Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Bağımsız denetim yaptırmayanı kötü günler bekliyor

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi'nde denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan uluslararası denetim standartları ile uyumlu, Türkiye Denetim Standartları'na göre denetleneceği düzenlemesi yapılmıştır. 6335 sayılı kanun ile aynı maddeye eklenen 4. fıkra ile denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kriterleri tablosu.

29szt08a_ist_izm_ant_trb_ank_adn

Şirketler, üç kriterden en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Yukarıdaki kriterlere uyan limited şirketler de bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar.

DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI…

Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre bağımsız denetime tabi olduğu hâlde, denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrasının yapılmasına engel olur.
Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması; bağımsız denetim yaptırmayan şirketlerin kâr dağıtamaması, sermaye artışı veya azaltımı yapamaması sonucunu doğurur. Fon sağlayan şirketler (Kredi verenler vb.) kredi kararını verebilmek için firmanın bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını talep ederler. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar verilmezse kredi alınamaz.
Firmanın bağımsız denetime tabi olmasına karşın herhangi bir bağımsız denetçi ile anlaşılmamasından doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumludur.
Seçilen denetçinin, bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 562. maddesinin 12. bendi ve 1524. maddesi gereği, şirketin yönetim kurulu üyeleri adli para cezası ile cezalandırılırlar.

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ DENETİM YAPTIRMAYANLARA YAZI GÖNDERMEYE BAŞLADI…

Ticaret sicil müdürlükleri, bağımsız denetime tabi olduğu halde yaptırmayan şirketlere aşağıda yer alan ve “İHTAR” başlığı taşıyan yazıları göndermeye başlamıştır.
“TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih E00023914863 sayılı yazısında bağımsız denetime tabi olduğu halde denetimleri gerçekleştirmedikleri tespit edilen şirketleri belirtilen yıllara göre denetçilerini seçmelerini denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelerini, internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanmasına özgülemeleri, denetime tabi olduğu halde denetlettirilmemiş, finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde sayılacağı göz önünde bulundurularak, bu şirketlerin denetimine yönelik Kanuni zorunluluk haline getirilinceye kadar ticaret siciline ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi gerektiği huşu bildirilmiştir. Bu bağlamda yukarıda bahsi geçen yazıda belirtilen 2016 yılına ait bağımsız denetçi seçiminize bir sebep bulunduğu iddiasında iseniz bu sebebin gayet açık, etraflı olarak ve ispata elverişli delilleriyle beraber bildirilmesi aksi takdirde Türk Ticaret Kanunun 33. Maddesi gereğince işlem yapılacağı hususu bilgilerinize sunulur.”

DENETİM YAPTIRMAMAKTA ISRAR ETMEK ŞİRKETLERİN SONU OLACAKTIR…

Ticaret sicil müdürlüklerinin taleplerini yerine getirmeyen şirketlerin; genel kurullarının tescil ve ilan edilmediği, mali tablolarının geçersizliği nedeniyle bankalardan kredi alamadığı ve süresi biten imza sirkülerlerinin yenilenemediği bir durumda o şirketlerin hukuken çalışamaz duruma gelecekleri aşikardır. Bağımsız denetim yaptırmayan şirket yönetim kurullarının bu gerçekleri görerek hareket etmelerinde büyük fayda vardır.

Loading...