Reklamsız Sözcü

Yandaş kanala dizi izni var gazetecilere lokum bile yok

Atv’nin ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizisi için cezaevinde plato kuruldu.

android-time 06:37 8 Aralık 2015
Yandaş kanala dizi izni var gazetecilere lokum bile yok
Atv’nin ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizisi için cezaevinde plato kuruldu.

Başak KAYA

Adalet Bakanlığı'nın izniyle tutuklu şarkıcı Deniz Seki dizide rol aldı. CHP'li Özgür Özel, “Biz tutuklu gazetecilere, vekillere lokum bile götüremezken bu yapılan yandaş basına kıyaktır” dedi…

Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın da­ma­dı ve Ener­ji Ba­ka­nı Be­rat Al­bay­ra­k'­ın kar­de­şi Ser­hat Al­bay­ra­k'­ın yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu At­v'­ye ce­za­evin­de di­zi film çe­ki­mi için özel izin ver­di. İs­tan­bul Ba­kır­köy Ka­dın Ce­za­evi'n­de ka­lan şar­kı­cı De­niz Se­ki, At­v'­nin “Eş­kı­ya Dün­ya­ya Hü­küm­dar Ol­ma­z” ad­lı di­zi­si için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ce­za­evin­de bir hü­küm­lü­nün di­zi çe­ki­mi­ne ka­tıl­ma­sı­na izin ve­re­rek bir il­ke de im­za at­tı. Se­ki için bakanlıktan özel izin alı­nır­ken, çe­kim sı­ra­sın­da ce­za­evi­ne di­zi film eki­bin­den çok sa­yı­da ele­man ve ekip­man da gir­di. Sa­nat­çı De­niz Ça­kır da, rol ge­re­ği ce­za­evin­de Se­ki'nin ko­ğuş ar­ka­da­şı ol­du.

“BİZ DE İZİN İS­Tİ­YO­RU­Z''

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Öz­gür Özel, SÖZ­CÜ'ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da ce­za­ev­le­rin­de bir ka­re fo­toğ­raf çek­mek için bi­le izin ala­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek çif­te stan­dar­da tep­ki gös­ter­di. Özel, “Biz de bel­ge­sel çek­mek is­ti­yo­ruz. Tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­ler Can Dün­dar ve Er­dem Gü­l'­ün yer ala­ca­ğı bel­ge­sel ça­lış­ma­sı için Ada­let Ba­kan­lı­ğı'na baş­vu­ra­ca­ğız. Bakalım yan­daş med­ya­dan esir­gen­me­yen hoş­gö­rü, bi­ze de sağ­la­na­cak mı?” de­di. Özel şun­la­rı söy­le­di:

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yapımcılığını Raci Şaşmaz yapıyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır oynuyor.

“İÇERİYE TEYP SOKMAK İÇİN İZİN ALDIK”

“Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, As­ke­ri Ca­sus­luk, Fe­ner­bah­çe da­va­sı­na ka­dar Tür­ki­ye'de­ki 110 ce­za­evi­ni zi­ya­ret et­tik. 8 mil­let­ve­ki­lin­den olu­şan CHP Ce­za­evi Ko­mis­yo­nu ola­rak 180 ra­por, 5 ki­tap yaz­dık. Bu ko­mis­yo­na üye bul­mak­ta zor­lan­dık. Çün­kü ar­ka­daş­la­rı­mız ce­za­evi­ne gi­rer­ken ya­şa­nan pro­se­dür­den yıl­dı. Biz Ada­let Ba­kan­lı­ğı'n­dan izin­li ol­ma­mı­za rağ­men bı­ra­kın ka­me­ra­yı, fo­toğ­raf ma­ki­ne­si­ni, teyp sok­mak için bi­le izin ala­ma­dık. Dı­şa­rı­dan lo­kum, piş­ma­ni­ye bi­le gö­tü­re­me­dik. Bir ka­re fo­toğ­raf için çok uğ­raş­tık.”

Şar­kı­cı De­niz Se­ki, “U­yuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­mak­” suç­la­ma­sıy­la 16 Ka­sım 2014'te tutuklan­mış­tı.

“İ­Kİ TON­LUK KA­PI­LAR YANDAŞA AÇIL­DI­”

Özel, “Bu­gün yan­daş ba­sı­nı aç­tı­ğım­da De­niz Se­ki tah­li­ye ol­muş san­dım. Biz Se­ki'nin de bir an ön­ce öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz ama ya­pı­lan iş Se­ki'ye öz­gür­lük de­ğil yan­daş ba­sı­na kı­yak­mış. Bu na­sıl ce­za­evi ki bir ka­re fo­toğ­ra­fa izin ver­me­yen­ler iş yan­daş ba­sı­na ge­lin­ce o iki ton­luk ka­pı­lar açı­lı­yor. Di­zi­nin adı da ma­ni­dar. Eş­kı­ya dün­ya­ya hü­küm­dar ol­muş. Tür­ki­ye'de hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü di­ye bir şey yok. Sa­ra­ya, AK­P'­ye ya­kın üs­tün­le­rin hu­ku­ku var'' diye konuştu.

SAV­CI­LA­RA İZİN VE­RİL­ME­MİŞ­Tİ

Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Sa­dul­lah Er­gin dö­ne­min­de Er­ge­ne­kon tu­tuk­lu­su Meh­met Ha­be­ral, Tun­cay Öz­kan ve Mus­ta­fa Bal­bay ile Fa­tih Hil­mi­oğ­lu'nun mil­let­ve­kil­le­riy­le gö­rüş­me­si­ne izin ver­me­miş­ti. CHP he­ye­ti, An­ka­ra Sin­can Ce­za­evi'n­deki “Tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­ler, MİT TI­R'­la­rı sav­cı­la­rı ile Ma­lat­ya Ce­za­evi'n­de şid­de­te uğ­ra­dık­la­rı­nı id­di­a eden tu­tuk­lu­lar­la gö­rüş­mek is­te­miş an­cak bu ta­lep­le­ri de Ke­nan İpek dö­ne­min­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı'n­ca red­de­dil­miş­ti.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 09:5708.12.2015
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more