Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

Bu milletin A’sına böyle koymuşlar!

7 Şubat 2014

Ri­ze Kal­kan­de­re­li “Sul­tan Am­ca­” Şa­ban Cen­gi­z'­in oğul­la­rı, to­run­la­rı;
Meh­met CEN­GİZ (Cen­giz Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı), Ek­rem CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Şe­ref CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Ah­met CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Asım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Ka­zım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı) Tür­ki­ye'nin gün­de­min­de…
En bü­yük­le­ri Meh­met Cen­gi­z'­in et­ti­ği bir kü­für var ki, tüm ger­çe­ği or­ta­ya dö­kü­yor.
Ön­ce…
Te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı­na ba­ka­lım:
Ta­rih: 21 Tem­muz 2013.
Er­do­ğan, evin­de Ko­lin İn­şa­at sa­hi­bi Ce­lal Ko­loğ­lu ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, Sa­bah ve atv ile il­gi­li ola­rak “sı­kın­tı­da­yız, hal­lo­la­cak bu iş” di­ye ta­li­mat ver­di.
Ta­rih: 21 Ağus­tos 2013.
Er­do­ğa­n'­ın ta­li­ma­tı so­nu­cu, Bi­na­li Yıl­dı­rım, “bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” İb­ra­him Çe­çen ve Meh­met Cen­gi­z'­den, Sa­bah ve at­v'­nin alın­ma­sı için ha­vuz oluş­tur­ma­la­rı­nı is­te­di.
Ta­rih: 23 Ağus­tos 2013.
Kal­yon Grup, Sa­bah ve at­v'­yi al­mak için Zir­ve Hol­ding AŞ'yi kur­du.
Ta­rih: 3 Ey­lül 2013.
“Bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” Bi­na­li Yıl­dı­rım ile An­ka­ra Ah­lat­lı­be­l'­de bu­luş­tu. İşa­dam­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu 630 mil­yon do­lar­lık ha­vu­zun, 200 mil­yon do­lar­lık kıs­mı­nın Tür­ki­ye Zi­ra­at Ban­ka­sı'n­dan kar­şı­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Ta­rih: 14 Ka­sım 2013.
Pa­ra top­la­ma işi­ni or­ga­ni­ze eden Meh­met Cen­giz İs­tan­bu­l'­da Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri'n­de Bi­na­li Yıl­dı­rım ile bu­luş­tu. Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı iha­le­si “yüz­de 10”a hal­le­dil­di. Sı­ra­da 4 mil­yar do­lar­lık bir iha­le da­ha var­dı.
Ta­rih: 20 Ara­lık 2013.
Re­ka­bet Ku­ru­lu, Zir­ve Hol­ding AŞ'­nin, Sa­bah ve at­v'­yi satın almasına onay ver­di.
Ta­rih: 25 Ara­lık 2013.
İç­le­rin­de “bü­yük mü­te­ah­hit­le­ri­n” de bu­lun­du­ğu AK­P'­ye ya­kın 41 işa­da­mı­na yö­ne­lik po­lis ope­ras­yo­nu AKP Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du. Sav­cı so­ruş­tur­ma­dan alın­dı.
Son­ra­ki sü­reç­te işa­dam­la­rı­nın te­le­fon gö­rüş­me­le­ri med­ya­ya sız­dı­rıl­dı.
Meh­met Cen­giz, Ce­lal Ko­loğ­lu ile gö­rü­şür­ken, “mil­le­tin a…. ko­ya­ca­ğı­z” küf­rü bir bü­yük ger­çe­ği or­ta­ya çı­kar­dı…
Pe­ki…
Meh­met Cen­giz, “mil­le­tin a… na­sıl ko­ya­cak­tı?”

