Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Öcalan hazırladı, Kandil onayladı, DTK açıkladı

29 Aralık 2015

“De­mok­ra­tik Top­lum Kon­gre­si­” nin kı­sa adıy­la DTK'­nin açık­la­dı­ğı ka­rar­lar, Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın ce­za­evin­de ha­zır­la­dı­ğı pla­nın, Kan­di­l'­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü­nün si­lah­lı ka­na­dı­nın ona­yı alın­dık­tan son­ra yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı­dır. DTK, ne bir si­ya­si par­ti­dir, ne de bir der­nek. Ya­ni ya­sa­la­rı­mı­za gö­re da­ya­na­ğı ol­ma­yan bir ya­pı. İş­te, bu ya­pı şim­di ka­rar­lar alı­yor, “öz­yö­ne­ti­m” di­yor, ken­di po­li­si­ni, as­ke­ri­ni oluş­tur­ma­yı he­def­li­yor. As­ker, po­lis yap­mak is­te­dik­le­ri de as­ke­ri­mi­zi, po­li­si­mi­zi şe­hit eden ör­gü­tün si­lah­lı ka­na­dı­nı oluş­tu­ran te­rö­rist­ler­dir.
Bu ül­ke­nin ad­li ku­ru­luş­la­rı­na ne ol­du? DTK ile il­gi­li ola­rak ha­zır­la­nan ope­ras­yon plan­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı'n­da bu­lu­nan dos­ya­sı­nın ge­re­ği ya­pıl­ma­dı. Çün­kü, ba­zen res­mi ku­ru­luş­lar da ge­nel ha­va­ya ba­kı­yor, dos­ya­lar uyu­tu­lu­yor. Si­ya­si par­ti, der­nek, va­kıf sta­tü­sün­de ol­ma­yan, ka­nun­la­rı­mız­da ye­ri bu­lun­ma­yan bir ya­pı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın bir ne­de­ni ol­ma­lı. Bu­nu or­ta­ya çı­kar­mak, ge­re­ği­ni yap­mak da dev­le­tin öde­vi­dir.

MÜ­ZA­KE­RE TAS­LA­ĞIY­LA AY­NI

İl­ginç­tir, HDP ve DTK yö­ne­ti­ci­le­ri son dö­nem­de ya­ban­cı ül­ke­ler­de sı­kı iş­bir­li­ği­ne gir­di. ABD, İn­gil­te­re, Rus­ya te­mas­la­rın­dan son­ra bir­den DTK'­nın top­lan­tı­sı ve ar­dın­dan 14 mad­de­lik “yol ha­ri­ta­sı­” açık­lan­dı.
Ab­dul­lah Öca­la­n'­ı İm­ra­lı'da zi­ya­ret eden, Öca­la­n'­la ör­gü­tün Kan­di­l'­de bu­lu­nan te­rö­rist­le­ri ara­sın­da te­mas­la­rı sağ­la­yan, dev­let yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şen he­ye­t son dö­nem­de DTK Eş­baş­ka­nı Ha­tip Dic­le de ka­tı­lı­yor­du. İş­te, DTK ken­di­si­ne gö­re yol ha­ri­ta­sı­nı açık­lar­ken, bu ko­nu­da Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın ta­li­mat­la­rı­nın, Kan­di­l'­de­ki te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan onay­lan­dı­ğı ve DTK'­nin de bun­la­rı açık­la­dı­ğı so­nu­cu çı­kı­yor.
İm­ra­lı'da Ab­dul­lah Öca­la­n'­la ya­pı­lan bü­tün gö­rüş­me­le­rin dev­le­tin il­gi­li bi­rim­le­rin­de ses­li-gö­rün­tü­lü ka­yıt­la­rı bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca bu­nun­la ye­ti­nil­mi­yor, ses­li ka­yıt­la­rı ay­nen ka­ğı­da ak­ta­ran bir sis­tem var. İş­te, ses­ler ya­zı­ya dö­kü­lü­yor ve bun­lar baş­ta Ada­let Ba­kan­lı­ğı, MİT, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Da­ire­si'ne ulaş­tı­rı­lı­yor. O tu­ta­nak­la­rı in­ce­le­yen­ler gör­dü ki, İm­ra­lı'da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de Öca­la­n'­ın gün­de­me ge­tir­di­ği KCK mo­de­li tas­la­ğın­da yer alan­la­rın hep­si, DTK'­nın 14 mad­de­lik is­tek lis­te­sin­de de bu­lu­nu­yor.

