Şu yapılana bakın!

Giresun'daki selde 5'i asker 14 vatandaşımız hayatını kay­betmişti. En acı olanı da, “Bu menfez selde yıkılacak. Çünkü altı boşalmış” uyarısının CHP'li üye Ömer Cebeci ve arkadaşları tarafından yazılı ve sözlü olarak ya­pılmasına rağmen, dikkate bile alınmamasıydı. Askeri araç geçerken o menfez çöktü. 5'i asker, biri grey­der operatörü 6 kişi sel sularında şehit oldu. Peki, buna seyirci kalanlardan hesap soruldu mu? Ne gezer?

Giresun'da, AKP'li iki milletvekiliyle, eski bakan Nurettin Canikli arasında bir gerilim yaşandığı anla­tılıyor. Canikli'nin isteğiyle yapılan bazı işlerin şimdi hesabı soruluyor. Hemen örnek verelim.

DESTEĞİN FATURASI

Selden sonra Giresun İl Özel İdare Genel Sekrete­ri Hüseyin Taşkın görev­den alınır alınmaz kendisi­ne şu yazı gönderildi:

“İdaremiz hesapla­rında yapılan inceleme sonunda Giresun Ama­tör Spor Kulüplerine yapılan 1.000.000 TL yersiz ödemenin tara­fınıza kişi borcu çıka­rıldığı, çıkarılan kişi borcunu hesaplanacak faizi ile birlikte tebliğ kanunu gereği bir ay içinde İdaremizin T. Halk Bankası Giresun Şubesi'ndeki hesabına yatırılması, yatırılma­dığı takdirde hakkınız­da hukuki işlem baş­latılacağı hususunda gereğini rica ederim.”

Giresunspor ve ama­tör spor kulüplerine özel idare müdürlüğü tarafın­dan yardım yapılmasına genel sekreterin tek başına karar veremeye­ceği biliniyor. Başında da belirttim, tamamen ildeki siyasetçilerin çekişmesi sonucu Taşkın'dan o para isteniyor.

NİÇİN ALINDI?

Özel İdare Genel Sekre­teri Hüseyin Taşkın'ın gö­revden alınışının selle ilgisi yok. 14 Eylül 2020 tarihli Mülkiye Müfettişi Rapo­ru'na dayanarak İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma onayını okuyalım:

1. Sayıştay Başkanlı­ğı'nın 2013-2018 yılla­rını kapsayan denetim raporlarında ödenek üstü harcama yapılması, tahsis amacı dışında ödenek kullanılması, harcamala­rın kamu mali sisteminde gösterilen şekilde yapıl­ması ve idarenin kendi bütçesinden karşılanması gereken giderler için borçlanmaya gidilmemesi hususlarının Özel idare Genel Sekreterince takip edilerek tamamlanmadığı.

2. Kira getirisi olan taşınmazların satışından dolayı gelirlerin azalma­sına sebebiyet verilerek bütçenin nakit yönünden açık vermesine sebep olunduğu.

3. Bütçenin gerçekçi yapılmadığı, ödenek üstü harcamalarla mali yapının bozulmasına sebebiyet verildiği ve buna benzer şekilde personel giderleri gibi ödenek kalemlerine ödenek konulması gere­kirken gider kalemlerinin bile bütçeye doğru yansıtı­lamadığı.

4. Merkezi idare tara­fından aktarılan ve başka amaçla kullanılamayacak ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılarak il özel idaresi bütçesi ödenekleri ile karşılanması gereken faaliyetler için kullanıldığı.

5. Merkezi idare veya belediye tarafından yapıl­ması gereken bazı yatırım­ların özel idare tarafından gerçekleştirilerek hiçbir bedel alınmadan devredil­diği.”

Sonuçta 14 vatanda­şımızın hesabı kimseden sorulmuş değil. Sadece, mevcut AKP milletvekil­lerinin istemediklerinin yerlerinin değiştiği anlaşılı­yor, hepsi o kadar.

BÖYLE OLUR MU?

Giresun'dan devam edelim. En yüksek borçlu illerden olan Giresun Özel İdare Müdürlüğü'nün mal varlıklarının nasıl siyaset eliyle değersizleştirildiğini anlatalım. İl Özel Müdür­lüğü'nün Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki hizmet binasının değeri 108 mil­yon olarak belirlenmişti. 5 Eylül 2020 tarihinde İl Genel Meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi'nin CHP grubu, Vali Enver Ünlü'ye ve İl Genel Meclis üyelerine, 11 katlı bina­ya kat irtifakı kurularak, kurumun ihtiyacı olan en az 4 katın Özel İdare'ye tapulandırılması ve ka­lan 7 katın diğer kamu kurumlarına değerinde satılabilme, kiralanma ya da trampa edilebilme önerisini sundu. Ancak o gün meclise gelen gün­dem maddesinde yaklaşık 16 dönüm üzerine kurulu 108 milyon değerinde­ki binaya karşılık, özel idareye verilen arazi Ordu İdare Mahkemesi'nin 10 Nisan 2019 tarih ve E:2018-293 K:2019- 504 sayılı kararıyla konut alanından çıkarılmıştı.

HESABI SORULMADI

Mahkeme kararıyla konut alanı olamayacağı kesinleşen, imar durumu park ve yeşil alan olan 24637 metrekaresi TO­Kİ'ye ait eski SSK Hasta­nesi ve Gedikkaya Mahal­lesi'nde 3237 metrekare özel hastane yeri ile 5 milyon TL karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile trampa isteniyordu. CHP grubunun 7, MHP'nin 1 üyesinin ret oyuna rağ­men AKP'lilerin oylarıyla Özel İdare'nin en değerli malı bu trampayla 30 milyona indirilmiş oldu ve jet hızıyla geçirildi. Bu satışla, Özel İdare kendi binasında kiracı pozisyo­nuna geçti.

Bu da Özel İdare'nin daha da zor duruma düşmesinin somut bir örneğiydi. Amatör spor kulüplerine yapılan yar­dım zimmet çıkarılırken, sahi mahkeme kararıyla bina yapılamaz denilen yer karşılığında binayı niçin verdiniz? Amatör spor kulüplerine ayakkabı, forma, top alındığı için zimmet çıkaranlar, koca binadan doğan zararın hesabını sormayacak mı?