Reklamsız Sözcü

“Sınırdaki felaketin sorumlusu AKP’dir”

Duayen diplomat Şükrü Elekdağ, SÖZCÜ’ye konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

03:596 Temmuz 2015
“Sınırdaki felaketin sorumlusu AKP’dir”
Duayen diplomat Şükrü Elekdağ, SÖZCÜ’ye konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Kuzey Suriye'deki Kürt oluşumunu tasfiye etmek için önce  PKK'nın çökertilmesi zorunlu” diyen Elekdağ şunları söyledi:

“Ülkeyi  bu­gün­kü çık­ma­za, yan­lış dış po­li­ti­ka ge­tir­di. Tür­ki­ye, Su­ri­ye'ye gi­rer­se kar­şı­sın­da ABD, Rus­ya, İran ve IŞİD ile di­ğer te­rör ör­güt­le­ri­ni bu­la­cak. Ay­rı­ca ABD, IŞİ­D'­e kar­şı part­ne­ri olan PYD'­yi Tür­ki­ye'ye ez­dir­mez.”

“Ülkeyi bu­gün­kü çık­ma­za, yan­lış dış po­li­ti­ka ge­tir­di. Tür­ki­ye, Su­ri­ye'ye gi­rer­se kar­şı­sın­da ABD, Rus­ya, İran ve IŞİD ile di­ğer te­rör ör­güt­le­ri­ni bu­la­cak. Ay­rı­ca ABD, IŞİ­D'­e kar­şı part­ne­ri olan PYD'­yi Tür­ki­ye'ye ez­dir­mez.”

Sev­gi­li okur­la­rım,
An­ka­ra, koa­lis­yon hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­sıy­la il­gi­li yo­ğun spe­kü­las­yon­la­ra sah­ne olur­ken, bir­den Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın “Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de, bi­zim gü­ne­yi­miz­de, as­la bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz!..” şek­lin­de­ki söz­le­riy­le sar­sıl­dı. Bu açık­la­ma, 18 Ha­zi­ra­n'­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da; “AB­D'­nin, PKK'­nın Su­ri­ye ko­lu PYD'­ye des­tek ver­me­si su­re­tiy­le ku­zey Su­ri­ye'de bir Kürt dev­le­ti­nin alt­ya­pı­sı­nın ha­zır­lan­dı­ğı ve ku­zey Irak pet­rol­le­ri­ni Ak­de­ni­z'­e akı­ta­cak ko­ri­dor gü­zer­gâ­hı­nın oluş­tu­rul­du­ğu­” şek­lin­de­ki teş­hi­se da­ya­nı­yor­du.
Oy­sa ulus­larara­sı ge­liş­me­ler ko­nu­sun­da­ki ön­gö­rü­le­ri hep doğ­ru çı­kan bil­ge dip­lo­mat, emek­li Bü­yü­kel­çi Şük­rü Elek­dağ, bun­dan yak­la­şık 20 ay ön­ce yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­da ay­nen şun­la­rı söy­le­miş­ti:
“…PKK, bir ko­lu olan PYD va­sı­ta­sıy­la Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de bir özerk yö­ne­tim kur­muş ve bay­ra­ğı­nı dik­miş­tir. PKK bu şe­kil­de, Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'n­den son­ra Or­ta­do­ğu'da ikin­ci bir Kürt ha­ki­mi­yet ala­nı­nı ku­ra­rak hem güç­len­miş ve bü­yük Kür­dis­ta­n'­a ze­min ha­zır­la­mış, hem de Ku­zey Ira­k'­ı Ak­de­ni­z'­e bağ­la­ya­cak ko­ri­do­run te­mel taş­la­rı­nı dö­şe­miş­tir.” (10.11.2013, Söz­cü)

