Manisa’nın imar planındaki hataları gün yüzüne çıktı

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsayan 1/5000 ölçekli ilave imar planına Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, 36 maddelik gerekçeyle itiraz etti.

Manisa’nın imar planındaki hataları gün yüzüne çıktı

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerini kapsayan 1/500 ölçekli revizyon imar planının askı süreci sona ererken, planla ilgili itirazlar devam ediyor.

Manisa Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi'nin ardından revizyon imar planına bir itirazda Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nden geldi. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Yunusemre ile Şehzadeler ilçesinde 15 mahalleyi kapsayan ilave imar planına 36 maddeden oluşan görüşlerini belirterek itiraz ettiklerini açıkladı.

SİT ALANLARI VE TARIM ALANLARI İMARA AÇILMIŞ

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, itiraz konusu olan 1/5000 ölçekli ilave imar planındaki birçok hataları ve aksaklıklardan söz edildi. Açıklamada planda sit alanlarını ile tarımsal alanların imara açıldığı, trafik ve kamusal açık alanların gerekliliğine çözüm üretilmediği konuları yer aldı.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu konulara yer verildi;

* Söz konusu Nazım İmar Planında kent merkezine ilişkin öngörülen kararlar dikkate alındığında mevcut durumun devamlılığının öngörüldüğü,  özellikle kent merkezinde oldukça problemli olan trafik ve kamusal açık alan gerekliliğine ilişkin çözüm üretmediği, dolayısıyla plan açıklama raporunda yer alan vizyona aykırı plan kararlarının geliştirildiği yer almaktadır.

* 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olacak şekilde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı olmaksızın plan kararı getirilmiş olduğu gözlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Kentsel Gelişme Alanı' olarak belirlenen alanların tamamının plan dili ve tekniği açısından alt ölçekli planlarda konut ve konuta hizmet edecek kullanım kararları olarak belirlenmesinin hatalı olduğu bu nedenle de bahse konu alanlarda yer alan mevcut durumda yer alan zeytinlikler başta olmak üzere devam eden aktif tarımsal faaliyetler dikkate alınarak ‘Tarım Alanı' olarak belirlenmesi gerekmektedir. Planda hala tarım faaliyetlerinin sürdüğü alanların imara açıldığı görülmüştür.

AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖRÜŞÜ 2016 YILINA AİT

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan itiraz konusu maddeler arasında çarpıcı bir konuya daha yer verildi.

Açıklamada, imar planı için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) alınan görüşün güncel olmadığını ifade edilerek şu ifadelere yer verildi;

* Plana esas kurum/kuruluş görüşlerinden bazılarının güncel olmadığı ve 2016 yılında alınmış olduğu tespit edilmiştir.  Örneğin Manisa'nın afetler karşısında dirençli hale getirilmesi konusunda yasal ve yönetsel açıdan kapsamlı yetkilere sahip Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden plana esas olacak şekilde alınan görüşün 01/07/2016 tarihli olması yaşanan afetler sonrasında gerekli derslerin çıkarılmadığını göstermektedir.

* Şehircilik faaliyetlerinin güncel tespitler doğrultusunda, güncel ihtiyaçlara cevap vermesi ve hatta gelecek ihtiyaçlar hakkında öngörüde bulunması beklenir. Planlamanın canlı ve değişken doğası gereği, güncelliğini yitirmiş bir hazırlık çalışmasının, plan faaliyetinin altyapısı olarak ele alınması planlama tekniğine aykırıdır.

* İmar planlarının hazırlık sürecinde kurum/kuruluş görüşlerine başvurulmasına yönelik mevzuat hükümlerinden de esasen bu hususun gerçekleştirilmesi ve idarelerin gerçekçi ve güncel kurum ve kuruluş görüşü olmadan plan tesis etmesinin önlenmesi amaçlanmalıdır.

Açıklamada ayrıca, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut hizmet binası olarak kullanılan alanın planda ‘Belediye Hizmet Alanı' olarak belirlenmesi gerekirken ‘Ticaret+Konut Alanı' olarak belirlendiği ve böyle bir değişikliğin neden yapıldığının anlaşılmadığı ifadelerine yer verildi.

NELERE İTİRAZ EDİLDİ?

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin imar planı ile ilgili itiraz konusu maddeler arasında şu ifadelere de yer verildi;

* Plan Açıklama Raporunda ‘Planlama alanı sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre ilan edilmiş 7 adet Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.' şeklinde ifadeler yer almasına rağmen bu alanların 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesi kapsamında ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' olarak ilanına ilişkin alınmış Belediye Meclis kararları ve Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı gözlenmiştir.

* Plan Notlarında yer alan kimi hususların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilemez hükümleri arasında sıralanan bölümlere aykırı olduğu, Plan Açıklama Raporunda yer alan bilgi paftalarının çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle okunaklı olmadığı, kurum/kuruluş görüşleri eklerinin bulunmadığı, çok sayıda maddi hatanın bulunduğu (Örneğin kimi bölümlerde Manisa ile ilgisi bulunmayan kurum adlarının yer aldığı, yazım yanlışlarının bulunduğu, anlatım bozukluklarının oldukça fazla olduğu, şeklindeki gerekçelerle itiraz edilmiştir.

* Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, Manisa'nın geleceği açısından son derece önemli olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını itirazlarımız kapsamında değerlendirmesini ve şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı doğrultusunda yeniden hazırlanması, itirazımıza yasal süre içinde yanıt verilmesi dahil olmak üzere gerekli tüm adımların atılmasını bekliyor ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”