Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Sömürü

31 Aralık 2015

Sö­mü­rü­nün her tü­rü yı­kım­dır, kö­tü­dür, ba­ğış­lan­maz bir ay­kı­rı­lık­tır. Da­ha baş­ka söz­cük­ler­le de ka­ra­la­na­cak ni­te­lik­le­ri var­dır. Top­lum­sal ya­şa­mı­mız­da özel­lik­le inanç ko­nu­sun­da be­lir­gin ve yay­gın sö­mü­rü var­dır. Bi­rey­le­rin bir­bir­le­ri­nin ya­kın­lık­la­rı­nı kö­tü­ye kul­la­na­rak yap­tık­la­rı sö­mü­rü, ki­şi­sel bağ­lam­da kal­dı­ğı için, kı­nan­mak­la bir­lik­te top­lum­sal alan­da­ki za­ra­rı ka­dar kap­sam­lı de­ğil­dir. Top­lum­sal ba­rış ve ulu­sal da­ya­nış­ma yö­nün­den sö­mü­rü­nün ağır za­rar­la­rı, yurt­taş­lık ve kar­deş­lik bağ­la­rın­dan dev­le­tin ni­te­lik­le­ri­ne ve ya­pı­sı­nın do­ku­su­na ka­dar uzan­mak­ta­dır.
Top­lu­mu­mu­zu üm­met du­ru­mun­dan ulus dü­ze­yi­ne çı­ka­ran cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin en önem­li ni­te­lik­le­rin­den bi­ri de dü­şün­ce ve inanç öz­gür­lü­ğü­nün gü­ven­ce­si olan lâ­ik­lik­tir. Ya­sa­lar ve ana­ya­sa ile gü­ven­ce al­tı­na alı­nan lâ­ik­li­ği, cum­hu­ri­yet, Ata­türk ve hu­kuk kar­şı­tı ken­di­ni bil­mez­ler din düş­man­lı­ğıy­la suç­la­mış­lar, şe­ri­at­çı­lık, kök­ten­din­ci­lik, mez­hep­çi­lik, ta­ri­kat­çı­lık­la, aşi­ret­çi­lik­le, çı­kar­cı­lık­la, si­ya­sal ko­num ara­cı edin­mek ça­ba­sıy­la ge­çer­siz kıl­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır. Lâ­ik­li­ğin din­siz­lik ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­le­rin ya­şam­la­rı­na son ver­me­yi de ba­şa­rı, be­ce­ri, gö­rev say­mış­lar­dır. Ni­ce de­ğer­li ay­dı­nı­mı­za kıy­dı­lar.
Bağ­naz­lık ve yo­baz­lı­ğın ta­ri­hi­miz­de­ki kan­lı olay­la­rı­nı anım­sa­ta­rak üzün­tü­le­ri ye­ni­le­mek is­te­mi­yo­ruz. An­cak, gü­nü­müz­de de bu sap­kın­lık gi­ri­şim­le­ri sür­mek­te­dir. Or­ta­do­ğu'yu ka­na bu­la­yan aşı­rı din­ci, ger­çek­te din­siz­le­rin ne­den ol­du­ğu kö­tü­lük­ler, kı­yım­lar, yı­kım­lar or­ta­da­dır. İn­san­lık­la il­gi­si ol­ma­yan in­san­la­rın din­dar­lık­la il­gi­si as­la ola­maz. Ak­lı ol­ma­ya­nın di­ni ol­maz. Din ak­lı de­ğil, akıl di­ni var eder. Din­siz akıl olur ama akıl­sız din ol­maz. İn­san için, ka­bul et­ti­ği şey var­dır, et­me­di­ği yok­tur.

ATI­LIM

Bi­lim te­me­lin­de Ata­tür­k'­ün “Türk Dev­ri­mi­” adı­nı ve­re­rek ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­dır­dı­ğı atı­lım­lar inanç bağ­la­mın­da­ki zin­cir­le­ri kır­mış, med­re­se­le­re, mus­ka­la­ra, üfü­rük­çü­le­re, tek­ke ve za­vi­ye­le­re son ve­re­rek ak­lın ay­dın­lı­ğı­nı en renk­li ufuk ola­rak sağ­la­mış­tır. “Be­nim di­nim ak­la uy­gun en son din­di­r” di­yen, Ba­lı­ke­sir Pa­şa Ca­mi­i'ndeki (es­ki Zag­nos) ko­nuş­ma­sıy­la ter­te­miz inan­cı­nı açık­la­yan Mus­ta­fa Ke­mal, ger­çek ve say­gı­lı bir din ba­ğı olan Tür­k'­tür. Bu­gün Türk, Tür­ki­ye, lâ­ik cum­hu­ri­yet ve ku­ru­cu­la­rı­nın kar­şı­tı olan­la­rın hiç­bi­ri Ata­türk ve İnö­nü'nün bin­de bi­ri ka­dar inanç­la­ra say­gı­lı de­ğil­dir.
Oy için, çı­kar­la­rı için, dev­let ve ulus adı­na kul­lan­mak is­te­dik­le­ri yet­ki­ler için inanç sö­mü­rü­sü ya­pa­rak hal­kı­mı­zı al­da­tan­lar si­ya­set be­zir­gân­la­rı­dır. Ye­ter­siz bil­gi­le­ri ve ye­te­nek­siz ki­şi­lik­le­riy­le söz et­me­ye kal­kı­şan­la­ra Prof. Dr. Ne­cip BİL­GE'yi, Prof. Dr. Ne­şet ÇA­ĞA­TA­Y'­ı, Prof. Bey­za BİL­Gİ­N'­i, Prof. Dr. Ya­şar Nu­ri ÖZ­TÜR­K'­ü, Prof. Dr. Ne­da AR­MA­NE­R'­i, Doç. Dr. Bah­ri­ye ÜÇO­K'­u an­la­ya­rak oku­ma­la­rı­nı öne­ri­riz.
İç sa­vaş ni­te­li­ğin­de­ki du­rum­lar, çev­re­miz­de­ki ül­ke­ler­le bo­zu­lan iliş­ki­ler, Fet­hul­lah­çı­lar­la PKK'­lı­lar ta­ra­fın­dan al­da­tıl­dık­la­rı­nı söy­le­yen yö­ne­ti­ci­ler, “İ­ha­net et­ti­le­r” açık­la­ma­sıy­la doğ­ru­la­nan or­tak­lık ve bir­lik­te­lik­ler, ka­dın­la­ra sal­dı­rı­lar, kök­ten­din­ci açı­lım­lar, mez­hep­çi­lik ve ta­ri­kat­çı­lık ile sal­gın du­ru­mu­nu alan çı­kar­cı­lık ve par­ti­zan­lık­la ka­ra­ran or­ta­mın ye­ni yıl­da in­san­lık, hu­kuk­sal­lık, ada­let, ah­lâk, bil­gi ve ba­rış­la ay­dın­lan­ma­sı­nı di­li­yo­ruz. Her tür sö­mü­rü­den, ya­pay­lık­tan uzak bir ya­şam, ya­ra­şır olan­la­rın en do­ğal hak­kı­dır.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more