Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Tayyip Erdoğan’a Rıza Bey mektubu!..

16 Nisan 2016

17/25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­dan bir yıl ön­ce…
Rı­za Sar­ra­f'­ın ka­ra pa­ra ak­la­dı­ğı­nı öne sü­ren bir ki­şi, elin­de­ki bel­ge­le­ri de ek­le­ye­rek du­ru­mu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı'­na, Baş­ba­kan-­lı­k'a, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na, MA­SA­K'­a (Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu) ve Mİ­T'­e (Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı)
bil­di­ri­yor.

*  *  *

Bun­lar­dan bir so­nuç ala­ma­yın­ca, otu­rup dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­a şim­di bir­lik­te oku­ya­ca­ğı­mız mek­tu­bu gön­de­ri­yor:

*  *  *

“Sev­gi­li Baş­ba­ka­nım ben (….)
Si­ze bu mek­tu­bu yaz­ma­mın bir va­tan­daş­lık gö­re­vi ol­du­ğu­nu dü­şün­düm.
11.12.2012 ta­ri­hin­de (17/25 Ara­lı­k'­tan bir yıl ön­ce-UD) Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'na bir ih­bar­da bu­lun­dum.
23428 ev­rak ka­yıt nu­ma­ra­lı bu dos­ya­nın ih­bar­cı­sı­yım.
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'na yap­mış ol­du­ğum ih­bar­da, 30 mil­yar Eu­ro­'luk ka­yıt dı­şı pa­ra­nın be­yan edil­me­di­ğini gör­düm.
Bu pa­ray­la il­gi­li 405 say­fa­dan olu­şan he­sap eks­tre­le­ri­ni ve ban­ka ha­re­ket­le­ri­ni Ma­li­ye'ye tes­lim ett­tim. Ay­nı dos­ya­nın bir ör­ne­ği­ni Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Baş­ba­kan­lık, MA­SAK ve Mİ­T'­e de gön­der­dim…

*  *  *

Ara­dan 11 ay geç­me­si­ne rağ­men bir so­nu­ca va­rı­la­ma­dı. Ma­li­ye in­ce­le­me­nin sür­dü­ğü­nü söy­le­yin­ce, ko­nu­yu 13 Ekim 2013 ta­ri­hin­de Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­de man­şet ha­ber ola­rak ya­yın­lat­tım.
Baş­ka bir ga­ze­te de bu ha­ber­le il­gi­li ola­rak be­nim­le gö­rüş­tü.
An­cak 2 ba­kan­la bir (AKP) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ga­ze­te­yi ara­ya­rak, ha­be­rin çık­ma­sı­nı en­gel­le­di…

*  *  *

Ben bu ko­nu­nun si­zin bil­gi­ni­zin dı­şın­da ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm için siz­den ran­de­vu ta­lep et­tim, fa­kat ba­şa­rı­lı ola­ma­dım.
Çok yo­ğun ol­du­ğu­nu­zun far­kın­da­yım.
Ko­nu­nun da­ha son­ra şah­sı­nız ve par­ti­ni­zin yıp­ra­tıl­ma­sı ama­cıy­la kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.
İlg­li­li isim­le­ri si­ze bil­dir­mem ge­re­ki­yor­sa ha­zı­rım.
Her­han­gi bir teh­dit al­ma­dım ama, can gü­ven­li­ği­min ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­mek is­ti­yo­rum.
Ay­rı­ca 1905 sa­yı­lı ka­nun ge­re­ği ih­bar­cı­lık hak­kı­mın öden­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum.
Sev­gi ve se­lâ­met­le el­le­ri­niz­den öpe­rim…
(Adı,so­ya­dı, im­za­sı ve te­le­fon nu­ma­ra­sı)

*  *  *

Pe­ki bu mek­tup gön­de­ril­di­ği ad­re­se ulaş­tık­tan son­ra ne ya­pı­lı­yor?
Ko­ca­man bir ‘hi­ç'!…
Çok geç­me­den ade­ta ba­ğı­ra ba­ğı­ra 17/25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ge­li­yor!..

*  *  *

Ge­li­yor da ne olu­yor?
Dar­be ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le tüm zan­lı­lar hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­li­yor!
Bu ara­da Rı­za Sar­ra­f'­ın el ko­nu­lan pa­ra­la­rı fai­ziy­le bir­lik­te ia­de edi­li­yor!
Ay­rı­ca, Tür­ki­ye'nin ca­ri açı­ğı­nı tek ba­şı­na dü­şü­ren bu müm­taz va­tan ev­lâ­dı, 2 ba­kan ta­ra­fın­dan pla­ket­le ödül­len­di­ri­li­yor!..

*  *  *

Ama en bü­yük pa­ye ar­ka­dan ge­li­yor! Bu ki­şi­nin ulus­la­ra­ra­sı ka­ra pa­ra ak­la­yı­cı­sı ol­du­ğu ken­di­si­ne bel­ge­ler­le bil­di­ri­len Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan şu söz­ler­le yü­cel­ti­yor:
“Ha­yır­se­ver işa­da­mı Rı­za Bey!..”
Ne di­ye­lim?
Ha­yır­se­ver Rı­za Bey ha­yır­lı ol­sun!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more