Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Hain avcılarının dikkatine!..

18 Eylül 2015

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ön­ce Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ'­la ko­nuş­tum. Ha­ya­tı­nı yurt sa­vun­ma­sı­na ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış de­ne­yim­li bir ko­mu­tan olan Baş­bu­ğ'­un, an­sı­zın tır­ma­nan PKK te­rö­rü­nün ar­dın­da­ki ger­çek­ler­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni yan­sıt­tım. Ar­dın­dan Emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­dağ ile “Gü­ney­do­ğu Ko­pu­yor mu?” baş­lı­ğı al­tın­da bir ne­hir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dim.

* * *

Rö­por­ta­jın bit­ti­ği gün, ya­ni dün, ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Ame­ri­kan Özel Kuv­vet­le­ri'nin ilk kez Su­ri­ye'ye gir­di­ği­ni ve IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta PYD'­ye yar­dım et­ti­ği­ni açık­la­dı.
Ame­ri­kan NBC te­le­viz­yon ka­na­lı, ha­be­rin ABD Mer­kez Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı Lloyd Aus­tin ta­ra­fın­dan Se­na­to Si­lah­lı Kuv­vet­ler Ko­mi­tesi'n­de açık­lan­dı­ğı­nı du­yur­du.
Kay­nak­lar, Su­ri­ye'deki ABD ka­ra bir­lik­le­ri­nin da­ha çok yar­dım ve da­nış­ma gö­re­vin­de bu­lun­duk­la­rı­nı ve doğ­ru­dan ça­tış­ma­ya gir­me­dik­le­ri­ni bil­dir­di.

* * *

PYD'­nin PKK ile ruh iki­zi ol­duk­la­rı­nı söy­le­dik­ten son­ra Şük­rü Elek­da­ğ'­ın bu kez de he­de­fi 12'den vur­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­lim.
Ne de­miş­ti bil­ge dip­lo­mat?
“PKK/PYD'­nin ku­zey Su­ri­ye'de oluş­tur­du­ğu Ro­jo­va de­ni­len iki­si bir­le­şik üç kan­ton­dan olu­şan özerk böl­ge, AB­D'­nin hi­ma­ye­sin­de çok geç­me­den Ku­zey Ira­k'­ta­ki­ne ben­zer bir yö­ne­ti­me dö­nü­şe­bi­le­cek ve bu su­ret­le bü­yük Kür­dis­ta­n'­ın ku­rul­ma­sın­da önem­li bir adı­mı oluş­tu­ra­cak­tır.
Her ha­lü­kâr­da Tür­ki­ye or­ta va­de­de gü­ne­yin­de iki ba­ğım­sız Kürt dev­le­tiy­le ya­şa­ma­ya ken­di­ni ha­zır­la­ma­lı­dır.
PKK/PYD'­nin AB­D'­nin IŞİ­D'­e kar­şı mü­ca­de­le­sin­de ka­ra gü­cü gö­re­vi­ni üst­len­miş ol­ma­sı, PKK'­ya “AB­D'­nin Tak­tik Müt­te­fi­ki­” ün­va­nı­nı ka­zan­dır­mış ve ör­güt böl­ge­sel bir güç ola­rak yük­sel­miş­tir. Bu du­rum PKK'­nın meş­ru­iyet ka­zan­ma­sı­nı da gün­de­me ge­tir­miş­tir. Ro­jo­va fii­len AB­D'­nin hi­ma­ye­sin­de­dir. Was­hing­ton, Tür­ki­ye'den, Ro­jo­va'ya ve PYD kuv­vet­le­ri­ne hiç­bir şe­kil­de mü­da­ha­le ve sal­dı­rı­da bu­lun­ma­ya­ca­ğı hu­su­sun­da ga­ran­ti is­te­miş­tir.
PKK ege­men­li­ğin­de­ki Ro­jo­va'nın Tür­ki­ye ile 650-700 ki­lo­met­re­lik sı­nı­rı var­dır. Bu du­rum, PKK'­nın Tür­ki­ye'ye kar­şı mü­ca­de­le­sin­de ge­niş bir cep­he ve önem­li bir stra­te­jik de­rin­lik sağ­la­mak­ta­dır…”

* * *

PKK için ne­re­den ne­re­ye?
Te­rö­rist­lik­ten AB­D'­nin Su­ri­ye'de­ki “Tak­tik Müt­te­fik­li­ği­”ne…
Ve dev­let kur­ma po­tan­si­ye­liy­le bir­lik­te sı­nı­rı­mız­da­ki yüz­ler­ce ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki top­ra­ğın sa­hip­li­ği­ne…
Özet­ler­sek ABD ile PKK, Su­ri­ye'de kol ko­la!..

* * *

PKK'­yı bu gü­ce ve sta­tü­ye ka­vuş­tu­ran ne­den­le­re ge­lin­ce:
Elin­de­ki si­la­hı bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­me­si­ne rağ­men mü­za­ke­re ma­sa­sı­na, hem de tek mu­ha­tap ola­rak ka­bul edil­me­si… “Çö­züm Sü­re­ci (!)”n­de te­rör­le mü­ca­de­le­den vaz­ge­çi­le­rek ör­gü­tün güç­len­me­si­ne ve alan ha­ki­mi­ye­ti el­de et­me­si­ne göz yu­mul­ma­sı…
Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da­ki fe­ci yan­lış­lar­da ıs­rar edil­me­si…

* * *

Ha­in ara­mak gi­bi bir ni­ye­ti­miz as­la yok ama ha­in av­cı­la­rı­nın dik­ka­ti­ne su­nu­lur.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more