Reklamsız Sözcü

“Sınırdaki felaketin sorumlusu AKP’dir”

Duayen diplomat Şükrü Elekdağ, SÖZCÜ’ye konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

android-time 03:59 6 Temmuz 2015
“Sınırdaki felaketin sorumlusu AKP’dir”
Duayen diplomat Şükrü Elekdağ, SÖZCÜ’ye konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Kuzey Suriye'deki Kürt oluşumunu tasfiye etmek için önce  PKK'nın çökertilmesi zorunlu” diyen Elekdağ şunları söyledi:

“Ülkeyi  bu­gün­kü çık­ma­za, yan­lış dış po­li­ti­ka ge­tir­di. Tür­ki­ye, Su­ri­ye'ye gi­rer­se kar­şı­sın­da ABD, Rus­ya, İran ve IŞİD ile di­ğer te­rör ör­güt­le­ri­ni bu­la­cak. Ay­rı­ca ABD, IŞİ­D'­e kar­şı part­ne­ri olan PYD'­yi Tür­ki­ye'ye ez­dir­mez.”

“Ülkeyi bu­gün­kü çık­ma­za, yan­lış dış po­li­ti­ka ge­tir­di. Tür­ki­ye, Su­ri­ye'ye gi­rer­se kar­şı­sın­da ABD, Rus­ya, İran ve IŞİD ile di­ğer te­rör ör­güt­le­ri­ni bu­la­cak. Ay­rı­ca ABD, IŞİ­D'­e kar­şı part­ne­ri olan PYD'­yi Tür­ki­ye'ye ez­dir­mez.”

Sev­gi­li okur­la­rım,
An­ka­ra, koa­lis­yon hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­sıy­la il­gi­li yo­ğun spe­kü­las­yon­la­ra sah­ne olur­ken, bir­den Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın “Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de, bi­zim gü­ne­yi­miz­de, as­la bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz!..” şek­lin­de­ki söz­le­riy­le sar­sıl­dı. Bu açık­la­ma, 18 Ha­zi­ra­n'­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da; “AB­D'­nin, PKK'­nın Su­ri­ye ko­lu PYD'­ye des­tek ver­me­si su­re­tiy­le ku­zey Su­ri­ye'de bir Kürt dev­le­ti­nin alt­ya­pı­sı­nın ha­zır­lan­dı­ğı ve ku­zey Irak pet­rol­le­ri­ni Ak­de­ni­z'­e akı­ta­cak ko­ri­dor gü­zer­gâ­hı­nın oluş­tu­rul­du­ğu­” şek­lin­de­ki teş­hi­se da­ya­nı­yor­du.
Oy­sa ulus­larara­sı ge­liş­me­ler ko­nu­sun­da­ki ön­gö­rü­le­ri hep doğ­ru çı­kan bil­ge dip­lo­mat, emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­dağ, bun­dan yak­la­şık 20 ay ön­ce yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­da ay­nen şun­la­rı söy­le­miş­ti:
“…PKK, bir ko­lu olan PYD va­sı­ta­sıy­la Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de bir özerk yö­ne­tim kur­muş ve bay­ra­ğı­nı dik­miş­tir. PKK bu şe­kil­de, Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'n­den son­ra Or­ta­do­ğu'da ikin­ci bir Kürt ha­ki­mi­yet ala­nı­nı ku­ra­rak hem güç­len­miş ve bü­yük Kür­dis­ta­n'­a ze­min ha­zır­la­mış, hem de Ku­zey Ira­k'­ı Ak­de­ni­z'­e bağ­la­ya­cak ko­ri­do­run te­mel taş­la­rı­nı dö­şe­miş­tir.” (10.11.2013, Söz­cü)

