Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Saray vesayetine teslim oldular!..

27 Mart 2015

Emir bü­yük yer­den…
“Ben o fo­toğ­ra­fı doğ­ru bul­mu­yoru­m” de­di, yel­ken­ler su­ya in­di!..
Oy­sa o gün, bü­tün TV ka­na­la­rı sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar ek­ran­la­rın sol üst kö­şe­sin­de kır­mı­zı harf­ler­le “Ta­ri­hi gü­n” ya­zı­sı­nı ek­sik et­me­miş­ler­di…
Ney­di ta­ri­hi gün?..
Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı'n­da, Apo'­nun me­mur­la­rıy­la hü­kü­met (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğan-İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala), yan ya­na otu­rup İm­ra­lı'dan ik­ti­da­ra gön­de­ri­len 10 mad­de­lik ev öde­vi­ni okun­ma­sıy­dı!..
Mu­ta­ba­kat sağ­lan­mış, si­lah­la­rın gö­mül­me­si Nev­ru­z'­da Apo'­nun oku­na­cak me­sa­jı­na kal­mış­tı…

* * *

Hiç­bi­ri ol­ma­dı­ğı gi­bi, Tay­yip “Kürt so­ru­nu yo­k” di­ye ko­nuş­ma­ya baş­la­yıp, Dol­ma­bah­çe'de­ki açık­la­ma­yı doğ­ru bul­ma­dı­ğı­nı;
Açık­la­ma­da­ki “iz­le­me he­ye­ti­nin de ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu­” bil­di­rin­ce işin ren­gi de­ğiş­ti…
So­nun­da ve­sa­yet yum­ru­ğu­nu in­dir­di, ik­ti­dar çö­zül­dü…
İz­le­me he­ye­ti do­la­ba kal­dı­rıl­dı ve o is­ten­me­yen fo­toğ­raf­ta yer alan Yal­çın ön­ce­ki gün açık­la­ma yap­tı:
“Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın söz­le­ri bi­zim için ta­li­mat­tı­r”

* * *

Bu ül­ke­de Baş­ba­kan var mı var!..
Var ama, Sad­ra­za­mın üs­tün­de Sul­tan var!..
Ka­çak Sa­ra­y'­dan ta­li­mat gel­di mi akan su­lar du­ru­yor!..
Yal­çın da­ha da ile­ri­si­ni söy­lü­yor:
“Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za sa­vaş açan bir yak­la­şım ka­bul edi­le­mez. De­mir­ta­ş'­ın (HDP Baş­ka­nı) açık­la­ma­la­rı ade­ta sü­re­ci ze­hir­le­miş­tir, ik­li­mi boz­muş­tu­r”
“İk­li­m” de­di­ği Tay­yi­p'­in de­ğiş­ken ha­va du­ru­mu!…
De­mir­taş “Se­ni Baş­kan yap­tır­ma­ya­ca­ğı­z” de­di, Tay­yi­p'­in ik­li­mi bo­zul­du, ha­yal­le­ri­ne kar yağ­ma­ya baş­la­dı!..

* * *

Ya­hu bu ka­çın­cı çark?..
İk­ti­da­rın bu ka­çın­cı ki­şi­lik sı­na­vı?..
Tay­yip şef­faf­lık ya­sa­sın­da bun­la­ra bir giy­dir­di, he­men çark edip, ya­sa ta­sa­rı­sı ra­fa kalk­tı…
Tay­yip mey­dan mey­dan do­la­şıp “Fa­iz lo­bi­si­” di­ye ba­ğır­dı, bun­la­rın diz­le­ri tit­re­di…
Ve Ha­kan Fi­dan ola­yı…
MİT Müs­te­şa­rı, yet­ki on­da sa­nıp Sad­ra­zam­la ko­nuş­tu mil­let­ve­ki­li ol­mak için is­ti­fa et­ti, AKP mer­ke­zi­ne git­ti aday ol­du, eği­lim yok­la­ma­sı­na gir­di, Sul­tan par­ma­ğı­nı sal­la­yın­ca kim­se di­re­ne­me­di…
Aday­lı­ğı­nı çek­ti ve Sad­ra­zam onu tek­rar Mİ­T'­in ba­şı­na ata­dı…
Pe­ki bu Sad­ra­zam ne iş ya­par?..

* * *

Son olay…
Sad­ra­zam “O­lay ka­pan­mış­tı­r” de­di, onun mu­avi­ni Yal­çın da ko­nuş­tu:
“AK Par­ti bü­yük bir ai­le­dir ve er­dem­ler ha­re­ke­ti­dir. Ki­şi­sel po­le­mik­ler bu bü­yük ya­pı­ya za­rar ver­me­z”
Ka­pan­mış…
Ki­şi­sel po­le­mik­ler­miş, er­dem­ler ha­re­ke­tiy­miş!..
Ya­hu bu ül­ke­nin Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü çık­mış, ay­nı par­ti­nin be­le­di­ye baş­ka­nı için “An­ka­ra'yı par­sel par­sel sat­tı, plan de­ği­şik­lik­le­ri yap­tı, Fet­hul­lah­çı­la­rın ku­ca­ğı­na otur­du­” di­yor…
Bun­lar “ki­şi­sel po­le­mi­k” mi?..
Ne­re­de bu “er­dem­le­r” ha­re­ke­ti?..

* * *

Bun­lar bi­zi sa­lak ye­ri­ne ko­yu­yor­lar!..
Laf ka­la­ba­lı­ğı­na ge­ti­rip ak­lı­mız­la alay edi­yor­lar…
Ka­çak Sa­ray'­dan yum­ru­ğu yi­ye yi­ye pes­ti­le dön­dü­ler;
Dev­let ida­re­si­ni or­ta­oyu­nu ha­li­ne ge­tir­di­ler hâ­lâ çı­kıp ko­nu­şa­bi­li­yor­lar!..

Ba­ka­na ke­lep­çe!..

Uk­ray­na rüş­vet ve yol­suz­luk­lar cen­ne­ti ha­lin­de…
Kim ki­me dum­du­ma…
De­mok­ra­si, hu­kuk fi­lan hak ge­ti­re…
Ama ora­da bi­le bir ba­kan ile yar­dım­cı­sı­nın bi­lek­le­ri­ne, üs­te­lik ba­kan­lar ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ke­lep­çe ge­çi­ri­le­bi­li­yor…
Yol­suz­luk yap­mış­lar…
Ya­hu çı­kın, “Ya­lan, dar­be te­şeb­bü­sü­” de­yin…
“Uk­ray­na'da­ki pa­ra­lel ya­pı­nın pa­ra­lel po­lis­le­ri kum­pas kur­du­” de­yin…
Kar­şı­nız­da Tür­ki­ye var, “dar­be te­şeb­bü­sü­ne­” ma­ruz kal­mış 4 ba­kan ile dö­ne­min Baş­ba­ka­nı var…
Hiç mi ders al­maz­sı­nız, siz­de bir gram bi­le akıl yok mu?..
Siz ne şap­şal adam­lar­sı­nız!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more