. Ülkemizde, genel KDV oranının yüksekliği nedeniyle; sahte belge düzenleme ve kullanım fiilleri oldukça yaygındır. Kara listeye alınan mükelleflerin mal ya da hizmet satışına devam etmesi ve müşterilerinin bu firmalardan mal ya da hizmet alması; sorunu kendi işletmesine taşıması anlamına geldiği için, kara listeye giren firmaların ticari faaliyetleri sona ermektedir.

Faaliyetin devamı için, kara listeden çıkış imkanının kullanılmasını tavsiye ederim.

Ayrıca kara listeye alınmanıza neden olan ve vergi yargısına taşıdığınız tarhiyatlar ile ilgili olarak; 7326 sayılı Kanun'un ihtilaflı dosyalar ile ilgili hükümlerinden faydalanmanız durumunda da listeden çıkabileceğinizi hatırlatmak isterim.