Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

İsrail’in kucağına düştük!..

10 Aralık 2015

“Te­zek ya­ka­rı­z” da, laf­la pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor…
So­ğuk­lar bas­tır­dı…
Rus­ya ga­zı ke­ser­se te­ze­ği ne­re­den bu­la­ca­ğız?..
Apart­man­lar­da so­ba ba­ca­sı bi­le yok!…
İran, kış şart­la­rı ne­de­niy­le ken­di ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­dan gaz sev­ki­ya­tı­nı yüz­de 50 kıs­tı…
İra­n'­a bü­tün Ba­tı dün­ya­sı am­bar­go uy­gu­la­mış da, Tür­ki­ye ile Bre­zil­ya bu­na uy­ma­mış…
Nan­kör ke­di İra­n'­ın yap­tı­ğı­na bak!..

* * *

As­lın­da Rus­ya da “nan­kör ke­di­” idi…
Rus­ya'ya am­bar­go var­ken, Tür­ki­ye her tür­lü kı­ya­ğı yap­mış­tı…
Ney­se ki im­da­da İs­ra­il ye­tiş­ti!..
Her tür­lü iliş­ki­yi kes­ti­ği­miz, Bü­yü­kel­çi­mi­zi çek­ti­ği­miz İs­ra­il'­in Baş­ba­ka­nı Ne­tan­ya­hu, Tür­ki­ye'ye gaz sev­ki­ya­tı için An­ka­ra ile gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı…
“Van mi­nü­t”, “Ma­vi Mar­ma­ra ge­mi­si bas­kı­nı­”, dış po­li­ti­ka­da çe­li­şen ge­liş­me­ler…
Hep­si bir ya­na…
Ar­ka­dan do­la­nıp gi­ri­şim­ler ya­pıl­dı­ğı­nı İs­ra­il'­den öğ­ren­dik, bi­zim­ki­ler­den ses yok!..

* * *

Tür­ki­ye kıs­kaç al­tın­da…
Ama Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­e gö­re hak­lı­yız, güç­lü­yüz, her ris­kin üs­te­sin­den ge­li­riz…
Ör­ne­ğin Rus­ya'ya kar­şı şun­la­rı söy­lü­yor:
“Tür­ki­ye bu gi­bi şey­ler­le zo­ra dü­şü­rü­le­cek ül­ke de­ğil. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi alı­yo­ruz… Ge­rek­li gö­rür­sek yap­tı­rım­la­rı­mı­zı (?) dev­re­ye so­ka­ca­ğı­z”

* * *

Ne gi­bi yap­tı­rım­lar ola­ca­ğı bel­li de­ğil, ama iş Tür­ki­ye'nin zo­ra dü­şü­rül­me­si­ne ge­lip da­ya­nın­ca, ak­lı­mı­za “te­ze­k” ge­li­yor…
Me­se­la gaz ke­si­lir ve­ya aza­lır­sa, ala­ca­ğı­mız ted­bir­ler­den bi­ri de “çi­le çek­me­ye­” alı­şık ol­ma­mız!..
Bu alış­kan­lı­ğı­mız ve bol te­zek sto­kuy­la gaz sı­kın­tı­sı­nı aşa­ca­ğı­mız gi­bi muh­taç ül­ke­le­re te­zek ih­ra­ca­tı da ya­pa­bi­li­riz…
Ama Rus uça­ğı­nın dü­şü­rül­dü­ğü gün­den be­ri Türk sa­vaş uçak­la­rı Su­ri­ye'ye ge­çe­me­di…
Se­be­bi Rus­la­rın sa­vaş uçak­la­rı­mı­zı dü­şü­re­bi­le­ce­ği en­di­şe­si…
Ar­tık IŞİ­D'­e kar­şı ha­va ope­ras­yon­la­rı ya­pa­mı­yo­ruz!..

* * *

Ira­k'a as­ker gön­der­dik, tep­ki­ler­le kar­şı­la­şın­ca alt­tan al­ma­ya baş­la­dık…
Da­vu­toğ­lu Ah­met, as­ke­ri bir­lik in­ti­ka­li­nin dur­du­rul­du­ğu­nu açık­la­dı…
Ba­şi­ka'ya as­ker gön­der­mek­te­ki mak­sat Arap as­ker­le­ri­nin IŞİ­D'­e kar­şı eği­til­me­siy­miş; oy­sa dün­ya alem bi­li­yor ki Bar­za­ni'nin peş­mer­ge­le­ri­ni biz Mu­sul için eği­ti­yo­ruz…

* * *

Der­di­miz bit­mi­yor, Da­vu­toğ­lu Ah­met, Rus­ya'nın em­pa­ti yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni şöy­le izah edi­yor:
“E­ğer biz Uk­ray­na'nın çağ­rı­sı­na uyup Do­ğu Uk­ray­na'da ak­ra­ba­lık ba­ğı­mız olan yer­le­ri Rus­ya ha­va sa­ha­sı­nı ih­lal ede­rek bom­ba­la­sak Pu­tin ne ya­par­dı?”
(Biz ne­den­se şu ak­ra­ba­lık bağ­la­rı­na çok önem (!) ve­ri­riz) Ya­hu Uk­ray­na'yı bı­rak, Rus­ya Baş­ba­ka­nı Med­ve­dev mev­cut du­rum için bi­le tav­rı­nı ko­yu­yor:
“Tür­ki­ye'ye sa­vaş ilan et­me­miz için ye­ter­li ne­den var­dı. Ama biz bu adı­mı at­ma­dı­k”

* * *

So­nuç iti­ba­rıy­la İs­ra­il'­e de muh­taç kal­dık, te­ze­ğe de!..
Ha­ri­ka bir de­rin­lik­li stra­te­ji iz­le­yen dış po­li­ti­ka­mız şöy­le özet­le­ne­bi­lir:
“Yurt­ta kav­ga, dün­ya­da kav­ga­”
Ve de­ğer­li yal­nız­lık için­de kıv­ra­nan Tür­ki­ye!..

5 res­to­ran!..

Ge­mi­le­ri, va­kıf­la­rı bil­me­yen yok da, ül­ke­mi­zin de­ğer­li ev­la­dı Bi­la­l'­in 5 res­to­ra­nı ol­du­ğu­nu İtal­yan ga­ze­te­si­ne ver­di­ği rö­por­taj­dan öğ­ren­dik…
Ne­dir bun­lar?..
Ke­bap­çı mı?..
Es­naf lo­kan­ta­sı mı?..
Çin mut­fa­ğı mı?..
Ba­lık lo­kan­ta­sı mı?..
Os­man­lı mut­fa­ğı mı?..
Han­gi­si ol­du­ğu­nu SÖZ­CÜ İn­ter­net Si­te­si'n­den öğ­ren­dik, köf­te­ci ve dü­rüm­cüy­müş…
Ad­res­le­ri­ni al­dık… Ora­la­ra gi­de­lim, Bi­la­l'­e bi­raz kat­kı­da bu­lu­na­lım!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more