Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

“Terörist devlet” dostumuz oldu!..

22 Aralık 2015

Ge­ri­lim, Ha­mas aş­kı yü­zün­den “van mi­nü­t” çek­mey­le baş­la­dı, “Siz öl­dür­me­yi iyi bilirsiniz”
di­ye zir­ve­ye çık­tı!..
Ma­vi Mar­ma­ra bas­kı­nı ise, İs­ra­il'­i “düş­man dev­le­t” yap­tı…
Yet­me­di, “Te­rö­rist dev­le­t” ol­du…
El­çi­ler çe­kil­di!..
Bu­gün bir ba­kı­yo­ruz, aa­a İs­ra­il “dost dev­le­t” olu­ver­miş!..
Bir­kaç gün için­de ne­re­de­een ne­re­ye…
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de böy­le bir çark gö­rül­me­di!..

* * *

AKP Söz­cü­sü Ömer Çe­lik la­fı eğip bük­me­den ga­yet net bir bi­çim­de
açık­la­dı:
“İs­ra­il dev­le­ti ve hal­kı Tür­ki­ye'nin dos­tu­du­r”
“İs­ra­il hal­kı­nı­” an­la­dık da, İs­ra­il Dev­le­ti na­sıl “dos­tu­mu­z” olu­ver­di?..
Ha­ni te­rö­rist dev­let­ti?..
AKP Söz­cü­sü bu açık­la­ma­yı yap­tı­ğı sı­ra­da İs­ra­il'­in baş düş­ma­nı Ha­ma­s'­ın li­de­ri Ha­lit Me­şal de An­ka­ra'day­dı…
Ön­ce Tay­yip Be­y'­le son­ra Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­le gö­rü­şü­yor­du…
Şu ka­va­noz dip­li dün­ya­nın ha­li­ne ba­kı­nız!..

* * *

An­cak, faz­la şa­şır­ma­mak ge­re­kir…
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti te­rör ör­gü­tü ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­dı mı?..
40 bin ki­şi­nin ka­ti­li PKK ca­ni­si Apo ik­ti­dar çev­re­le­rin­de “Ne ka­dar de­mok­rat ada­m”, “Çok ile­ri gö­rüş­lü­”, “Bü­yük viz­yon sa­hi­bi­” ol­ma­dı mı?..
İm­ra­lı'ya dü­zen­li tek­ne se­fer­le­ri ya­pıl­ma­dı mı?..
IŞİD mi­li­tan­la­rı “öf­ke­li ama ci­ci ço­cuk­la­r” de­ğil miy­di?..
Şim­di ne ol­du?..

* * *

De­mek es­ki te­rö­rist­ler dost ola­bi­li­yor­muş, son­ra tek­rar düş­man ha­li­ne ge­le­bi­li­yor­muş!..
Me­se­la bu­nun baş­ka bir ör­ne­ği de “Kar­de­şim Esa­d” idi…
Ara­la­rın­dan su sız­mı­yor­du…
El ele, kol ko­la, de­rin bir mu­hab­bet…
Son­ra?..
Esad bir gün için­de “E­se­d” olu­ver­di…
Bi­zim­ki­ler için o ar­tık “Ka­til Ese­d” idi…
Haf­ta­lar için­de dev­ri­lip gi­de­cek­ti, 3.5 yıl geç­ti adam ka­zık çak­tı ye­rin­den kı­mıl­da­mı­yor!.
Bu ik­ti­dar­dan bir ki­şi çı­kıp da bu­nun açık­la­ma­sı­nı ya­pa­mı­yor!..

* **

Ta­ri­hi çark­lar­da re­kor­lar kı­rı­yo­ruz…
Ba­şi­ka'ya sevk et­ti­ği­miz as­ker­le­ri­miz için “İş­gal­ci­” di­yen ve der­hal çe­kil­me­le­ri­ni is­te­yen Irak Hü­kü­me­ti'ne ke­sin ce­va­bı Tür­ki­ye'nin Cum­hur­baş­ka­nı ver­miş­ti:
“As­ker­le­ri­miz çe­kil­me­ye­ce­k”
Üç gün son­ra as­ker çe­kil­me­ye baş­la­dı, ha­len de­vam edi­yor…
Irak Hü­kü­me­ti'nin “has­sa­si­ye­ti­” ABD Baş­ka­nı Oba­ma ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye'ye bir ne­vi “ta­li­ma­t” ola­rak ile­ti­lin­ce akan su­lar dur­du, yel­ken­ler su­ya in­di…

* * *

Ne­ti­ce…
Tür­ki­ye'nin dün­ya­da hiç­bir inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­dı!..
Cay­dı­rı­cı­lı­ğı da yok!..
Bir gün öy­le, bir gün böy­le; ya­nar­dö­ner…
So­nun­da “te­rö­rist dev­le­t” İs­ra­il de dost­la­rı ol­du…
Al­lah me­sut et­sin… Al­lah, Tür­ki­ye ile İs­ra­il'­i bir­bi­rin­den ayır­ma­sın, amin!..

EDS ger­çek mi?..

İs­tan­bu­l'­un tra­fi­ği ma­lum…
Ka­dı­köy Bağ­dat Cad­de­si ve sa­hil yo­lun­da ölüm­lü ka­za­la­ra yol açan hız­da araç kul­la­nan ma­gan­da­la­rın ön­de gi­den­le­ri de or­ta­da…
Bu ne­den­le sa­hil yo­lun­da ve Bağ­dat Cad­de­si'n­de Elek­tro­nik De­net­le­me Sis­te­miy­le (EDS) hız de­ne­ti­mi baş­la­tıl­ma­sı son de­re­ce ye­rin­de…
Fa­kat bu ger­çek mi?..
Bu sis­tem ger­çek­se, sa­rı dol­muş­lar da da­hil, her iki ar­ter­de gün­de bin-2 bin ara­ca ce­za ke­sil­me­si ge­re­kir…
Çün­kü de­ne­tim ya­pı­lan yol­lar­da tra­fik ra­hat­sa araç­la­rın yüz­de 80'i yi­ne mer­mi gi­bi gi­di­yor, ED­S'­yi ta­kan yok…
Gün­lük ce­za mik­ta­rı­nı açık­la­sa­lar da öğ­ren­sek!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more