Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Ramazan geldi şov başladı!..

19 Haziran 2015

Eğer be­le­di­ye­ler fa­kir fu­ka­ra­nın kar­nı­nı do­yur­mak is­ti­yor­sa, bu­nu ne­den 365 gün yap­mı­yor da…
Ra­ma­zan ge­lin­ce if­tar ça­dır­la­rı ku­rup bir öğün ye­mek­le nu­ma­ra­ya ya­tı­yor­lar?..
Her şey si­ya­set için!..
Bun­dan 30-35 yıl ön­ce İs­tan­bul ve di­ğer il­ler­de if­tar ça­dır­la­rı ku­ru­lup şov ya­pıl­dı­ğı gö­rül­müş müy­dü?..
Si­ya­set “oy av­la­ma­” sa­na­tı­na (!)
dö­nüş­tü­ğün­den be­ri ça­dır­lar her yıl da­ha bü­yü­dü, hat­ta bin-iki bin ki­şi­lik “so­kak if­tar­la­rı­” baş­la­tıl­dı…
Ne­dir mak­sat?..
Ger­çek­ten fa­kir fu­ka­ra­nın kar­nı­nı do­yur­mak mı?..
* * *
Be­le­di­ye­ler, mü­te­ah­hit­ler­den, şir­ket sa­hip­le­rin­den, be­le­di­ye ile işi olan­lar­dan “ha­yır­se­ver (!) spon­so­r” ayar­la­yıp ye­mek fir­ma­la­rıy­la an­la­şı­yor­lar…
İf­tar ça­dır­la­rı ku­ru­lu­yor…
Ön­de be­le­di­ye baş­ka­nı ve spon­sor­lar için ay­rı yer…
İlk gün be­le­di­ye baş­ka­nı film ica­bı kep­çe­yi eli­ne alıp kuy­ru­ğa gir­miş va­tan­daş­la­rın plas­tik ta­bak­la­rı­na ku­ru fa­sul­ye pi­la­vı dol­du­ru­yor…
Baş­ka­nın her ha­re­ke­ti fil­me alı­nı­yor, fo­toğ­raf­la­rı çe­ki­li­yor ulu­sal ve ye­rel med­ya­ya ser­vis edi­li­yor…
* * *
Bir­kaç din ada­mı ge­tir­ti­li­yor, dua­lar edi­li­yor, if­tar açıl­dık­tan son­ra be­le­di­ye baş­ka­nı ko­nu­şu­yor, ar­ka­dan ney ve düm­be­lek­le ila­hi­ler oku­nu­yor…
Son­ra da çal­gı çen­gi…
Öte yan­da 7 yıl­dız­lı otel­le­rin if­tar sof­ra­la­rı ku­ru­lu­yor, iş dün­ya­sı­nın der­nek­le­ri, va­kıf­lar ve­sa­ire zi­ya­fet­ler çe­ki­yor, kör­ler­le sa­ğır­lar bir­bir­le­ri­ni ağır­lı­yor…
Lüks, şa­ta­fat gır­la gi­di­yor…
Ama çok da dik­kat edi­yor­lar ha­ni…
Lüks otel­ler­de şa­rap içil­miş bar­dak­la­rı kul­lan­mı­yor­lar, ma­sa­la­ra am­ba­la­jın­dan ye­ni çık­mış ka­deh­ler ko­nu­lu­yor!..
* * *
Dün sa­nat­çı Öz­can De­ni­z'­in sos­yal med­ya­da çok ger­çek­çi bir me­sa­jı var­dı; if­tar sof­ra­la­rın­da­ki lüks­ten, is­raf­tan, şa­ta­fat­tan, çö­pe gi­den ar­tık yi­ye­cek­ler­den söz edi­yor­du…
Gü­nü­müz­de din­ci­lik ma­ale­sef kut­sal ra­ma­zan ayı­nı da bir gös­te­riş ve si­ya­si çı­kar sağ­la­ma ha­li­ne ge­tir­di…
Hac­ca gi­dip 7 yıl­dız­lı ote­lin 25'in­ci ka­tın­dan Ka­be'yi kuş ba­kı­şı sey­re­dip ja­ku­zi­ye gi­ren ha­cı işa­dam­la­rı ve si­ya­set­çi­ler kut­sal ra­ma­zan ayı­nı si­ya­se­te ve ti­ca­re­te alet et­ti­ler…
Ra­ma­za­n­ı bir şov ha­li­ne ge­tir­di­ler!..
* * *
Te­va­zu, hoş­gö­rü, kar­deş­lik, mer­ha­met, yar­dım­laş­ma, ba­rış di­ni olan İs­la­mi­yet, ba­zı­la­rı ta­ra­fın­dan ra­ma­za­n­da 30 gü­ne hap­se­di­lip ki­şi­sel çı­kar­lar için kul­la­nıl­dı ve kul­la­nıl­ma­ya de­vam edi­yor…
Bur­nu­mu­zun di­bin­de Müs­lü­man­lar bir­bir­le­ri­ni bo­ğaz­lar­ken, kel­le ke­sip o kel­le­yi fut­bol to­pu ya­par­ken, Ata­türk Tür­ki­ye'si­nin kıy­me­ti­ni hâ­lâ an­la­ya­ma­dı­lar…
Di­ni si­ya­se­te ve ti­ca­re­te alet eden­le­re la­net ol­sun!..

Dö­ne­min va­li­le­ri!..
Bu dö­nem ile­ri­de va­li­le­ri, em­ni­yet mü­dür­le­riy­le de anı­la­cak…
İk­ti­da­ra ta­ma­men an­ga­je ol­muş ba­zı va­li­ler, ve­ri­len her em­ri hu­kuk­suz da ol­sa uy­gu­la­yan ba­zı em­ni­yet mü­dür­le­ri…
Se­çim kam­pan­ya­sın­da dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı­nı se­fer­ber eden, AKP il baş­ka­nı gi­bi ça­lı­şan va­li­ler gör­dük…
Va­tan­da­şa fır­ça atan, ha­ta “ga­va­t”
di­yen va­li­ler var­dı…
Ga­ze­te­ci­le­ri ters­le­yen, azar­la­yan va­li­ler…
Me­se­la bir va­li­nin vi­la­ye­te al­dı­ğı klo­zet id­di­a edil­di­ği gi­bi al­tın de­ğil, sa­rı renk ve­ril­miş krom­dan­mış…
Ki­min ak­lı­na ge­lir va­li­li­ğe al­tın tak­li­di krom­dan klo­zet al­ma gös­te­ri­şi?..
Bun­lar ya­şa­nır­ken, Şan­lı­ur­fa Va­li­si so­ru­la­rı­nı be­ğen­me­di­ği ga­ze­te­ci­ler için
ta­li­mat ve­ri­yor:
“A­lın bun­la­rı!”
Tam bir po­lis ağ­zıy­la ga­ze­te­ci­ler için gö­zal­tı ta­li­ma­tı ver­mek bir va­li­nin ağır­lı­ğı­na ya­kı­şır mı?..
Ye­ni Tür­ki­ye'de (!) ile­ri de­mok­ra­si­nin (!) gel­di­ği son nok­ta bu­dur!..
Yıl­lar ge­çe­cek bu dö­ne­min va­li­le­ri de acıy­la ha­tır­la­na­cak…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more