Sev­gi­li okur­la­rım,
Tür­ki­ye'nin gü­ven­li­ği için yı­kı­cı teh­dit teş­kil eden bir plan NA­TO müt­te­fi­ki­miz AB­D'­nin des­te­ğiy­le PPK te­rör ör­gü­tü­nün uzan­tı­sı PYD ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nı­yor ve sa­vun­ma ref­leks­le­ri­ni kay­bet­miş Türk Hü­kü­me­ti bu­na tep­ki­si­ni 20 ay son­ra or­ta­ya ko­yu­yor!..
Siz­ce de dra­ma­tik de­ğil mi?
Son ge­liş­me­le­rin ay­lar ön­ce­ki tes­pit­le­ri­ni doğ­ru­la­ma­sı üze­ri­ne Şük­rü Elek­da­ğ'­a bu söz­le­ri­ni ha­tır­lat­tım ve AKP ik­ti­da­rı­nın acı­na­cak dü­zey­de­ki ön­gö­rü yok­sun­lu­ğu ko­nu­sun­da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­dum. İş­te so­ru­la­rım ve sa­yın Elek­da­ğ'­ın ce­vap­la­rı:

BÖL­GE­NİN DE­MOG­RA­FİK YA­PI­SI
ET­NİK TE­MİZ­LİK­LE DE­ĞİŞ­Tİ­RİL­Dİ
* * *
ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): Du­rum si­zin de be­lirt­ti­ği­niz gi­bi, ger­çek­ten dra­ma­tik… Sin­si­ce uy­gu­la­nan sö­zü­nü et­ti­ği­niz pla­nın mev­cu­di­ye­ti­nin tüm çıp­lak­lı­ğıy­la or­ta­ya çık­ma­sı, IŞİ­D'­in Ko­ba­ni'den sö­kü­lüp atıl­ma­sı için yü­rü­tü­len as­ke­ri ha­re­kât es­na­sın­da vu­ku bul­du. Bu ko­nu­da­ki bir baş­ka söy­le­şi­miz­de (Söz­cü, 21.11.2014) Tür­ki­ye'ye kar­şı oy­na­nan yı­kı­cı oyu­nu şöy­le ta­rif et­miş­tim: “AB­D'­nin Ko­ba­ni'yi sa­vun­mak­ta­ki esas ama­cı, ba­ğım­sız bir Kür­dis­tan dev­le­ti­nin de­ni­ze çı­kı­şı ol­ma­dan ya­şa­ya­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek, şim­di­den bu dev­le­tin Ak­de­ni­z'­e çı­kış ko­ri­do­ru­nun ha­zır­lı­ğı­nı yap­mak­tır. Was­hing­to­n'­un pla­nı, IŞİ­D'­in sal­dı­rı­sın­dan kur­tu­la­rak özerk­lik ka­za­na­cak Ko­ba­ni'nin, Af­rin ve Ce­zi­re kan­ton­la­rıy­la bir­le­şe­rek, Ak­de­ni­z'­e ulaş­ma­nın yo­lu­nu ara­ma­sı ve bu ama­cı­nı ger­çek­leş­tir­dik­ten son­ra da Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'ne (IBKY) ka­tı­la­rak, ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Irak-Su­ri­ye ko­ri­do­run­dan Ak­de­ni­z'­e ta­şın­ma­sı yo­lu­nun açıl­ma­sı­dır. Ger­çek­leş­me­si ha­lin­de bu plan Ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Tür­ki­ye gü­zer­gâ­hı­nın by-pass edil­me­siy­le dün­ya­ya pa­zar­lan­ma­sı­na yol aça­cak ve An­ka­ra ile Er­bil ara­sın­da­ki ener­ji ala­nın­da­ki an­laş­ma­la­ra ve iş­bir­li­ği­ne ağır bir dar­be vu­ra­cak­tır…“
Ni­te­kim tah­min­le­ri­mi­zin ilk aşa­ma­sı, PYD'­nin AB­D'­nin yo­ğun ha­va des­te­ğiy­le Tel Ab­ya­d'­ı IŞİ­D'­den kur­tar­ma ha­re­kâ­tıy­la ger­çek­leş­ti ve bu su­ret­le Ciz­re ile Ko­ba­ni kan­ton­la­rı bir­bi­ri­ne coğ­ra­fi ola­rak bağ­la­nır­ken, böl­ge­nin de­mog­ra­fik ya­pı­sı da PYD ta­ra­fın­dan bir et­nik te­miz­lik ope­ras­yo­nuy­la Kürt­leş­ti­ril­di.
UĞUR DÜN­DAR (UD): AKP hü­kü­me­ti­nin Su­ri­ye'ye as­ke­ri mü­da­ha­le­ye ka­rar­lı ol­du­ğu yo­lun­da bir ha­va es­ti­ri­li­yor. Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu (MGK) son top­lan­tı­sın­da Tür­ki­ye'nin kar­şı­laş­tı­ğı teh­di­di ve bu hu­sus­ta­ki kır­mı­zı çiz­gi­le­ri net­leş­tir­di. Ne­dir bu kır­mı­zı çiz­gi­ler?