Sev­gi­li okur­la­rım,
Tür­ki­ye'nin gü­ven­li­ği için yı­kı­cı teh­dit teş­kil eden bir plan NA­TO müt­te­fi­ki­miz AB­D'­nin des­te­ğiy­le PPK te­rör ör­gü­tü­nün uzan­tı­sı PYD ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nı­yor ve sa­vun­ma ref­leks­le­ri­ni kay­bet­miş Türk Hü­kü­me­ti bu­na tep­ki­si­ni 20 ay son­ra or­ta­ya ko­yu­yor!..
Siz­ce de dra­ma­tik de­ğil mi?
Son ge­liş­me­le­rin ay­lar ön­ce­ki tes­pit­le­ri­ni doğ­ru­la­ma­sı üze­ri­ne Şük­rü Elek­da­ğ'­a bu söz­le­ri­ni ha­tır­lat­tım ve AKP ik­ti­da­rı­nın acı­na­cak dü­zey­de­ki ön­gö­rü yok­sun­lu­ğu ko­nu­sun­da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­dum. İş­te so­ru­la­rım ve sa­yın Elek­da­ğ'­ın ce­vap­la­rı:

BÖL­GE­NİN DE­MOG­RA­FİK YA­PI­SI
ET­NİK TE­MİZ­LİK­LE DE­ĞİŞ­Tİ­RİL­Dİ
* * *
ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): Du­rum si­zin de be­lirt­ti­ği­niz gi­bi, ger­çek­ten dra­ma­tik… Sin­si­ce uy­gu­la­nan sö­zü­nü et­ti­ği­niz pla­nın mev­cu­di­ye­ti­nin tüm çıp­lak­lı­ğıy­la or­ta­ya çık­ma­sı, IŞİ­D'­in Ko­ba­ni'den sö­kü­lüp atıl­ma­sı için yü­rü­tü­len as­ke­ri ha­re­kât es­na­sın­da vu­ku bul­du. Bu ko­nu­da­ki bir baş­ka söy­le­şi­miz­de (Söz­cü, 21.11.2014) Tür­ki­ye'ye kar­şı oy­na­nan yı­kı­cı oyu­nu şöy­le ta­rif et­miş­tim: “AB­D'­nin Ko­ba­ni'yi sa­vun­mak­ta­ki esas ama­cı, ba­ğım­sız bir Kür­dis­tan dev­le­ti­nin de­ni­ze çı­kı­şı ol­ma­dan ya­şa­ya­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek, şim­di­den bu dev­le­tin Ak­de­ni­z'­e çı­kış ko­ri­do­ru­nun ha­zır­lı­ğı­nı yap­mak­tır. Was­hing­to­n'­un pla­nı, IŞİ­D'­in sal­dı­rı­sın­dan kur­tu­la­rak özerk­lik ka­za­na­cak Ko­ba­ni'nin, Af­rin ve Ce­zi­re kan­ton­la­rıy­la bir­le­şe­rek, Ak­de­ni­z'­e ulaş­ma­nın yo­lu­nu ara­ma­sı ve bu ama­cı­nı ger­çek­leş­tir­dik­ten son­ra da Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi'ne (IBKY) ka­tı­la­rak, ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Irak-Su­ri­ye ko­ri­do­run­dan Ak­de­ni­z'­e ta­şın­ma­sı yo­lu­nun açıl­ma­sı­dır. Ger­çek­leş­me­si ha­lin­de bu plan Ku­zey Irak pet­ro­lü­nün Tür­ki­ye gü­zer­gâ­hı­nın by-pass edil­me­siy­le dün­ya­ya pa­zar­lan­ma­sı­na yol aça­cak ve An­ka­ra ile Er­bil ara­sın­da­ki ener­ji ala­nın­da­ki an­laş­ma­la­ra ve iş­bir­li­ği­ne ağır bir dar­be vu­ra­cak­tır…“
Ni­te­kim tah­min­le­ri­mi­zin ilk aşa­ma­sı, PYD'­nin AB­D'­nin yo­ğun ha­va des­te­ğiy­le Tel Ab­ya­d'­ı IŞİ­D'­den kur­tar­ma ha­re­kâ­tıy­la ger­çek­leş­ti ve bu su­ret­le Ciz­re ile Ko­ba­ni kan­ton­la­rı bir­bi­ri­ne coğ­ra­fi ola­rak bağ­la­nır­ken, böl­ge­nin de­mog­ra­fik ya­pı­sı da PYD ta­ra­fın­dan bir et­nik te­miz­lik ope­ras­yo­nuy­la Kürt­leş­ti­ril­di.
UĞUR DÜN­DAR (UD): AKP hü­kü­me­ti­nin Su­ri­ye'ye as­ke­ri mü­da­ha­le­ye ka­rar­lı ol­du­ğu yo­lun­da bir ha­va es­ti­ri­li­yor. Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu (MGK) son top­lan­tı­sın­da Tür­ki­ye'nin kar­şı­laş­tı­ğı teh­di­di ve bu hu­sus­ta­ki kır­mı­zı çiz­gi­le­ri net­leş­tir­di. Ne­dir bu kır­mı­zı çiz­gi­ler?

