Reklamsız Sözcü

’AKP yüzünden Türkiye’de istikrarsızlık kurumsallaştı’

Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda “İstikrar” diyerek oy alan AKP’nin bir umut yaratmadığını söyledi.

android-time 06:48 25 Aralık 2015
’AKP yüzünden Türkiye’de istikrarsızlık kurumsallaştı’
Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda “İstikrar” diyerek oy alan AKP’nin bir umut yaratmadığını söyledi.

Saygı Öztürk

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti ge­nel mer­ke­zin­de dün ga­ze­te­le­rin An­ka­ra tem­sil­ci­le­riy­le bir ara­ya gel­di. Kah­val­tı­lı top­lan­tı­da CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­luk Koç, Enis Ber­be­roğ­lu, Se­lin Sa­yek Bö­ke, TBMM Grup Baş­kan­ve­ki­li Le­vent Gök de var­dı. MİT TI­R'­la­rı ha­ber­le­ri ne­de­niy­le tu­tuk­lu olan, Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin An­ka­ra Tem­sil­ci­si Er­dem Gül unu­tul­ma­dı ve san­dal­ye­si boş bı­ra­kıl­dı. Gü­l'­ü yar­dım­cı­sı Ay­şe Sa­yın tem­sil et­ti. AK­P'­nin “is­tik­ra­r” vur­gu­suy­la oy al­dı­ğı­nı söy­le­yen CHP li­de­ri, 1 Ka­sı­m'­dan son­ra ku­ru­lan hü­kü­me­tin umut ya­rat­ma­dı­ğı­nı, içe­ri­de ve dı­şa­rı­da ger­gin­li­ğin de­vam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile 30 Ara­lı­k'­ta ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me­de 5 ana ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. İş­te gün­cel ko­nu­la­ra iliş­kin o çar­pı­cı açık­la­ma­lar:

FOTO: SÖZCÜ Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle buluştuğu toplantıda Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk de hazır bulundu.

“200 YILLIK BİR TECRÜBEMİZ VAR”

Türkiye, baş­kan­lık sis­te­mi için ge­rek­siz bir kav­ga­nın içi­ne itil­me­me­li. 12 Ey­lül dar­be ya­sa­la­rı­nı kal­dı­rır­sı­nız, par­la­men­ter sis­tem ken­di için­de ça­lı­şır. 200 yıl­lık bir par­la­men­ter tec­rü­be­miz var­ken hiç bil­me­di­ği­miz bir ala­na ni­çin bo­dos­la­ma da­lı­yo­ruz. Sa­ray­daki şa­hıs, hem par­la­men­to baş­kan­lı­ğı, hem va­li­lik, hem mil­let­ve­kil­li­ği is­ti­yor.
Dış po­li­ti­ka­da gi­de­rek yalnız kaldık. Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği açı­sın­dan önem­li so­run­lar var. Eko­no­mi, eği­tim, top­lum­sal ba­rış, Kürt so­ru­nu ko­nu­la­rın­da çö­züm üre­til­me­di. Bu so­run alan­la­rı çö­zül­me­den Tür­ki­ye'de is­tik­rar bek­le­mek müm­kün de­ğil. Ne ya­zık ki Tür­ki­ye'de is­tik­rar­sız­lık ku­rum­sal­laş­tı.

“DIŞ POLİTİKAMIZ DEĞİŞMELİ”

Biz, 14 yıl­lık AKP dö­ne­min­de kamp­laş­ma­dan me­det uman bir sü­re­ci ya­şa­dık, uz­laş­ma kül­tü­rü­mü­zü kay­bet­tik. Ma­dem bu gü­zel top­rak­lar­da ya­şı­yo­ruz o za­man otu­rup so­run­la­rı­mı­zı çö­ze­bil­me­li­yiz.
Libya, Mı­sır, İs­ra­il, Irak, İran, Rus­ya bak­tı­ğı­nız za­man kom­şu­muz an­cak bi­ze dost ola­cak ül­ke kal­ma­dı. Tek olum­lu şey var, Av­ru­pa Bir­li­ği ile ya­kın­laş­ma, on­la­rın ye­ni bir fa­sıl aç­ma­la­rı. Ben 2016 için sa­yın Da­vu­toğ­lu'na çok açık ve net bir çağ­rı ya­pı­yo­rum: Gel, AB'­nin bü­tün stan­dart­la­rı­nı Tür­ki­ye'ye ge­ti­re­lim. On­lar da­yat­ma­dan biz ya­pa­lım.
“Kimse gücümüzü test et­me­sin” nok­ta­sın­dan Sü­ley­man Şah Tür­be­si'ni ka­çır­ma­ya ka­dar gel­dik. Mez­hep, kin, in­ti­kam ek­sen­li bir dış po­li­ti­ka ola­maz, ol­ma­ma­lı­dır da. Dış po­li­ti­ka ta­ma­men de­ğiş­me­li. Biz üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­rız.