HE­DEF OTO­NOM (BA­ĞIM­SIZ)
KÜRT BÖL­GE­Sİ OLUŞ­TUR­MAK

(ŞE): Ön­ce teh­di­di ta­nım­la­ya­lım. Bil­di­ği­niz gi­bi PYD, AB­D'­nin lo­jis­tik ve ya­kın ha­va des­te­ğiy­le Tel Ab­ya­d'­ı ala­rak Ciz­re ve Ko­ba­ni kan­ton­la­rı­nı bir­leş­tir­di. Böy­le­ce sı­nı­rın önem­li bir bö­lü­mün­de ha­ki­mi­yet kur­du. Bun­dan son­ra­ki he­def, Ko­ba­ni'yi en ba­tı­da bu­lu­nan ve An­tak­ya ile sı­nır­daş olan Af­rin kan­to­nu ile bir­leş­tir­mek… Bu­nun için söz ko­nu­su iki kan­ton ara­sın­da bu­lu­nan ve Tür­ki­ye ile 90-100 ki­lo­met­re­lik sı­nı­rı olan Ce­ra­bu­lus böl­ge­si­nin PYD ta­ra­fın­dan iş­ga­li ge­re­ki­yor. Fı­rat Neh­ri'­nin ba­tı­sın­da bu­lu­nan Ce­ra­bu­lu­s'­u ha­len IŞİD ve re­jim mu­ha­lif­le­ri kon­trol edi­yor. An­ka­ra, Ko­ba­ni ve Tel-Ab­ya­d'­da­ki se­nar­yo­nun Ce­ra­bu­lu­s'­ta da uy­gu­la­na­ca­ğın­dan en­di­şe du­yu­yor. Ya­ni, IŞİD Ce­ra­bu­lu­s'­ta­ki mu­ha­lif­le­re sal­dı­ra­rak on­la­rı ez­me­ye baş­la­yın­ca, PYD du­ru­ma mü­da­ha­le ede­cek. Son­ra da AB­D'­nin ha­va des­te­ğin­den ya­rar­la­na­rak IŞİ­D'­i böl­ge­den  çı­ka­rıp, Ce­ra­bu­lu­s'­a ha­kim ola­cak. Bu şe­kil­de, PYD'­nin, AB­D'­nin si­ya­si ira­de­si­ne ve ha­va des­te­ği­ne da­ya­na­rak Af­rin kan­to­nu ile Ko­ba­ni'yi bir­leş­tir­me­si ve Ira­k'­tan An­tak­ya sı­nı­rı­na ka­dar yek­pa­re bir oto­nom/ba­ğım­sız Kürt ya­pı­lan­ma­sı­nın ya­ra­tıl­ma­sı müm­kün ola­cak.
(UD): Kır­mı­zı çiz­gi­le­re ge­lir­sek…