HE­DEF OTO­NOM (BA­ĞIM­SIZ)
KÜRT BÖL­GE­Sİ OLUŞ­TUR­MAK

(ŞE): Ön­ce teh­di­di ta­nım­la­ya­lım. Bil­di­ği­niz gi­bi PYD, AB­D'­nin lo­jis­tik ve ya­kın ha­va des­te­ğiy­le Tel Ab­ya­d'­ı ala­rak Ciz­re ve Ko­ba­ni kan­ton­la­rı­nı bir­leş­tir­di. Böy­le­ce sı­nı­rın önem­li bir bö­lü­mün­de ha­ki­mi­yet kur­du. Bun­dan son­ra­ki he­def, Ko­ba­ni'yi en ba­tı­da bu­lu­nan ve An­tak­ya ile sı­nır­daş olan Af­rin kan­to­nu ile bir­leş­tir­mek… Bu­nun için söz ko­nu­su iki kan­ton ara­sın­da bu­lu­nan ve Tür­ki­ye ile 90-100 ki­lo­met­re­lik sı­nı­rı olan Ce­ra­bu­lus böl­ge­si­nin PYD ta­ra­fın­dan iş­ga­li ge­re­ki­yor. Fı­rat Neh­ri'­nin ba­tı­sın­da bu­lu­nan Ce­ra­bu­lu­s'­u ha­len IŞİD ve re­jim mu­ha­lif­le­ri kon­trol edi­yor. An­ka­ra, Ko­ba­ni ve Tel-Ab­ya­d'­da­ki se­nar­yo­nun Ce­ra­bu­lu­s'­ta da uy­gu­la­na­ca­ğın­dan en­di­şe du­yu­yor. Ya­ni, IŞİD Ce­ra­bu­lu­s'­ta­ki mu­ha­lif­le­re sal­dı­ra­rak on­la­rı ez­me­ye baş­la­yın­ca, PYD du­ru­ma mü­da­ha­le ede­cek. Son­ra da AB­D'­nin ha­va des­te­ğin­den ya­rar­la­na­rak IŞİ­D'­i böl­ge­den  çı­ka­rıp, Ce­ra­bu­lu­s'­a ha­kim ola­cak. Bu şe­kil­de, PYD'­nin, AB­D'­nin si­ya­si ira­de­si­ne ve ha­va des­te­ği­ne da­ya­na­rak Af­rin kan­to­nu ile Ko­ba­ni'yi bir­leş­tir­me­si ve Ira­k'­tan An­tak­ya sı­nı­rı­na ka­dar yek­pa­re bir oto­nom/ba­ğım­sız Kürt ya­pı­lan­ma­sı­nın ya­ra­tıl­ma­sı müm­kün ola­cak.
(UD): Kır­mı­zı çiz­gi­le­re ge­lir­sek…

