Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Tarihi ayıp!

Tür­ki­ye'de, ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek her tür­lü kriz var!
Asa­yiş kri­zi, ada­let kri­zi, yar­gı kri­zi, ah­lâk kri­zi, gü­ven ve gü­ven­lik kri­zi!
Ül­ke bu ha­le na­sıl gel­di? So­rum­lu ya da so­rum­lu­lar kim?
Ül­ke­yi yö­net­ti­ği­ni zan­ne­den Baş­ba­kan, ay­na­ya bir bak­sa, ger­çek so­rum­lu­yu gö­re­cek ama bu­nu yap­mı­yor ve med­ya­yı suç­lu­yor!
Baş­ba­ka­n'­ın ba­sı­na ge­tir­di­ği son ya­sak­lar onun, an­ti­de­mok­ra­tik, bas­kı­cı, oto­ri­ter zih­ni­ye­ti­nin dı­şa­vu­ru­mu­dur.
Em­rin­de­ki yan­daş ba­sın ta­li­mat­la ha­ber ya­pıp, yi­ne ta­li­mat­la fo­toğ­raf kul­la­na­bi­lir. On­la­rın var­lık­la­rı, ik­ti­da­ra bağ­lı­dır, diz­gin­ler tü­müy­le ik­ti­da­rın elin­de­dir. Si­ya­si gü­ce mi­de­le­rin­den bağ­lan­mış­lar­dır.
Dü­rüst, düz­gün ve öz­gür ba­sın, ik­ti­da­rın ta­li­ma­tıy­la ha­ber yap­maz. On­lar sa­de­ce ya­sa­la­ra ve okur­la­rı­na kar­şı so­rum­lu­dur.
“Ta­ban­ca­nın, sav­cı­nın ka­fa­sı­na da­yan­dı­ğı fo­toğ­ra­f”, te­rö­rün gad­dar­lı­ğı­nı, vah­şe­ti­ni, in­san­lık dı­şı gö­rün­tü­sü­nü ser­gi­le­di­ği için “ib­ret ol­sun di­ye­” ya­yın­lan­mış­tır.
Hal­kın ha­ber al­ma ve ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı var­dır.
Baş­ba­ka­n'­ın bu­nu “Ah­lâk­sız­lı­k” ola­rak ni­te­le­me­si, onun adı­na “ta­ri­hi bir ayı­p” ol­muş­tur!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more