TSK 10-15 KM DE­RİN­Lİ­ĞİN­DE
GÜ­VEN­LİK KU­ŞA­ĞI OLUŞ­TU­RA­CAK

(ŞE): Tür­ki­ye, PYD'­nin Fı­ra­t'­ı ge­çe­rek Ce­ra­bu­lus böl­ge­si­ne yö­ne­lik as­ke­ri bir ha­re­kât­ta bu­lun­ma­sı­nı ve bu­nun­la eş­za­man­lı ola­rak re­jim güç­le­ri­nin ku­ze­ye doğ­ru ope­ras­yon ya­pa­rak İd­li­b'­den ve Ha­le­p'­ten yüz­bin­le­ri bu­lan sı­nır­la­rı­mı­za yö­ne­lik bir göç dal­ga­sı­na ne­den ol­ma­sı­nı, kır­mı­zı çiz­gi ih­lâ­li sa­ya­cak. Böy­le bir du­ru­mun vu­ku­un­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) YPG'­ye kar­şı ha­re­ke­te ge­çe­cek ve sı­nı­rın Su­ri­ye ta­ra­fın­da 10-15 km de­rin­li­ğin­de bir gü­ven­lik ku­şa­ğı oluş­tu­ra­cak. Bu şe­kil­de, göç eden­le­rin sı­nır­la­rı­mı­zı geç­me­den gü­ven­li bir böl­ge­de tu­tul­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Oluş­tu­ru­la­cak kamp­la­rın gü­ven­li­ği TSK ta­ra­fın­dan sağ­la­na­cak. Bu şe­kil­de ay­nı za­man­da Kürt olu­şu­mu­nun ve ko­ri­do­ru­nun ger­çek­leş­ti­ril­me­si de ön­le­ne­cek. Böy­le bir du­rum­da as­ker emir al­mak­sı­zın doğ­ru­dan ha­re­ke­te ge­çe­cek ve be­lir­le­nen pla­nı uy­gu­la­ya­cak.

ABD EN GÜ­VEN­Dİ­Ğİ GÜÇ OLAN PYD'­Yİ TÜR­Kİ­YE'YE EZ­DİR­MEZ

(UD): Su­ri­ye'de bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı Tür­ki­ye'nin bü­tün­lü­ğü­nü teh­dit eden bir ge­liş­me ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor… An­cak, Baş­ba­kan­lık ve Dı­şiş­le­ri bü­rok­rat­la­rı ha­zır­la­dık­la­rı ra­por­da bu­gü­nün şart­la­rın­da Su­ri­ye'ye mü­da­ha­le­nin ga­yet risk­li ol­du­ğu­nu, fay­da­dan çok za­rar ge­ti­re­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor­lar. As­ker­le­rin de bu gö­rüş­te ol­duk­la­rı an­la­şı­lı­yor. Si­zin dü­şün­ce­niz ne­dir?