“PKK, KAN­DAN BES­LE­Nİ­YO­R”

Terör so­ru­nu top­lum­sal uz­laş­may­la TBMM'­de çö­zü­lür. Biz bunu söy­le­di­ği­miz­de ‘Siz an­la­maz­sı­nı­z' de­di­ler. So­run bü­yü­dü. Eş­kı­ya şeh­re in­di. Şe­hir­ler si­lah de­po­su­na dön­dü. TBMM'­de bir top­lum­sal uz­laş­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı la­zım.
Doğu ve Gü­ney­do­ğu'da­ki ope­ras­yon­la­rın iler­le­me bi­çi­mi, her­ke­si kay­gı­lan­dı­rı­yor. Eş­kı­ya şeh­re in­miş, si­lah­lan­mış ve ‘Bu­ra­ya kim­se gel­me­si­n' di­yor. Kim­se oto­nom böl­ge­ler fa­lan ya­rat­ma­ya kalk­ma­sın.
Çözüm sü­re­ci­nin sağ­lık­lı ol­ma­dı­ğı­nı, o an­la­yış­la çö­zü­le­me­ye­ce­ği­ni biz söy­le­dik. Ne­den ma­sa­ya otur­duk­la­rı­nı kim­se bil­mi­yor ama biz bi­li­yo­ruz. PKK kan­dan bes­le­nen bir ör­güt­tür. Yarın ‘PKK bi­zi kan­dır­dı' di­ye­cek­ler. Sen dev­let de­ğil mi­sin, is­tih­ba­rat ör­gü­tün yok mu, bü­tün bun­la­rı gör­me­din mi? Gör­dük­le­ri­ni bi­li­yo­rum ama ses çı­kar­ma­dı­lar.

“TOPLUMDA YOZLAŞMA VAR”

İyi bir stra­te­ji ile bu so­ru­nu çöz­mez­sek Tür­ki­ye'nin bo­yut­la­rı­nı aşa­bi­lir. Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu'da şu an­da bü­tün ül­ke­le­rin ajan­la­rı ci­rit atı­yor. Tam bir ka­os or­ta­mı var.
Şehit ce­na­ze­le­ri­ne ka­tı­lı­yo­rum. Al­lah aş­kı­na o ai­le­le­re bir ba­kın hep­si Ana­do­lu'nun yok­sul in­san­la­rı… İnsanlar ölü­yor, bi­ri­le­ri de kah­ra­man­lık ya­pı­yor.
Toplumun ah­la­ki ya­pı­sın­da cid­di bir yoz­laş­ma var. Si­ya­se­tin ah­la­ki de­ğer­le­ri­nin öne çı­ka­rıl­ma­sı la­zım. Ge­lin şu yol­suz­luk dos­ya­la­rı­nın ge­re­ği­ni ya­pa­lım. Bun­la­rı ya­par­sak Tür­ki­ye çağ at­la­mış olur.

FOTO: SZÖCÜ “DAVUTOĞLU, OTURDUĞU KOLTUĞUN HAKKINI VERSİN”
CHP lideri, “Baş­ba­kan, Cum­hur­baş­ka­nı­nı din­le­me­sin de­mi­yo­rum ama ora­dan ge­le­cek tel­kin­ler­le bir po­li­ti­ka be­lir­le­me­si doğ­ru de­ğil. Saray'ın faz­la mü­da­ha­le­le­rin­den ra­hat­sız ol­du­ğu­nu da tah­min edi­yo­rum. ‘So­rum­lu­luk ve yet­ki ben­de' de­diy­se bu Saray'a ve­ril­miş bir me­saj­dır” dedi.

‘Gü­le­n'­le hiç­bir il­gi­miz yok'

CHP li­de­ri, bir ga­ze­te­ci­nin Fet­hul­lah Gü­le­n'­le il­gi­li ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di: “Biz Fet­hul­lah Gü­len ha­re­ke­ti ile hiç­bir za­man bir ara­ya gel­me­dik. Geç­miş­te en çok eleş­ti­ren par­ti bi­ziz. Eğer siz hu­ku­ka, de­mok­ra­si­ye, ya­sa­ya ay­kı­rı ola­rak ‘Be­nim gi­bi dü­şün­me­di, ben onu yok ede­ce­ği­m' der­se­niz, maz­lu­mun ya­nın­da olan da bi­ziz. Maz­lu­mu sa­vun­ma­ya­ca­ğız da ki­mi sa­vu­na­ca­ğız? Ya­sa dı­şı bir iş­lem, hu­kuk­suz­luk var­sa ge­re­ği­ni ya­pın hiç iti­ra­zı­mız yok ama bir mü­ca­de­le ya­pa­cak­sa­nız, hu­kuk için­de ya­pın. Sa­yın Er­do­ğan ‘ne is­te­di­ler de ver­me­dik?' de­di. Bu­nun ce­va­bı gel­me­di. Sa­yın Er­do­ğan ne is­te­di­ler de ver­din. Ha­kim sı­nav­la­rın­da, yar­gı sı­nav­la­rın­da en çok eleş­ti­ri­yi ya­pan be­nim. ‘Be­ğen­mi­yo­ru­m' di­ye ada­mı idam seh­pa­sı­na gön­de­re­mez­si­niz.”

‘E­ği­tim sis­te­mi dü­zel­me­dik­çe Tür­ki­ye'de hiç­bir şey ol­ma­z'

Türkiye’de­ki eği­tim sis­te­min­den ai­le­le­rin de mem­nun ol­ma­dı­ğı­nı ve sis­te­min “if­las et­ti­ği­ni­” kay­de­den Kı­lıç­da­roğ­lu, “E­ğer bir ül­ke­ye kö­tü­lük yap­mak, ge­ri kal­ma­sı­nı, ken­di için­de kao­sa mah­kum ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, bom­ba­la­ma­nı­za ge­rek yok, eği­tim sis­te­mi­ni mah­vet­me­niz ye­ter­li. Üni­ver­si­te­ler­de her tür­lü dü­şün­ce öz­gür­ce tar­tı­şı­la­bil­me­li, bil­gi ürete­bil­me­li, bi­lim­sel, ma­li özerk­li­ği ol­ma­lı. Emin olun bun­la­rı ya­par­sa­nız Tür­ki­ye or­ta ge­lir, or­ta tek­no­lo­ji tu­za­ğı­nı aşar. Eği­tim sis­te­mi dü­zel­me­dik­çe hiç­bir şey ol­ma­z” di­ye ko­nuş­tu.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 09:5125.12.2015
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more