Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Bahçeli’nin AKP yandaşlığı!..

2 Temmuz 2015

“Yok efen­dim ne yan­daş­lı­ğı!”
İs­te­di­ği ka­dar iti­raz et­sin…
MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li, Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'nı da­ha son iki se­çim ya­pıl­ma­dan AK­P'­ye al­tın tep­si için­de sun­du…
“Yok efen­dim bi­zim il­ke­le­ri­miz var!”
Ney­miş si­zin il­ke­le­ri­niz?..
HDP'­nin Bay­ka­l'­ı des­tek­le­me ih­ti­ma­li kar­şı­sın­da HDP ile yan ya­na düş­mek is­te­mez­ler­miş…
Ge­çi­niz…
Ha­ti­ce'ye de­ğil, ne­ti­ce­ye bak!..

* * *

Bah­çe­li, dün­kü grup top­lan­tı­sı ve son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da “Ko­alis­yo­nu AKP-CHP ve­ya CHP-AKP-HDP kur­su­n” di­yor…
İyi de, se­nin il­ke­le­rin var da CHP'­nin yok mu?..
CHP 14 il­ke say­dı…
MHP'­nin ise dün iti­ba­rıy­la 3 il­ke­si var­dı…
AK­P'­nin bu du­rum­da MHP ile an­laş­ma­sı da­ha ko­lay…
Ve çok da ya­kı­şır!..

* * *

MHP ge­çen dö­nem­de de AK­P'­ye çok kol­tuk değ­nek­li­ği yap­tı…
Mu­ha­fa­za­kar­lık­ta bir­le­şi­yor­lar ve des­tek­le­dik­le­ri par­ti çok de­mok­rat­mış gi­bi “de­mok­ra­si ha­tı­rı­na­” yan­daş­lık yap­tı­lar…
E o za­man şim­di de, bir­le­şin!..
Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­nı ve­re­rek, üç dö­nem tek ba­şı­na ik­ti­dar olan par­ti­ye dör­dün­cü dö­nem­de de ilk kı­yak Bah­çe­li'den gel­miş ol­du…
Bah­çe­li, AK­P'­li bir Mec­lis Baş­ka­nı'nı içi­ne sin­di­re­bi­li­yor­sa, koa­lis­yo­nu da bir­lik­te kur­sun…

* * *

Ben­ce bu aşa­ma­dan son­ra Bah­çe­li'nin şun­la­rı da yap­ma­sı ge­re­kir:
HDP ile yan ya­na düş­me­mek için Mec­lis Baş­kan­ve­kil­li­ği'ni de ka­bul et­me­me­li…
Mec­lis ko­mis­yon­la­rın­da HDP ile bir ara­da ol­ma­mak için ko­mis­yon­la­ra üye ver­me­me­li…
Hat­ta Mec­lis sı­ra­la­rın­da yan ya­na gel­me­mek için Mec­li­s'­e de gir­me­me­li…
Bun­lar çok uçuk mu gel­di?..
Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'nı pe­şin pe­şin AK­P'­ye he­di­ye et­me­nin ya­nın­da bun­la­rı “saç­ma­la­ma­” ola­rak de­ğer­len­dir­mek, an­cak Bah­çe­li gi­bi si­ya­se­ti çok iyi bil­di­ği dün or­ta­ya çı­kan bir si­ya­set­çi­nin işi ola­bi­lir!..

* * *

“Mec­lis Baş­kan­lı­ğı için ge­çer­siz oy ve­ri­riz… HDP des­te­ğin­de CHP ile koa­lis­yon yap­ma­yı­z” di­ye­rek AK­P'­nin ek­me­ği­ne yağ sür­dü!..
Ama Tür­ki­ye'yi AKP ik­ti­da­rı­na mah­kum et­me­nin be­de­li de ağır ola­cak­tır!..
Bah­çe­li koa­lis­yon ku­ru­la­ma­ma­sı ha­lin­de se­çi­me gi­di­le­ce­ği­ni söy­lü­yor…
Ay­nı du­rum çı­kar­sa?..
Bir da­ha…
Ol­ma­dı bir da­ha…
Ül­ke­yi da­ha ay­lar­ca AKP ik­ti­da­rı ida­re et­me­ye de­vam eder…
Tay­yip Bey de her se­çim ön­ce­si çı­kar bun­la­ra ve­rip ve­riş­ti­rir, “Şun­la­rın ha­li­ne ba­kın… Bun­lar üç ko­yu­nu gü­de­mez­ler, ben Baş­kan­lı­ğı bu­nun için is­te­di­m” di­ye ba­ğı­ra ba­ğı­ra Tür­ki­ye'yi do­laş­ma­ya baş­lar…
Bun­lar da sey­re­der…

* * *

Ne 17-25 Ara­lık dos­ya­sı ye­ni­den açı­lır…
Ne Cum­hur­baş­ka­nı ana­ya­sal sı­nır­la­rı içi­ne çe­ki­le­bi­lir…
Ne ba­tak Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı de­ği­şir…
Ne hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ger­çek­le­şir…
Ne yar­gı ku­ru­mu ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­bi­lir…
Ne de va­tan­daş sı­kın­tı­dan kur­ta­rı­la­bi­lir…
Bah­çe­li bun­la­ra ra­zı ol­muş gö­rü­nü­yor…
O za­man bir da­ha­ki se­çim­ler­de ba­ra­jı aşa­bil­me he­sap­la­rı­nı şim­di­den yap­ma­ya baş­la­sın!..

CHP'­de fi­re!..

Yu­ka­rı­da MHP'­nin tu­tu­mu­nu eleş­ti­rir­ken, CHP'­nin içi­ne düş­tü­ğü du­ru­mu da ih­mal et­me­ye­lim…
Mec­lis Baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de CHP ilk tur­da 5, ikin­ci tur­da 3 fi­re ver­di…
Bay­ka­l'­a oy ver­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri CHP'­ye de oy ver­me­miş sa­yı­lır ve bu ha­re­ket af­fe­di­le­mez…
Bu mil­let­ve­kil­le­ri Bay­ka­l'­a gös­ter­dik­le­ri düş­man­lık­la CHP'­ye de iha­net et­miş­ler­dir…
Par­ti içi si­ya­set kin ve nef­ret­le ya­pı­la­maz…
Bu ka­dar kri­tik bir oy­la­ma­da CHP'­nin iti­ba­rı­nı ze­de­le­miş­ler­dir…
Bay­ka­l'­a oy ver­me­yen CHP'­li ve­kil­ler yü­rek­liy­se kim ol­duk­la­rı­nı açık­la­ma­lı ve par­ti­den is­ti­fa et­me­li­dir­ler!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more