(ŞE): Su­ri­ye'de bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı, tar­tış­ma­sız Tür­ki­ye'ye kar­şı ağır ve acil bir teh­dit oluş­tu­rur… Zi­ra, bu ye­ni dev­let, PKK'­ya Tür­ki­ye ile mü­ca­de­le­sin­de ye­ni ve uzun bir cep­he ve ay­ni za­man­da stra­te­jik ve si­ya­si de­rin­lik ka­zan­dı­rır. Söz­de “çö­zü­m” sü­re­ci ne­de­niy­le içer­de ve dı­şa­rı­da önem­li mev­zi­ler ve im­kân­lar ka­za­nan PKK'­yı da­ha çok güç­len­di­rir. Bu ba­kım­dan böy­le bir Kürt olu­şu­mun ön­len­me­si zo­run­lu­dur. An­cak, PYD'­yi tas­fi­ye için Su­ri­ye'ye ya­pı­la­cak bir as­ke­ri mü­da­ha­le Tür­ki­ye açı­sın­dan cid­di gü­ven­lik so­run­la­rı ya­ra­tır. Bi­rin­ci­si, Mu­rat Ka­ra­yı­lan böy­le bir du­rum­da PKK'­nın Tür­ki­ye'de iç sa­vaş çı­ka­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bu, yo­ğun, yay­gın ve uzun sü­re­li bir ça­tış­ma ola­cak­tır. Bu ça­tış­ma­da, Tür­ki­ye kar­şı­sın­da, es­ki­si­ne na­za­ran in­san ve si­lah gü­cü ile dip­lo­ma­si ba­kı­mın­dan da­ha güç­lü bir ör­güt bu­la­cak­tır. Ya­ni, Su­ri­ye'de­ki Kürt olu­şu­mu­nu tas­fi­ye et­mek için Tür­ki­ye'nin ön­ce PKK'­yı çö­kert­me­si zo­run­lu­dur. İkin­ci­si de, Su­ri­ye'ye gir­di­ği tak­dir­de, Tür­ki­ye, baş­ta ABD ol­mak üze­re, Rus­ya ve İra­n'­ı, ay­rı­ca IŞİD ile di­ğer se­le­fi-mü­ca­hit ör­güt­le­ri kar­şı­sın­da bu­la­cak­tır. Özel­lik­le, AB­D'­nin böl­ge­de IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta bir nu­ma­ra­lı part­ne­ri olan PYD'­yi Tür­ki­ye'ye ez­dir­me­ye­ce­ği ke­sin­dir. Ni­ha­yet, Ana­ya­sa­mı­zın 92. mad­de­si yurt­dı­şı­na as­ker gön­der­me­yi “mil­let­le­ra­ra­sı hu­ku­kun meş­ru say­dı­ğı hal­le­r” şar­tı­na bağ­la­mak­ta­dır. Bu­nun da an­la­mı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi ka­ra­rı ol­ma­dan TSK'­nin Su­ri­ye top­rak­la­rı­na gi­re­me­ye­ce­ği de­mek­tir. Ta­bi­i, PYD Türk top­rak­la­rın­da te­rör ey­lem­le­rin­de bu­lu­nur­sa o za­man Tür­ki­ye'nin sı­cak ta­kip ve mü­da­ha­le hak­kı do­ğar.
(UD): YPG'­ye kar­şı ha­re­kât ya­pı­la­ma­ya­cak­sa, Er­do­ğan, Su­ri­ye'de Kürt dev­le­ti kur­dur­ma­yız di­ye ül­ti­ma­tom ve­rir­ken bu­nu er­ken se­çim he­sa­bıy­la göz bo­ya­mak için mi yap­tı? PYD kır­mı­zı çiz­gi­le­ri ih­lâl edin­ce bu ger­çek or­ta­ya çık­ma­ya­cak mı?

