Yapılandırma kapsamına giren SGK borçları

Başta vergi ve sigorta prim alacakları olmak üzere birçok kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsilini öngören 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan başvuru maratonunda geri sayım başlamış oldu.

Kanun kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin, kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödenebileceği gibi, 2 ayda bir olmak üzere 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek. İlk taksit ödemesi, vergilerde 31 Ocak 2021, primlerde 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılacak.

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı'nca bir aya kadar uzatılabilecek.

KAPSAMDAKİ SGK ALACAKLARI

Yapılandırma kapsamına giren kamu alacağı tutarı 500 milyar lira civarında olup, bunun 165 milyar lirası SGK alacaklarından oluşuyor.

Borç yapılandırması, SGK alacakları açısından, 17 Kasım 2020 tarihine veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

 SGK tarafından takip edilen 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları,

 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin uygulanan idari para cezaları,

 5510 sayılı Kanun'un ek 5. (tarım sigortalıları) ve ek 6. maddeleri (taksi ve dolmuş şoförleri…) kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

 Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primler,

 Genel sağlık sigortası primleri,

Fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını kapsıyor.

YAPILANDIRMANIN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Yapılandırılan SGK prim borçlarının asılları ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

SGK idari para cezası asıllarının yüzde 50'si ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50'si ile gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek.

Yapılandırılan prim borcunun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 5510 sayılı Kanun'un ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlar, yapılandıracakları borçları haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksidini ödemeleri kaydıyla, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.

Loading...