Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Ey günümüzün hırsızları bu yazıyı iyi okuyun!..

24 Şubat 2016

90'lı yıl­la­rın ikin­ci ya­rı­sın­da İs­tan­bu­l'­da kor­kunç bir yağ­ma ya­şan­dı.
Av­cı­la­r'­dan baş­la­ya­rak Bü­yük­çek­me­ce'ye ka­dar uza­yan çok ge­niş bir alan­da­ki Ha­zi­ne ar­sa­la­rı, “çak­ma­” ko­ope­ra­tif­ler ara­cı­lı­ğıy­la yağ­ma­lan­dı.
Bu öy­le­si­ne müt­hiş bir ta­lan­dı ki, yağ­ma­cı­la­rı ya­ka­lat­mak için ope­ras­yon baş­la­tan dü­rüst­lü­ğü ve ce­sa­re­tiy­le ün­lü ef­sa­ne­vi İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­det­tin Tan­ta­n'­a gö­re; bo­yu­tu 20 mil­yar do­la­rı bu­lu­yor­du!..

*  *  *

Oy­sa plan­la­ma şöy­ley­di:
Dev­le­tin Ar­sa Ofi­si, yö­re­de­ki Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­ni ko­nut­suz yurt­taş­la­rın ku­ra­cak­la­rı ko­ope­ra­tif­le­re dev­re­de­cek, böy­le­ce o ki­şi­ler ucuz fi­yat­la ya­şa­na­bi­lir ev­le­re sa­hip olur­ken, ge­ce­kon­du­laş­ma ve çar­pık kent­leş­me de ön­le­ne­cek­ti.
Ya­ni dü­şün­ce ga­yet gü­zel­di.
Bu­nu ha­ya­ta ge­çir­me gö­re­vi de ye­rel yö­ne­tim­le­re ve­ril­miş­ti.
Ama son­ra ne ol­du bi­li­yor mu­su­nuz?
Böl­ge­de­ki ba­zı be­le­di­ye baş­kan­la­rı ih­ti­yaç sa­hi­bi yurt­taş­lar ye­ri­ne, ken­di adam­la­rı­na ko­ope­ra­tif­ler kur­dur­du­lar!..
Bu çak­ma ko­ope­ra­tif­ler üze­rin­den de ‘As­rın yağ­ma­sı' nı ger­çek­leş­tir­di­ler.

*  *  *

Dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Tan­tan du­ru­mu fark edip, çok kap­sam­lı bir ope­ras­yon­la yağ­ma­cı­la­rı gö­zal­tı­na al­dır­ma­ya baş­la­yın­ca, kı­zıl­ca kı­ya­met kop­tu. Çün­kü kor­kunç bo­yut­la­ra va­ran yağ­ma­yı ya­pan­lar ara­sın­da maf­ya, si­ya­set­çi­ler, yar­gı men­sup­la­rı, et­kin ko­num­da­ki bü­rok­rat­lar, hat­ta ga­ze­te­ci­ler bi­le var­dı!..
Si­ze du­dak uçuk­la­ta­cak bir ör­nek ve­re­yim:
Yağ­ma­cı be­le­di­ye­ci­ler­den bi­ri­nin, adam­la­rı­na kur­dur­du­ğu ko­ope­ra­tif­ler ara­cı­lı­ğıy­la 2 bi­ne ya­kın ko­nut sa­hi­bi ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor­du!..

*  *  *

Tan­tan ka­bi­ne­de­ki de­ği­şik­lik­le da­ha pa­sif bir gö­rev ata­nın­ca, ye­ni ba­ka­nın ilk işi, bu ope­ras­yo­nu dur­dur­mak ol­du!
Onun gi­di­şiy­le el ya­kan dos­ya­lar da sa­hip­siz kal­dı.
2004 yı­lın­da du­ru­mun bi­ze ih­bar edil­me­siy­le ARE­NA eki­bi ola­rak kol­la­rı sı­va­dık ve ‘As­rın yağ­ma­sı' adı al­tın­da 6 ha­ber prog­ra­mı yap­tık.
Yap­tık ama, ba­şı­mı­za da gel­me­dik kal­ma­dı! Da­ha ilk prog­ra­mın ta­nı­tım­la­rı dö­ner­ken, bir ha­kim, gö­rün­tü­le­ri iz­le­me­ye ge­rek gör­me­den, içe­ri­ği­ne bak­ma­dan, ya­yın ya­sa­ğı koy­du! Son­ra­dan öğ­ren­dik ki o ha­kim de ad­li­ye men­sup­la­rı­nın kur­du­ğu ko­ope­ra­tif ara­cı­lı­ğıy­la, ora­dan bir dai­re sa­hi­bi ol­muş!..
Ney­se, de­ğer­li avu­ka­tı­mız Vu­ral Er­gü­l'­ün al­kış­la­na­cak hu­kuk mü­ca­de­le­si so­nu­cun­da ya­yın ya­sa­ğı­nı kal­dır­dık ama bu kez de al­çak­ça if­ti­ra­la­ra uğ­ra­ma­ya baş­la­dık. Ney­miş? Ba­na da yağ­ma böl­ge­sin­de 2 blok ya­pı­la­bi­le­cek ar­sa ve­ril­miş!.. Oy­sa be­nim, hat­ta kan ba­ğım olan ya­kın­la­rı­mın Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin yağ­ma­lan­dı­ğı o yö­re­ler­de bı­ra­kın 2 blok­luk ar­sa­yı, 2 san­ti­met­re ka­re­lik top­ra­ğı­mız, kib­rit ku­tu­su ka­dar bir da­ire­miz bi­le hiç­bir za­man ol­ma­mış­tı. Yö­re­de­ki be­le­di­ye­le­rin baş­kan­la­rıy­la hiç­bir ta­nı­şık­lı­ğım yok­tu.
Gü­cü­mü­zü de bu pis­lik­le­re bu­laş­ma­mış ol­mak­tan alı­yor­duk.

*  *  *

Ge­çen­ler­de bir soh­bet sı­ra­sın­da ne öğ­ren­dim bi­li­yor mu­su­nuz?
2 bin da­ire­si bu­lun­du­ğu öne sü­rü­len ki­şi­nin ço­cuk­la­rın­dan bi­ri ku­mar­baz, di­ğe­ri de uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­sı ol­muş! Ku­mar­baz olan – pa­ra­lar su­yu­nu çe­ke­ne ka­dar- bir ge­ce­de mil­yon­lar­ca do­lar kay­be­di­yor­muş! Es­ki be­le­di­ye­ci de çe­şit­li has­ta­lık­lar­la pen­çe­le­şi­yor­muş!..
Kim­se­nin ço­cu­ğu­nun kö­tü alış­kan­lık­la­ra ka­pıl­ma­sı­nı ve has­ta­lık­lar­la bo­ğuş­ma­sı­nı is­te­mem.
Al­lah yar­dım­cı­la­rı ol­sun.
Ama de­mem o ki, gü­nü­mü­zün hır­sız­la­rı bu ya­zı­yı iyi oku­sun!..

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more