TSK 10-15 KM DE­RİN­Lİ­ĞİN­DE
GÜ­VEN­LİK KU­ŞA­ĞI OLUŞ­TU­RA­CAK

(ŞE): Tür­ki­ye, PYD'­nin Fı­ra­t'­ı ge­çe­rek Ce­ra­bu­lus böl­ge­si­ne yö­ne­lik as­ke­ri bir ha­re­kât­ta bu­lun­ma­sı­nı ve bu­nun­la eş­za­man­lı ola­rak re­jim güç­le­ri­nin ku­ze­ye doğ­ru ope­ras­yon ya­pa­rak İd­li­b'­den ve Ha­le­p'­ten yüz­bin­le­ri bu­lan sı­nır­la­rı­mı­za yö­ne­lik bir göç dal­ga­sı­na ne­den ol­ma­sı­nı, kır­mı­zı çiz­gi ih­lâ­li sa­ya­cak. Böy­le bir du­ru­mun vu­ku­un­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) YPG'­ye kar­şı ha­re­ke­te ge­çe­cek ve sı­nı­rın Su­ri­ye ta­ra­fın­da 10-15 km de­rin­li­ğin­de bir gü­ven­lik ku­şa­ğı oluş­tu­ra­cak. Bu şe­kil­de, göç eden­le­rin sı­nır­la­rı­mı­zı geç­me­den gü­ven­li bir böl­ge­de tu­tul­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Oluş­tu­ru­la­cak kamp­la­rın gü­ven­li­ği TSK ta­ra­fın­dan sağ­la­na­cak. Bu şe­kil­de ay­nı za­man­da Kürt olu­şu­mu­nun ve ko­ri­do­ru­nun ger­çek­leş­ti­ril­me­si de ön­le­ne­cek. Böy­le bir du­rum­da as­ker emir al­mak­sı­zın doğ­ru­dan ha­re­ke­te ge­çe­cek ve be­lir­le­nen pla­nı uy­gu­la­ya­cak.

ABD EN GÜ­VEN­Dİ­Ğİ GÜÇ OLAN PYD'­Yİ TÜR­Kİ­YE'YE EZ­DİR­MEZ

(UD): Su­ri­ye'de bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı Tür­ki­ye'nin bü­tün­lü­ğü­nü teh­dit eden bir ge­liş­me ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor… An­cak, Baş­ba­kan­lık ve Dı­şiş­le­ri bü­rok­rat­la­rı ha­zır­la­dık­la­rı ra­por­da bu­gü­nün şart­la­rın­da Su­ri­ye'ye mü­da­ha­le­nin ga­yet risk­li ol­du­ğu­nu, fay­da­dan çok za­rar ge­ti­re­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor­lar. As­ker­le­rin de bu gö­rüş­te ol­duk­la­rı an­la­şı­lı­yor. Si­zin dü­şün­ce­niz ne­dir?