Taşeroncu alaylı müteahhit

Cen­giz Hol­din­g'­in al­dı­ğı ki­mi iha­le­le­re ba­ka­lım:
İs­tan­bul 3. Ha­va­li­ma­nı: 58 mil­yar 890 mil­yon TL
Ur­fa Ilı­su Ba­ra­jı (Ha­san­keyf): 4 mil­yar 851 mil­yon TL
İs­tan­bul Av­ru­pa Ya­ka­sı Bo­ğa­zi­çi Elek­trik Da­ğı­tım: 3 mil­yar 626 mil­yon TL
İs­tan­bul Tak­sim-4. Le­vent Met­ro­su: 2 mil­yar TL
Ça­nak­ka­le, Ya­lo­va, Ba­lı­ke­sir, Bur­sa Ulu­dağ Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 457 mil­yon TL
An­tal­ya, Bur­dur, Is­par­ta Ak­de­niz Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 10 mil­yon TL
An­ka­ra-İs­tan­bul Hız­lı Tren 2. Etap: 1 mil­yar TL
Trab­zon Ata­su Ba­ra­jı: 874 mil­yon TL
Şi­le Ağ­va Yo­lu: 527 mil­yon 40 bin TL
Art­vin Yu­su­fe­li Ba­ra­jı: 486 mil­yon 80 bin TL
Trab­zon-Aş­ka­le Yo­lu: 484 mil­yon 50 bin TL
Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum/Oy­ma­pı­nar HES: 417 mil­yon 85 bin TL
Si­vas, To­kat, Yoz­gat Çam­lı­bel Elek­trik Da­ğı­tım: 400 mil­yon 70 bin TL
An­ka­ra Tren Ga­rı: 250 mil­yon TL (ip­tal ol­du ye­ni­den ya­pı­la­cak)
Or­du, Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı: 144 mil­yon TL
Bin­göl Genç Yo­lu: 72 mil­yon 80 bin TL
İs­tan­bul Mal­te­pe Dol­gu: 65 mil­yon TL
Oku­mak­tan yo­rul­du­nuz mu?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Özel­leş­tir­me­den ar­sa fi­ya­tı­na ka­pat­tı­ğı Eti Ba­kır A.Ş.‘yi mi? Eti Alü­min­yum A.Ş.‘yi mi? (4 mil­yar do­lar olan te­sis­le­ri 305 mil­yon do­la­ra al­dı­lar.)
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Sam­sun Mo­bil Ener­ji San­tra­li­‘ni mi?
Bur­sa Wol­fram ma­den­le­ri ve­ya İz­mir An­ti­mu­an ma­den iş­let­me­le­ri­ni mi?
Do­ğal­gaz iha­le­le­ri­ni mi?
Yi­ne özel­leş­tir­me­den al­dık­la­rı Kas­ta­mo­nu, Kır­şe­hir, Tur­hal, Yoz­gat, Ço­rum ve Çar­şam­ba şe­ker fab­ri­ka­la­rı­nı mı?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
An­tal­ya Bel­di­bi'ni yok ede­rek ku­ru­lan Tür­ki­ye'nin ilk 7 yıl­dız­lı ote­li Sun­ga­te Port Ro­yal Re­sort Ho­tel ya da Le Jar­din Re­sort Ho­te­l­i mi?
Bay­ram­da Er­do­ğan, Bod­ru­m'­un en gü­zel ye­ri Cen­net Ko­yu'nu gez­di. “Fe­la­ket! Bu ka­dar vic­dan­sız­lık ol­ma­z” de­di. Ar­dın­dan Bod­ru­m'­un in­ci­si Cen­net Ko­yu kar­şı­sın­da­ki Ma­zı­da­ğı, Ya­rı­ma­da­sı'­nı (678 bin 963.72 met­re­ka­re) özel­leş­tir­di. Alan kim miy­di; Meh­met Cen­giz!
Ye­ter yaz­ma­ya­yım; in­sa­nın si­ni­ri bo­zu­lu­yor. 30 yıl­lık geç­mi­şi ol­ma­yan, ta­şe­ron­luk­tan gel­me alay­lı bir mü­te­ah­hi­tin ar­ka­sın­da han­gi po­li­ti­ka­cı­lar var?
Bu pa­ra­la­rın “yüz­de 10”u kim­le­rin ce­bi­ne gi­di­yor?
Ne­ler dö­nü­yor?..

Niye hesap versin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızlı tren ihaleleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada adının geçmesi üzerine Mehmet Cengiz küplere bindi. “Taşerona iş vermek suç mudur kardeşim? Bu beni ilgilendirir. Verilemeyecek bir gram hesabımız yoktur” dedi.
Niye hesap versin:
Geçen yıl taşeronlaşma sonucu 1150 işçi hayatını kaybetti; umurunda mı?
(Özelleştirilerek Mehmet Cengiz'e devredilen Samsun'da Eti Bakır İşletmesi'nde 2012'de tedbirsizlik sonucu ölen beş işçinin hesabını verdi mi?)
Niye hesap versin:
ÖİB, Eti Alüminyum'un özelleştirilmesinde, hiçbir makul gerekçe olmadan alıcı firma ve şahıslar aleyhine açtığı davadan vazgeçiverdi! Alıcı firmanın eski yönetim kurulu başkanının, ÖİB Başkanvekili olarak görev yapmasına hükümet bir şey dedi mi?
Niye hesap versin:
Gazeteler yazdı; Maliye Bakanlığı 29 Aralık 2010 tarihinde faiz hariç 424.4 milyon liralık kurumlar vergisi borcu ile cezasını sıfırlamadı mı? (Devlete vermedi; 45 milyon dolarlık Falcon 5X isimli özel uçak sipariş etti.)
Niye hesap versin:
Hızlı tren projesinde yer alan ve uzunluğu 6.7 kilometreyi bulan 26 numaralı tüneli yapmaktan vazgeçti. Kimse de çıkıp “ne oluyor” dedi mi?
Niye hesap versin:
Yüce Divan yargılamalarına yol açan Karadeniz Otoyolu'nun hesabını verdi mi?
Tabii ki, “milletin a… koyacağız?” der?
İki paket makarna “tecavüze ses çıkarmasınlar” diye dağıtılmıyor mu?