Sığırları sattılar şövalye nişanını taktılar

Fran­sız­la­r’­ın hay­van­cı­lı­ğı­nı kur­tar­dık, şö­val­ye ol­duk!

Sığırları sattılar şövalye nişanını taktılar

Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eke­r'­in, Fran­sa'dan al­dı­ğı şö­val­ye ödü­lü­nün al­tın­dan 250 mil­yon dolarlık can­lı hay­van it­ha­la­tı çık­tı. Mu­ha­le­fet, Eke­r'­i to­pa tut­tu: AKP iktidarı, Tür­ki­ye'de ta­rı­mı bi­tir­di…

Ve­li TOP­RAK

Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Meh­di Eke­r'­in Fran­sa'dan al­dı­ğı “Ta­rım Ala­nın­da Şö­val­ye Li­ya­kat Ni­şa­nı” Mec­li­s'­te tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. Fran­sa ile Tür­ki­ye ara­sın­da son iki yıl­da il­ginç bir ta­rım ti­ca­re­ti ya­şa­nı­yor. Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne gö­re; Tür­ki­ye, 2010-2012 yıl­la­rı ara­sın­da Fran­sa'dan 250 mil­yon dolar tu­ta­rın­da can­lı hay­van ve et it­ha­la­tı yap­tı.

Soykırım tasarısı sırasında…

Fran­sa, 2008 yı­lın­dan bu ya­na ta­rım­da ya­şa­dı­ğı kri­zi, bu it­ha­lat­la aş­tı. Üs­te­lik bu, Fran­sa' nın boy­kot edil­me­si­nin tar­tı­şıl­dı­ğı gün­ler­de ol­du. Bi­lin­di­ği üze­re, Fran­sa Hü­kü­me­ti'nin soy­kı­rım ya­sa ta­sa­rı­sı, iki ül­ke ara­sın­da­ki si­ya­si iliş­ki­le­ri bir hay­li ger­miş­ti. Mar­sil­ya Mil­let­ve­ki­li Va­le­ri­e Bo­yer, kı­sa bir sü­re ön­ce yi­ne soy­kı­rım ya­sa tas­la­ğı­nı Mec­li­s'e sun­du.

“Bizi kurtardınız diye verdiler”

MHP'­li Sa­dir Dur­maz, Eke­r'­i, “F­ran­sız­lar ‘Türk­ler hay­van­cı­lı­ğı­mı­zı kur­tar­dı' di­ye si­ze şö­val­ye­lik ni­şa­nı ver­di. Si­ze ve­ri­len ni­şan Sır­bis­tan çift­çi­le­ri­nin si­ze bağ­lı Et Ba­lık Ku­ru­mu' na hi­ta­ben yaz­dı­ğı ‘sa­tı­şın­da sı­kın­tı çek­ti­ği­miz et­le­ri­mi­zi, hay­van­la­rı­mı­zı sa­tın al­dı­ğı­nız için te­şek­kür ede­ri­z' ya­zı­sı or­ta­day­ken, otu sa­ma­nı it­hal edip de hay­van­cı­lı­ğı ge­li­şen bir ül­ke var mı? Fran­sız­lar övü­yor se­ni, ta­rı­ma Fran­sız­sın!” söz­le­riy­le eleş­tir­di.

“De­de­lerine de ve­ri­yor­lar­dı­”

CHP'­li Hay­dar Akar, “Ba­kan, o Fran­sız­lar ka­pi­tü­las­yon­lar için de­de­le­ri­ne de ma­dal­ya ve­ri­yor­lar­dı­” der­ken MHP'­li Ke­ma­let­tin Yıl­maz “Tür­ki­ye'de ta­rı­mı bi­tir­di­niz, si­zi çok se­vi­yor­lar” dedi. Ba­kan Eker ise ödü­lü şöy­le sa­vun­du: “Ba­şa­rı bu. 2002 yı­lın­da dün­ya­nın 5. bü­yük ta­rım eko­no­mi­siy­di, Av­ru­pa'nın bi­rin­ci­si. Bi­zim ik­ti­da­rı­mız­da Tür­ki­ye Av­ru­pa'da 1. ol­du, dün­ya­da 7. ol­du. Bunun için verdiler.”

129 yıl­da bir ilk ya­şan­dı

Fran­sa Hü­kü­me­ti'nin 1883 yı­lın­dan iti­ba­ren ver­di­ği li­ya­kat ni­şa­nı ge­ri­de ka­lan 129 yıl­da ilk kez bir Türk ba­ka­na ve­ril­di. Ba­kan Meh­met Meh­di Eke­r'­e ni­şa­nı, mev­ki­da­şı olan Fran­sa Ta­rım Ba­ka­nı Step­ha­ne le Foll ge­çen haf­ta tak­dim et­ti.

Ey­fel Ku­le­si'nin önün­de ko­yun ot­lat­mış­lar­dı

FRAN­SA'da hü­kü­me­tin ta­rım sek­tö­rü­ne kar­şı uy­gu­la­dı­ğı po­li­ti­ka­la­rı pro­tes­to eden çift­çi­ler, 4 yıl ön­ce baş­kent Pa­ri­s'­te­ki dün­ya­ca ün­lü Ey­fel Ku­le­si'nin önün­de top­lan­mış­tı. Hay­van ye­tiş­ti­ren çift­çi­ler, ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan 50 mil­yon eu­ro­luk yar­dı­mı az bul­muş ve ko­yun­la­rı­nı Ey­fe­l'­in önün­de­ki ye­şil alan­da ot­lat­mış­tı. Çift­çi­ler, Pa­ri­s'­in ün­lü Champs Ely­se­es Mey­da­nı'­nı da iş­gal et­miş­ti. Mey­da­na gi­den yol­la­rı ka­pa­tan çift­çi­ler, las­tik ve sa­man ya­ka­rak ey­lem yap­mış­tı. Çift­çi­ler, aç­tık­la­rı pan­kart ve dö­viz­ler­le dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­koz­y'­yi de pro­tes­to et­miş­ti.