(ŞE): Su­ri­ye'de bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı, tar­tış­ma­sız Tür­ki­ye'ye kar­şı ağır ve acil bir teh­dit oluş­tu­rur… Zi­ra, bu ye­ni dev­let, PKK'­ya Tür­ki­ye ile mü­ca­de­le­sin­de ye­ni ve uzun bir cep­he ve ay­ni za­man­da stra­te­jik ve si­ya­si de­rin­lik ka­zan­dı­rır. Söz­de “çö­zü­m” sü­re­ci ne­de­niy­le içer­de ve dı­şa­rı­da önem­li mev­zi­ler ve im­kân­lar ka­za­nan PKK'­yı da­ha çok güç­len­di­rir. Bu ba­kım­dan böy­le bir Kürt olu­şu­mun ön­len­me­si zo­run­lu­dur. An­cak, PYD'­yi tas­fi­ye için Su­ri­ye'ye ya­pı­la­cak bir as­ke­ri mü­da­ha­le Tür­ki­ye açı­sın­dan cid­di gü­ven­lik so­run­la­rı ya­ra­tır. Bi­rin­ci­si, Mu­rat Ka­ra­yı­lan böy­le bir du­rum­da PKK'­nın Tür­ki­ye'de iç sa­vaş çı­ka­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bu, yo­ğun, yay­gın ve uzun sü­re­li bir ça­tış­ma ola­cak­tır. Bu ça­tış­ma­da, Tür­ki­ye kar­şı­sın­da, es­ki­si­ne na­za­ran in­san ve si­lah gü­cü ile dip­lo­ma­si ba­kı­mın­dan da­ha güç­lü bir ör­güt bu­la­cak­tır. Ya­ni, Su­ri­ye'de­ki Kürt olu­şu­mu­nu tas­fi­ye et­mek için Tür­ki­ye'nin ön­ce PKK'­yı çö­kert­me­si zo­run­lu­dur. İkin­ci­si de, Su­ri­ye'ye gir­di­ği tak­dir­de, Tür­ki­ye, baş­ta ABD ol­mak üze­re, Rus­ya ve İra­n'­ı, ay­rı­ca IŞİD ile di­ğer se­le­fi-mü­ca­hit ör­güt­le­ri kar­şı­sın­da bu­la­cak­tır. Özel­lik­le, AB­D'­nin böl­ge­de IŞİ­D'­e kar­şı sa­vaş­ta bir nu­ma­ra­lı part­ne­ri olan PYD'­yi Tür­ki­ye'ye ez­dir­me­ye­ce­ği ke­sin­dir. Ni­ha­yet, Ana­ya­sa­mı­zın 92. mad­de­si yurt­dı­şı­na as­ker gön­der­me­yi “mil­let­le­ra­ra­sı hu­ku­kun meş­ru say­dı­ğı hal­le­r” şar­tı­na bağ­la­mak­ta­dır. Bu­nun da an­la­mı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi ka­ra­rı ol­ma­dan TSK'­nin Su­ri­ye top­rak­la­rı­na gi­re­me­ye­ce­ği de­mek­tir. Ta­bi­i, PYD Türk top­rak­la­rın­da te­rör ey­lem­le­rin­de bu­lu­nur­sa o za­man Tür­ki­ye'nin sı­cak ta­kip ve mü­da­ha­le hak­kı do­ğar.
(UD): YPG'­ye kar­şı ha­re­kât ya­pı­la­ma­ya­cak­sa, Er­do­ğan, Su­ri­ye'de Kürt dev­le­ti kur­dur­ma­yız di­ye ül­ti­ma­tom ve­rir­ken bu­nu er­ken se­çim he­sa­bıy­la göz bo­ya­mak için mi yap­tı? PYD kır­mı­zı çiz­gi­le­ri ih­lâl edin­ce bu ger­çek or­ta­ya çık­ma­ya­cak mı?

