Sözcü Plus Giriş

Yap bağışı kap imarı!

TÜRGEV’in Başkanı Arzu Akalın, Suudi Kralı’nın 100 milyon dolar bağış yaptığını itiraf etti... Ardından da Kral Abdullah’ın Sevda Tepesi’ne imar aldığını kabul etti...

Güncellenme: 01:14, 30/07/2014
Yap bağışı kap imarı!

17 Ara­lık rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Tür­ki­ye'nin gün­de­mi­ne TÜR­GEV gir­di. Başbakan Er­do­ğa­n'­ın kü­çük oğ­lu Bi­la­l Erdoğan'ın yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu vak­fa ba­ğış ya­pan­la­rın, dev­let­ten ra­hat­ça iha­le al­dı­ğı ve men­fa­at sağ­la­dı­ğı id­di­a edil­di.

An­la­şı­lan kı­lı­fı­na uy­du­rul­muş!
En önem­li id­di­a, Kral Ab­dul­la­h'­ın TÜR­GE­V'­e 100 mil­yon do­lar ba­ğış­la­dı­ğı ve kar­şı­lı­ğın­da Bo­ğa­z'­da­ki Sev­da Te­pe­si'ne imar al­dı­ğıy­dı… Bu­nu da TÜR­GE­V'­in ye­ni baş­ka­nı Ar­zu Aka­lın doğ­ru­la­dı. Aka­lın, “Ba­ğış ya­pıl­dı­ğı doğ­ru. Araş­tır­dım. İmar alın­mış ama her şey ya­sa­l” de­di.

TÜRGEV itirafları

Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu vakfa yapılan 100 milyon dolarlık bağışın kaynağını TÜRGEV'in yeni başkanı açıkladı…

Yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı­nın mer­ke­zin­de ol­du­ğu id­di­a edi­len TÜR­GE­V'­in Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu Aka­lın, Suu­di Ara­bis­tan Kral­lı­ğı'nın res­mi iş­le­ri­ni ta­kip eden Ro­yal Pro­to­co­l'­den va­kıf­la­rı­na ya­pı­lan 99 mil­yon 990 bin 990 do­lar ba­ğı­şın var­lı­ğı­nı iti­raf et­ti. İd­di­ala­ra gö­re, Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı Ab­dul­lah Bin Ab­du­la­ziz Es­su­ud ta­ra­fın­dan 1984 yı­lın­da alı­nan Kan­dil­li sırt­la­rın­da­ki Sev­da Te­pe­si'ne 16 Ha­zi­ran 2012 ta­ri­hin­de imar iz­ni çık­tı.

İzinden iki ay önce…
İmar iz­nin­den iki ay ön­ce ya­ni 26 Ni­san 2012'de de 99 milyon 990 bin 990 dolarlık bağış Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ile kı­zı Es­ra Al­bay­ra­k'­ın yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu TÜR­GE­V'­e ya­pıl­dı! TÜR­GEV Baş­ka­nı Aka­lın da ön­ce­ki gün Star ga­ze­te­si­ne ver­di­ği rö­por­taj­da, ba­ğış­la il­gi­li şöy­le ko­nuş­tu: “Böy­le bir ba­ğış ya­pıl­dı mı TÜR­GE­V'­e, evet ya­pıl­dı. Ama imar pla­nın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı TÜR­GE­V'­in dah­liy­le, is­te­ğiy­le ger­çek­leş­miş bir şey mi, id­di­a sa­hip­le­ri­nin or­ta­ya koy­ma­sı la­zım.” İş­te TÜRGEV'e yapılan 99 mil­yon 990 bin 990 do­la­r bağışın hi­ka­ye­si:

‘Rüş­vet pa­ra­sı mı?'

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 28 Oca­k'­ta­ki grup top­lan­tı­sın­da id­di­ayı gün­de­me ge­tir­miş­ti: “TÜR­GEV di­ye bir va­kıf var. Er­do­ğan ai­le­si­nin kur­du­ğu. Ba­şın­da da Bi­lal var. ‘Be­nim oğ­lum­la uğ­raş­ma­yı­n' di­yor. Sev­gi­li Re­cep Bey, biz se­nin oğ­lun­la bo­şu­na uğ­raş­mı­yo­ruz. Sen ma­ka­mı­nı kul­la­na­rak oğ­lu­na çı­kar sağ­lı­yor­sun. Nü­fuz ti­ca­re­ti ya­pı­yor­sun. Sen di­yor­sun ki ‘Şu iha­le­yi sa­na ve­re­ce­ğim, rüş­ve­ti de oğ­lu­mun vak­fı­na öde­yi­n' di­yor­sun. TÜR­GE­V'­in de Va­kıf Ban­ka­sı'n­da bir he­sa­bı var. TR 20020001500158048013239675 No'­lu he­sap. TÜR­GE­V'­in böy­le bir he­sa­bı var mı? Bu he­sa­ba 26 Ni­sa­n'­da 99 mil­yon 999 bin 990 do­lar pa­ra yat­tı mı? Bu pa­ra ne­yin pa­ra­sı­dır? Bu pa­ra bir rüş­vet pa­ra­sı mı­dır?”

Arınç doğ­ru­la­dı
10 Ni­sa­n'­da da Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç, CHP Mil­let­ve­kil­le­ri Sez­gin Tan­rı­ku­lu ve Me­tin Lüt­fi Bay­da­r'­ın TÜR­GE­V'­e iliş­kin so­ru öner­ge­le­ri­ni ce­vap­la­dı. Arınç, TÜR­GE­V'­e 27 Şu­bat 2008'den son­ra yurt için­den 29 mil­yon 666 bin 533 li­ra, yurt­dı­şın­dan da 99 mil­yon 999 bin 990 do­lar yar­dım ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. An­cak ki­min ba­ğış yap­tı­ğı ko­nu­sun­da bil­gi ver­me­di! Ve ön­ce­ki gün, TÜR­GE­V'­in 17 Ara­lık sü­re­cin­den son­ra ya­pı­lan ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­ru­lun­da baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ar­zu Aka­lın ba­ğı­şı doğ­ru­la­dı.

Birçok iddiayı doğruladı

AKP yandaşı Star gazetesinin yaptığı röportajda, 17 ve 25 Aralık sürecinde öne sürülen birçok iddia Başkan Arzu Akalın tarafından doğrulandı. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda da 5 yıl çalışan geçen mart ayında olağanüstü genel kurul ile TÜRGEV'e başkan olan Arzu Akalın, İstanbul Fatih'teki Historia AVM'ye yüzde 25 ortak olduklarını, 17 Aralık'ın bir numaralı ismi Reza Zarrab'ın TÜRGEV'e bağış yaptığını, Mevlana Kapı Yurdunun bila-bedel Fatih Belediyesi tarafından verildiğini ve İbn'u Haldun Üniversitesi arsasının TÜRGEV'e hazine tarafından tahsisi edildiğini anlattı. Akalın iddiaların aksine yapılan bağışlarda kanunen bir sıkıntı olmadığını savundu.

Yayınlanma Tarihi:01:07,