Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Sosyal medyadan gelir elde edenler beyanname verecek mi?

7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Köşemde Kanun ile getirilmesi planlanan düzenlemelere ilişkin iki tane yazımı okudunuz.

Bugün sizlere “sosyal medyadan elde edilen kazançların belirli bir tutarına getirilen istisna“ düzenlemesini ana hatlarıyla anlatacağım.

BELİRLİ TUTARA KADAR KAYNAKTA KESİNTİ, AŞILIRSA BEYANNAME İLE

Sosyal medyada sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançların tamamı Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazançlara ilişkin hükümlerine göre vergiye tabi tutulmaktadır. Bu tür gelir elde edenlerin ticari kazanç mükellefi sayılmaları onların defter tutma zorunluluğu, gelir, katma değer ve gelir vergisi stopaj (Muhtasar Beyanname) mükellefi olmaları sonucunu da doğal olarak doğurmuştur.

Sosyal medyadan gelir elde edenler Vergi Denetim Kurulu tarafından incelemeye alınmış, bu incelemelerin bir kısmı sonuçlanmış bir kısmı ise halen devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan etki analiz raporundan, 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ettiği, 100 bin TL'yi aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında 2020 yılında incelemeler başlatılıp bunlardan 837 incelemenin tamamlandığını öğreniyoruz. Bu incelemelerde yaklaşık 405 milyon TL matrah farkı tespit edilmiş ve 72 milyon TL vergi tarhiyatı vergi daireleri tarafından yapılmış.

2018 ve 2019 yıllarında ise sosyal medyadan gelir elde eden 582 mükellef incelenmiş, 42.1 milyon TL gelir vergisi matrahı ile 40 milyon TL KDV matrahının beyan edilmesi sağlanmış. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan bu çalışmalarda, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar TL hasılat elde ettiği tespit edilmiş.

7338 sayılı Kanun ile GVK'ye eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançları GVK'nin 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşmamak kaydıyla istisna kapsamına alındı.

Mükelleflerin sosyal medya gelirleri dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratları bulunması, bu istisnadan faydalanmalarına engel değil. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Sosyal medyadan gelir elde edenlere yönelik Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendine ilave edilen hüküm ile katma değer vergisinden de istisnadır.

BANKADA HESAP AÇMAK ZORUNLU

İstisnadan faydalanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açmak ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatı münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil etmek gerekiyor.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundalar. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak, istisna sınırını aşmayanlar için bu nihai vergi olacak.

Bu düzenleme 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

YÜKSEK GELİR ELDE EDENLER YÜZDE 40 VERGİ ÖDEYECEK

Maliye, sosyal medyadan edilen gelirleri “ticari kazanç“ olarak vergilendirme konusunda ısrar etmekle birlikte ben buralardan elde edilen gelirlerin serbest meslek kazancı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya platformlarının o platformu kullananlar ile birlikte adi ortaklık oluşturduğunu iddia ederek, sermaye unsuru yok iken ticari kazanca göre vergileme yapmak Gelir Vergisi Kanunu'na aykırıdır.

Gelelim olayın trajikomik yönüne: Kanun 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacak, dolayısıyla önümüzdeki yıl gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alacak tutarı bilmiyoruz. Bu yılki 650.000 liraya göre bir hesap yapalım: 650.000 lira sosyal medyadan gelir elde ederseniz, banka sizden %15 yani 97.500 lira kaynakta kesecek, bu sizin nihai verginiz olacak. Şimdi sıkı durun 651.000 lira gelir elde ederseniz; yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek ve 212.590 lira gelir vergisi ödeyeceksiniz, yıl içinde sizden kesilen tevkifat tutarı mahsup edilecek. Sonuçta,1.000 liralık ilave gelir size 114.940 lira ilave vergi yükü getirecek.

Yok artık” demeyin. Tablo yukarıda. Aynı durumun bu tutarın üzerinde gelir elde eden ücretliler ve telif kazancı elde edenler için de geçerli olduğunu da hatırlatayım.

Loading...