PKK VE PYD'­Yİ SU­Rİ­YE'DE
GÜÇ­LEN­Dİ­REN ER­DO­ĞA­N'­DIR

(ŞE): “Mi­na­re­yi ça­lan kı­lı­fı­nı ha­zır­la­r” der­ler. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan da ze­va­hi­ri kur­tar­mak için ge­rek­li ön­lem­le­ri al­mış du­rum­da. Bir ta­raf­tan, ufuk­ta­ki er­ken se­çim­de oy sıç­ra­ma­sı ger­çek­leş­tir­mek için esip gür­ler ve Su­ri­ye'de Kürt dev­le­ti­ne izin ver­me­yiz di­ye taf­ra atar, di­ğer ta­raf­tan da, ABD ile baş­la­tı­lan mü­za­ke­re çer­çe­ve­sin­de Was­hing­to­n'­a ba­zı ödün­ler ve­re­rek PYD'­nin Fı­ra­t'­ın ba­tı­sı­na geç­me­me­si­ni ga­ran­ti al­tı­na alır. Ge­çen haf­ta ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bi­de­n'­le yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­si­nin de bu ko­nu­yu kap­sa­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. Bu bağ­lam­da, Tür­ki­ye, bu­gü­ne ka­dar­ki tu­tu­mun­dan vaz­ge­çe­rek IŞİD kar­şı­tı koa­lis­yo­nun ak­tif bir üye­si ol­ma­yı ka­bul ede­bi­lir ve ABD ile bir­lik­te IŞİD he­def­le­ri­ne ope­ras­yon ya­pa­bi­lir. ABD ile pa­zar­lık bel­ki İn­cir­li­k'­in ABD ve koa­lis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan IŞİ­D'­e kar­şı kul­la­nıl­ma­sı­nı da kap­sa­mış­tır. ABD Bü­yü­kel­çi­si Bas­s'­ın yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­dan, PYD'­nin An­ka­ra ile uz­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, Fı­ra­t'­ın ba­tı­sı­na geç­me­me­si şar­tı­na ila­ve­ten, Tel Ab­ya­d'­a ge­ri dö­nüş­le­re izin ve­re­ce­ği, bu böl­ge­de bay­ra­ğı­nı in­di­re­ce­ği ve yö­ne­tim­de et­nik te­me­le da­yan­ma­yan bir hi­ye­rar­şi kur­ma­yı ka­bul ede­ce­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. Ya­ni, AKP Hü­kü­me­ti, ABD bas­kı­sıy­la PYD kan­ton yö­ne­ti­miy­le uz­la­şı­yor, ona meş­ru­iyet yo­lu­nu açı­yor, PYD teh­di­di­ni ber­ta­raf et­mek­ten ve gü­ven­li böl­ge kur­mak­tan vaz­ge­çi­yor… PYD'­nin, Ko­ba­ni ve Tel-Ab­yad ka­za­nım­la­rı­nı ve oto­nom/ba­ğım­sız bir Kürt ya­pı­lan­ma­sı ola­rak gü­ney sı­nır­la­rı­mı­zın % 70'i­ni kon­trol et­me­si­ni ka­bul edi­yor. ABD hi­ma­ye­sin­de çok geç­me­den ku­zey Ira­k'­a ben­zer bir yö­ne­ti­me dö­nü­şe­cek olan bu ya­pı­lan­ma, bü­yük Kür­dis­ta­n'­ın ku­rul­ma­sın­da en önem­li adı­mı oluş­tu­ra­ca­ğı gi­bi, PKK'­nın Tür­ki­ye'de­ki he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­sin­de de ön­de ge­len bir rol üst­le­ne­cek­tir.
(UD): ABD na­sıl olu­yor da “s­tra­te­jik or­ta­ğı­m” de­di­ği Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si­ne gi­den adım­lar atı­yor? Tür­ki­ye AB­D'­yi na­sıl kay­bet­ti?
(ŞE): Bu­nun önem­li bir ne­de­ni, ka­nım­ca Er­do­ğa­n'­ın Oba­ma'ya kar­şı uy­gu­la­dı­ğı inat­laş­ma ve rest­leş­me po­li­ti­ka­sı­dır. Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın, PKK ve PYD'­yi Su­ri­ye'de AB­D'­nin bir nu­ma­ra­lı part­ne­ri ya­pan, on­la­rı AB­D'­nin ku­ca­ğı­na iten Er­do­ğa­n'­dır. Er­do­ğan, Be­şar Esa­d'­ı yık­ma po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le Tür­ki­ye top­rak­la­rı­nın ve Gü­ney­do­ğu sı­nır böl­ge­si­nin, AB­D'­nin ıs­rar­lı uya­rı­la­rı­na rağ­men, Se­le­fi mü­ca­hit­ler için ge­çiş ve lo­jis­tik üs­sü ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­ne göz yum­du. Bu po­li­ti­ka IŞİ­D'­in pa­laz­lan­ma­sı­na yol aç­tı­ğı gi­bi, IŞİD te­rö­rü­ne kar­şı AB­D'­nin ya­nın­da sa­va­şan PYD'­ye meş­ru­iyet sağ­la­dı. Öte yan­dan Tür­ki­ye'ye mi­sil­le­me ya­pan Esad, Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de­ki Kürt­le­ri ser­best bı­rak­tı ve on­la­rın böl­ge­de si­lah­lı bir ya­pı­lan­ma­ya git­me­le­ri­ne izin ver­di. Bu­gün Tür­ki­ye'nin Gü­ney sı­nır­la­rın­da kar­şı­la­şı­lan fe­la­ket tab­lo­su, Er­do­ğa­n'­nın bah­set­ti­ğim ba­si­ret­siz ka­rar­la­rı­nın ol­du­ğu ka­dar, yi­ne onun “e­se­ri(!)” olan ve PKK so­ru­nu­nu de­rin­leş­ti­rip çö­züm­süz­lük aşa­ma­sı­na ge­ti­ren “çö­züm sü­re­ci­”nin ürü­nü­dür.

Son güncelleme: android-time 07:1406.07.2015
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more