KU­RU­CU MEC­LİS GÖ­RE­Vİ

DTK'­da de­ği­şik il­ler­den ge­len tem­sil­ci­ler var. On­la­rın ala­ca­ğı ka­rar­lar tem­sil et­tik­le­ri il­le­ri ve bu­lun­duk­la­rı böl­ge­yi de il­gi­len­di­ri­yor. Açık­ça­sı bu ya­pı “Ba­ğım­sız Kür­dis­tan Dev­le­ti­”nin “ku­ru­cu mec­li­si­” gi­bi gö­rü­lü­yor.
Jan­dar­ma­nın, po­li­sin Gü­ney­do­ğu'da şe­hit­ler ve­re­rek yü­rüt­tü­ğü bir mü­ca­de­le var. Bu mü­ca­de­le de­vam eder­ken DTK, ken­di­si­ne gö­re ha­zır­la­dı­ğı ta­lep lis­te­si­ni açık­la­dı. İl­ginç olan bir du­rum ise ay­nı gün­ler­de Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği AKP ta­ra­fın­dan sü­rek­li gün­dem­de tu­tu­lu­yor. Ya­rın bi­ri­le­ri “Bu Ana­ya­sa ile ol­mu­yo­r” de­yip, DTK'­nin is­tek­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü Ana­ya­sa'ya mı yan­sı­ta­cak?
Gü­ney­do­ğu'yu ya­şan­maz ha­le ge­ti­ren­ler, hal­kı kor­ku­tup göç et­ti­ren te­rö­rist­le­rin da­ha ya­pa­cak­la­rı çok şey­ler var­dır. O yüz­den dev­le­tin ka­rar­lı bir mü­ca­de­le­yi sür­dür­me­si ge­re­ki­yor. Ak­si hal­de o yö­re­ler­de ya­kın bir ge­le­cek­te ör­güt yan­daş­la­rı dı­şın­da kim­se kal­maz…

Tak­si­m'­de iki Rus ge­ne­ral

İs­tan­bu­l'­un ün­lü Tak­sim Mey­da­nı'n­da bu­lu­nan Cum­hu­ri­yet Anı­tı gös­te­ri­le­re, ba­sın açık­la­ma­la­rı­na, yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­me­le­ri­ne en çok ev sa­hip­li­ği ya­pan yer­dir. Anı­tın ya­pı­mı İtal­yan hey­kel­tı­raş Pi­et­ro Ca­no­ica'­ya 1925 yı­lın­da si­pa­riş ve­ri­lir. 84 ton ağır­lı­ğın­da­ki anıt, 1928 yı­lın­da Ro­ma'dan İs­tan­bu­l'­a ge­mi ile ge­ti­ri­lir ve bu­gün­kü bu­lun­du­ğu ye­re ko­nur.
Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı yok­luk için­de mü­ca­de­le eden bir ulu­sun sa­vaş son­ra­sı ba­rı­şı, Cum­hu­ri­ye­ti sim­ge­le­di­ği­ni gös­te­rir. Fo­toğ­raf çek­ti­ren, her gün önün­den ge­çen­le­rin bi­le fark ede­me­di­ği bir ay­rın­tı var­dır. Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı'n­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­ün he­men ya­nın­da iki önem­li Rus ge­ne­ra­li bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­ri Mi­ha­il Frun­ze'dir. Ge­ne­ral Frun­ze 13 Ara­lık 1921'de Rus de­le­gas­yo­nu ile Tür­ki­ye'ye ge­lip Tür­ki­ye ile Sov­yet­ler ara­sın­da an­laş­ma­yı sağ­la­yan Sov­yet he­ye­ti­nin ba­şı­dır. Da­ha son­ra Frun­ce, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'n­den Rus hal­kı adı­na Sa­kar­ya za­fe­ri­mi­zi de kut­la­mış­tır. Anıt­ta­ki di­ğer ge­ne­ral Kı­zıl Or­du'nun ku­ru­cu­la­rın­dan Kli­ment Vo­ro­şi­lov ise Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da Ata­tür­k'­e des­tek ama­cı ile An­ka­ra'ya gel­miş­tir.
An­ka­ra Ke­çi­ören Has­ta­ne­si'nin sa­hi­bi emek­li Al­bay Dr. Ra­ma­zan Ay­dı­n'­dan din­le­dim, Ata­türk Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da sı­cak il­gi ve yar­dım gör­dü­ğü Rus hal­kı­na olan dost­lu­ğu ve ve­fa duy­gu­la­rı­nı gös­ter­mek için Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı'n­da ken­di­si­nin he­men ya­nı ba­şın­da iki Rus ge­ne­ra­lin de yer al­ma­sı­nı is­te­miş. O is­tek ye­ri­ne ge­ti­ril­miş. Rus ge­ne­ral­ler de yıl­lar­dır o mey­dan­da­dır.
İz­le­nen po­li­ti­ka­lar so­nu­cu Rus­ya ile iliş­ki­le­ri­miz bo­zul­du. Ba­kar­sı­nız, AK­P'­li yet­ki­li­ler “Hey­kel­de­ki Rus­la­rı kal­dı­rı­n” di­ye­bi­lir. Kal­dı­rıl­ma­dan siz de ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­rin.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more