PKK VE PYD'­Yİ SU­Rİ­YE'DE
GÜÇ­LEN­Dİ­REN ER­DO­ĞA­N'­DIR

(ŞE): “Mi­na­re­yi ça­lan kı­lı­fı­nı ha­zır­la­r” der­ler. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan da ze­va­hi­ri kur­tar­mak için ge­rek­li ön­lem­le­ri al­mış du­rum­da. Bir ta­raf­tan, ufuk­ta­ki er­ken se­çim­de oy sıç­ra­ma­sı ger­çek­leş­tir­mek için esip gür­ler ve Su­ri­ye'de Kürt dev­le­ti­ne izin ver­me­yiz di­ye taf­ra atar, di­ğer ta­raf­tan da, ABD ile baş­la­tı­lan mü­za­ke­re çer­çe­ve­sin­de Was­hing­to­n'­a ba­zı ödün­ler ve­re­rek PYD'­nin Fı­ra­t'­ın ba­tı­sı­na geç­me­me­si­ni ga­ran­ti al­tı­na alır. Ge­çen haf­ta ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bi­de­n'­le yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­si­nin de bu ko­nu­yu kap­sa­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. Bu bağ­lam­da, Tür­ki­ye, bu­gü­ne ka­dar­ki tu­tu­mun­dan vaz­ge­çe­rek IŞİD kar­şı­tı koa­lis­yo­nun ak­tif bir üye­si ol­ma­yı ka­bul ede­bi­lir ve ABD ile bir­lik­te IŞİD he­def­le­ri­ne ope­ras­yon ya­pa­bi­lir. ABD ile pa­zar­lık bel­ki İn­cir­li­k'­in ABD ve koa­lis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan IŞİ­D'­e kar­şı kul­la­nıl­ma­sı­nı da kap­sa­mış­tır. ABD Bü­yü­kel­çi­si Bas­s'­ın yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­dan, PYD'­nin An­ka­ra ile uz­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, Fı­ra­t'­ın ba­tı­sı­na geç­me­me­si şar­tı­na ila­ve­ten, Tel Ab­ya­d'­a ge­ri dö­nüş­le­re izin ve­re­ce­ği, bu böl­ge­de bay­ra­ğı­nı in­di­re­ce­ği ve yö­ne­tim­de et­nik te­me­le da­yan­ma­yan bir hi­ye­rar­şi kur­ma­yı ka­bul ede­ce­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. Ya­ni, AKP Hü­kü­me­ti, ABD bas­kı­sıy­la PYD kan­ton yö­ne­ti­miy­le uz­la­şı­yor, ona meş­ru­iyet yo­lu­nu açı­yor, PYD teh­di­di­ni ber­ta­raf et­mek­ten ve gü­ven­li böl­ge kur­mak­tan vaz­ge­çi­yor… PYD'­nin, Ko­ba­ni ve Tel-Ab­yad ka­za­nım­la­rı­nı ve oto­nom/ba­ğım­sız bir Kürt ya­pı­lan­ma­sı ola­rak gü­ney sı­nır­la­rı­mı­zın % 70'i­ni kon­trol et­me­si­ni ka­bul edi­yor. ABD hi­ma­ye­sin­de çok geç­me­den ku­zey Ira­k'­a ben­zer bir yö­ne­ti­me dö­nü­şe­cek olan bu ya­pı­lan­ma, bü­yük Kür­dis­ta­n'­ın ku­rul­ma­sın­da en önem­li adı­mı oluş­tu­ra­ca­ğı gi­bi, PKK'­nın Tür­ki­ye'de­ki he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­sin­de de ön­de ge­len bir rol üst­le­ne­cek­tir.
(UD): ABD na­sıl olu­yor da “s­tra­te­jik or­ta­ğı­m” de­di­ği Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si­ne gi­den adım­lar atı­yor? Tür­ki­ye AB­D'­yi na­sıl kay­bet­ti?
(ŞE): Bu­nun önem­li bir ne­de­ni, ka­nım­ca Er­do­ğa­n'­ın Oba­ma'ya kar­şı uy­gu­la­dı­ğı inat­laş­ma ve rest­leş­me po­li­ti­ka­sı­dır. Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın, PKK ve PYD'­yi Su­ri­ye'de AB­D'­nin bir nu­ma­ra­lı part­ne­ri ya­pan, on­la­rı AB­D'­nin ku­ca­ğı­na iten Er­do­ğa­n'­dır. Er­do­ğan, Be­şar Esa­d'­ı yık­ma po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le Tür­ki­ye top­rak­la­rı­nın ve Gü­ney­do­ğu sı­nır böl­ge­si­nin, AB­D'­nin ıs­rar­lı uya­rı­la­rı­na rağ­men, Se­le­fi mü­ca­hit­ler için ge­çiş ve lo­jis­tik üs­sü ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­ne göz yum­du. Bu po­li­ti­ka IŞİ­D'­in pa­laz­lan­ma­sı­na yol aç­tı­ğı gi­bi, IŞİD te­rö­rü­ne kar­şı AB­D'­nin ya­nın­da sa­va­şan PYD'­ye meş­ru­iyet sağ­la­dı. Öte yan­dan Tür­ki­ye'ye mi­sil­le­me ya­pan Esad, Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de­ki Kürt­le­ri ser­best bı­rak­tı ve on­la­rın böl­ge­de si­lah­lı bir ya­pı­lan­ma­ya git­me­le­ri­ne izin ver­di. Bu­gün Tür­ki­ye'nin Gü­ney sı­nır­la­rın­da kar­şı­la­şı­lan fe­la­ket tab­lo­su, Er­do­ğa­n'­nın bah­set­ti­ğim ba­si­ret­siz ka­rar­la­rı­nın ol­du­ğu ka­dar, yi­ne onun “e­se­ri(!)” olan ve PKK so­ru­nu­nu de­rin­leş­ti­rip çö­züm­süz­lük aşa­ma­sı­na ge­ti­ren “çö­züm sü­re­ci­”nin ürü­nü­dür.

Son güncelleme: 07:1406.07.2015
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp