Başarılı belediye başkanları

Bir beldede yaşayanların ortak nitelikteki yerel gereksinimlerini karşılamak için kurulan, karar organları yerleşik seçmenler tarafından seçimle oluşturulan yönetim ve akçalı özerklikli kamu tüzel kişiliği belediyeler hepimizin en yakın olduğu yerel kuruluştur (5393 no.lu Belediye Kanunu mad.3 ve 5216 no.lu Büyükşehir Belediyesi Kanunu). Görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte organları yasada öngörülen belediyeler yerleştiğimiz, yaşadığımız alanların bakımı ve düzeniyle hizmet veren en etkin yerel kuruluşlardır.

Toplumsal yaşamımızda önemli bir yeri olan belediyelerin çalışmalarıyla halkımız yakından ilgilenmekte, günlük kimi gereksinimlerinin sağlanıp yerine getirilmesinin düzenindeki yeriyle belediyelerle ilişkisi çok sıkı olmaktadır. Kuruluş yasasının “Hemşehri hukuku” başlıklı 13. maddesinde katılım olanağı, bilgilenme ve yararlanma hakkıyla birlikteliğe yer verilmesiyle yaşamımızdaki yeri önem taşımakta, yasanın 14. maddesindeki görev, yetki ve sorumluluk düzenlemesiyle öngörülen çalışmaları da yapının önemini ve değerini ortaya koymaktadır.

Hukuksal düzenlemelerle oluşturulan kurumun üst yetkili ve görevlisi tüzel kişiliği temsil eden Belediye Başkanıdır. Belediye Başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri yukarda değindiğimiz yasalarda açıklıkla ve ayrıntıyla belirtilmiştir.

Son yıllarda halkımızın yaşadığı sorunlar, çözüm olanakları, devletin yaklaşımı, belediyelerin çalışmalarıyla ilgili olumlu ve olumsuz durumlar, ulusal uğraşların önemli bir bölümünde yer almıştır. Özellikle siyasal iktidarın kendi partisinden olmayan belediye başkanlarını başarısız kılmak için soğuk, hattâ engelleyici tutumu kanımızca büyük bir siyasal sorundur. Belediyenin seçmeni olan halka karşıtlık ve eziyet sayılacak yaklaşım, demokratik düzenin gölgeli yanlarından biridir.

Siyasal iktidarın kimi yanlı tutumları, kimi ayrıcalık güdüsü, kimi de açık karşıtlıklarıyla engelleyip yıpratmaya çalıştığı karşı partili belediyeler sorumlulukları bilinciyle çalışmalarını sürdürmekte, yararlarını ve katkılarını artırmakta, halkın desteğiyle giderek güçlenmektedir. Halkımızın büyük ve önemli kentlerde iktidar partili adaylara oy vermemesi değerlendirme yönünden önemli bir ölçüttür. Başta İstanbul, İzmir, Aydın, Adana, Mersin, Kayseri, Antalya ile özelliği “Başkent belediyesi” olması yönünden Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlarının ilgiyle ve beğeniyle izlenen çalışmaları iktidarın tepkisini çekmekte, değişik engellenmelerle karşılaşmaktadırlar.

CHP'li belediyelerle muhalefet belediyelerinden ve iktidar partili belediyelerden de çalışan, beğeniyle izlenen övülecek adlarını bilmediğimiz başkanları da duyuyoruz. Onları da değerlendirmemiz kapsamına alıyoruz. Siyasal ya da başka bir ayrım gözetmeden halkına hizmete öncelik ve ağırlık veren başkanların hepsini içtenlikle kutluyoruz.