Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Kuşatma altındayız!..

26 Aralık 2015

Dış po­li­ti­ka­da o ka­dar ba­şa­rı­lı­yız ve öy­le­si­ne de­rin­lik­li bir stra­te­ji iz­li­yo­ruz ki so­nun­da dört bir ta­raf­tan ku­şat­ma al­tın­da kal­dık!..
Ve so­nun­da Arap­lar da yüz çe­vi­rin­ce, de­ğer­li yal­nız­lık kat­mer­len­di!..
Yal­nız­lı­ğı­mı­zın de­ğe­ri, fev­ka­la­de­nin fev­ki­ne çık­tı!..
Rus sa­vaş uça­ğı­nı dü­şür­mek­le iliş­ki­le­ri­mi­zin kop­ma nok­ta­sı­na gel­di­ği Rus­ya ye­ni şey­ta­ni plan­lar ha­zır­lar­ken…
Arap Bir­li­ği, Mu­su­l'­da­ki Ba­şi­ka kam­pın­dan Türk as­ker­le­ri­nin ta­ma­men çe­kil­me­si­ni is­te­di!..

* * *

Şu “A­rap Ba­ha­rı­nı­” ha­tır­la­yı­nız…
İk­ti­dar, bir za­man­lar Arap so­kak­la­rın­da Türk Bay­rak­la­rı ve Tay­yip Er­do­ğan pos­ter­le­ri asıl­ma­sıy­la övü­nü­yor­du…
Arap so­kak­la­rı gü­ya Tür­ki­ye'yi ör­nek alı­yor­du…
Ya şim­di?..
Arap so­kak­la­rın­da, Arap mey­dan­la­rın­da Türk Bay­rak­la­rı ya­kı­lı­yor…
Rus­ya ve AB­D'­nin de des­te­ği­ni alan Irak Hü­kü­me­ti'nin çağ­rı­sı üze­ri­ne top­la­nan Arap Bir­li­ği, Tür­ki­ye'nin Mu­su­l'­da­ki as­ke­ri var­lı­ğı­nı “I­ra­k'­ın ege­men­li­ği­ne sal­dı­rı, Arap ulu­sal gü­ven­li­ği­ne teh­di­t” ola­rak ta­nım­la­dı!..

* * *

Bi­zim ik­ti­dar­da öte­den be­ri “A­rap aş­kı­” var­dır…
Bu aş­kın iki ta­raf­lı ol­du­ğu­nu sa­na­cak ka­dar da saf­lık öte­si bir duy­gu­ya sa­hip­tir­ler…
Oy­sa Arap mil­li­yet­çi­li­ği öy­le aş­ka maş­ka bak­maz!..
Bu­nun ta­rih­te çok ör­nek­le­ri ol­du­ğu gi­bi, ye­ni bir ör­nek de Arap Bir­li­ği top­lan­tı­sın­dan son­ra ge­len açık­la­ma­lar­la or­ta­ya çık­tı…
Arap Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Yar­dım­cı­sı Ah­med Ben He­li ta­ra­fın­dan oku­nan or­tak açık­la­ma­da, “Türk as­ke­ri­nin böl­ge­de­ki ka­rı­şık­lı­ğı ar­tır­dı­ğı­” id­di­a edi­li­yor…
Arap Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Ne­bil El Ara­bi ise, “Tür­ki­ye'nin ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ku ve Ira­k'­ın ege­men­li­ği­ni açık­ça ih­lal et­ti­ği­ni­” ile­ri sür­dü…

* * *

Bi­zim­ki­ler hâ­lâ “On­lar ça­ğır­dı­ğı için git­ti­k” di­ye dur­sun, adam­lar bu­nu ulus­la­ra­ra­sı so­run ha­li­ne ge­tir­di­ler, Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi'ne ka­dar gö­tür­dü­ler…
Öte yan­dan “dos­tu­muz ve müt­te­fi­ki­mi­z” ABD de Ira­k'­ta­ki Türk as­ke­ri var­lı­ğı­nı des­tek­le­me­di­ği­ni açık­la­dı..
Bu ara­da Rus­ya da Ira­k'­a ya­naş­tı ve des­te­ği­ni ar­tır­dı…
Su­ri­ye ma­lum!..
Pu­tin açık­ça mey­dan oku­muş­tu:
“Bun­dan son­ra Türk sa­vaş uça­ğı Su­ri­ye ha­va sa­ha­sı­na gir­sin de gö­re­li­m”

* * *

O ka­dar­la da kal­ma­dı…
Er­me­nis­tan, Azer­bay­ca­n'­la olan ateş­ke­si fii­len kal­dır­dı…
Rus­ya, Er­me­nis­ta­n'­ı da ken­di ha­va sa­ha­sı gü­ven­li­ği­ne al­dı­ğı­nı açık­la­dı!..
Tür­ki­ye tam bir ku­şat­ma al­tı­na gir­di!..
Ki, o Er­me­nis­ta­n'­la bir za­man­lar tıp­kı “PKK açı­lı­mı­” gi­bi açı­lım baş­lat­mış, son­ra iliş­ki­ler bi­zim de­rin­lik­li stra­te­ji­mi­zin de­rin­li­ğin­de kay­bol­muş­tu…
Şim­di stra­te­jik ola­rak bak­tı­ğı­mız­da, do­ğu sı­nı­rı­mız­da Er­me­nis­tan de­ğil, Rus­ya var!..
İk­ti­da­rın şu de­rin­lik­li stra­te­ji­si­ne ba­kar mı­sı­nız?..

* * *

Res­men ku­şat­ma al­tın­da­yız ama…
Ka­ba­da­yı­lı­ğı­mı­za da di­ye­cek yok!..
Hal­kı­mı­zın yüz­de 49.5'lik bö­lü­mü de za­ten bu kof ka­ba­da­yı­lı­ğın pe­şin­den ko­şu­yor!..

Mü­da­ha­le baş­la­dı!..

Evet, bu iş uza­dı ve ABD ile AB'­den iti­raz­lar gel­me­ye baş­la­dı…
Ül­ke­nin bir böl­ge­sin­de­ki so­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rı, ope­ras­yon ya­pı­lan il­çe­ler­den de­vam eden göç­ler, ABD ile AB'­nin uya­rı­lar yap­ma­sı­na yol aç­tı…
“So­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rı uza­dı­” di­yor­lar…
Bu iş böy­le­dir…
ABD ile ya­ta­ğa gi­rer­sen ona ba­ğım­lı olur­sun ka­rı­şır…
AB üye­si ol­mak is­ter, fa­sıl açıl­ma­sı için yal­va­rır­san o da ka­rı­şır!..
Tel­kin­ler (ta­li­mat­lar) baş­la­dı:
“PKK ile ma­sa­ya otu­run!”
Otu­ra­cak­lar, otur­ma­ya can atı­yor­lar da na­sıl çark ede­cek­le­ri­ni…
Bu çar­kı na­sıl izah ede­cek­le­ri­ni bil­mi­yor­lar!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more