Diyanet Amed’i resmen kabul etti!

KÜRT açı­lı­mı­na bir des­tek de Di­ya­ne­t’­ten gel­di.

Diyanet Amed’i resmen kabul etti!

KÜRT açı­lı­mı­na bir des­tek de Di­ya­ne­t'­ten gel­di. Di­yar­ba­kı­r'­da dü­zen­le­nen Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı'na ka­tı­lan Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Gör­mez, ko­nuş­ma­sı­na Kürt­çe baş­la­dı. Ko­nuş­ma­sı­na Türk­çe de­vam eden Gör­mez, bir­lik ve be­ra­ber­lik me­sa­jı ver­di. Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ni zi­ya­ret eden Gör­me­z'­i BDP'­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mir ka­pı­da gül­ler­le kar­şı­la­dı. Prof. Dr. Gör­mez, “Bu top­rak­lar üze­rin­de onu­ru ze­de­len­miş bir kar­de­şi­miz kal­ma­sın is­ti­yo­ruz. Bu­ra­dan al­dı­ğım si­ner­ji­yi, ener­ji­yi An­ka­ra'ya ta­şı­ya­ca­ğı­m” de­di. Baş­kan Gör­me­z'­in sü­re­ce ver­di­ği des­te­ğin ken­di­si­ni he­ye­can­lan­dır­dı­ğı­nı be­lir­ten Bay­de­mir gö­rüş­me­nin so­nun­da Gör­me­z'­e üze­rin­de Di­yar­ba­kır ye­ri­ne Kürt­çe Amed ya­zan por­se­len ta­bak he­di­ye et­ti. Fe­lat BO­ZARS­LAN (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...