Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

17-25 Aralık olmasaydı?!..

25 Aralık 2015

“Her şer­de bir ha­yır var­dı­r” der­ler…
İk­ti­da­rın, adı şim­di “Fet­hul­lah Te­rör Ör­gü­tü­” olan şe­be­ke­de­ki es­ki ar­ka­daş­la­rı 17-25 Ara­lı­k'­ta bun­la­ra “dar­be te­şeb­bü­sü­” yap­ma­say­dı…
Bu­gün Bal­yo­z'­dan es­ki Ha­va, De­niz Kuv­vet­le­ri ko­mu­tan­la­rı, Or­du Ko­mu­tan­la­rı, emek­li ve mu­vaz­zaf ge­ne­ral­ler, seç­kin su­bay­lar…
Er­ge­ne­ko­n'­dan yi­ne emek­li ve mu­vaz­zaf su­bay­lar, bi­lim in­san­la­rı, ga­ze­te­ci­ler, si­vil top­lum ör­gü­tü li­der­le­ri ha­len ce­za­ev­le­rin­de çi­le çe­ki­yor ola­cak­lar­dı…

* * *

Ön­ce ik­ti­da­rın be­yan­la­rı­na, son­ra da sav­cı­la­rın id­di­ana­me­le­ri­ne gi­ren “Hü­kü­me­ti de­vir­me­ye te­şeb­bü­s” ha­re­ke­ti, 17-25 Ara­lı­k'­ta ger­çek­leş­me­miş ol­say­dı…
Ör­ne­ğin, Kur­may Al­bay Dur­sun Çi­çek, ga­ze­te­ci Mus­ta­fa Bal­bay ile Tun­cay Öz­kan bu­gün Mec­li­s'­te de­ğil, Si­liv­ri'de ola­cak­lar­dı!.
Bal­yoz, Er­ge­ne­kon, Poy­raz­köy, As­ke­ri Ca­sus­luk gi­bi da­va­lar­dan yar­gı­la­nan­lar ce­za­ev­le­rin­de 7'n­ci, 8'in­ci yıl­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak­lar­dı!..

* * *

Dü­şü­nün, bü­tün bu in­san­lar 200-300 yı­la mah­kum ol­muş­lar­dı…
Mah­ku­mi­yet­le­ri Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan da onan­mış­tı…
Ve o sü­reç­te AKP ik­ti­da­rı bu­gün adı “F­TÖ­” olan Fet­hul­lah­çı­lar­la can ci­ğer ku­zu sar­ma­sıy­dı…
AK­P'­nin ağır abi­si, “Şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” ve­ci­ze­siy­le ün­lü Bü­lent Arınç ne di­yor­du?..
“İ­yi ki bu pa­şa­lar­la sa­va­şa gir­me­mi­şi­z”
Di­ğer­le­ri ge­viş ge­ti­ri­yor­lar­dı:
“Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r”
Bun­la­rı söy­le­yen­ler, şim­di adı “F­TÖ­” olan Fet­hul­lah­çı­lar­la or­tak­tı, ne is­te­di­ler­se ve­ri­yor­lar­dı!..

* * *

Bu or­tak­lık 17-25 Ara­lı­k'­a ka­dar de­vam et­ti…
Son­ra ne ol­du bi­li­yor­su­nuz…
Ül­ke­nin Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı açık­la­dı:
“Mil­li or­du­ya kum­pas kur­du­la­r”
Ya 17-25 Ara­lık ol­ma­say­dı?..
Or­tak­lık de­vam ede­cek, Çe­tin Do­ğan­lar, İb­ra­him Fır­tı­na­lar, Öz­den ör­nek­ler…
Ve hat­ta Tür­ki­ye'nin 26'n­cı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ, te­rör ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­si ola­rak Si­liv­ri'de “i­ka­me­ti­ni­” sür­dü­re­cek­ti…

* * *

İn­san­lar ai­le­le­riy­le bir­lik­te pe­ri­şan edil­di…
De­niz kuv­vet­le­ri ta­ru­mar edil­di, o rüt­be­de ami­ral kal­ma­dı­ğın­dan Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı için rüt­be ora­mi­ral­den ko­ra­mi­ra­le dü­şü­rül­dü…
Bü­tün bun­lar olur­ken ik­ti­dar cep­he­sin­de kim­se­nin vic­da­nı sız­la­ma­dı!..
Ak­si­ne bü­yük bir hınç için­dey­di­ler…
As­ke­ri ve­sa­ye­ti so­na er­dir­miş­ler­di!..

* * *

Ah 17-25 Ara­lık ah…
Sen ne­le­re ka­dir­sin!..
Her şe­yi bir an­da de­ğiş­tir­din…
Şim­di di­yor­lar ki: “Fet­hul­lah Gü­len Tür­ki­ye gel­sin, he­sap ver­si­n”
Muh­te­rem ho­ca­la­rı, şim­di te­rör ör­gü­tü li­de­ri ol­du;
İn­san­lar da ce­za­ev­le­rin­de 6-7 yıl yat­tı­ğı, ha­yat­la­rı­nın ka­rar­tıl­dı­ğıy­la kal­dı…
Ya 17-25 Ara­lık ol­ma­say­dı?..
Hâ­lâ içer­dey­di­ler!..

Çok gü­ven­liy­miş!..

Böy­le bir es­ra­ren­giz olay gö­rül­me­di…
İs­tan­bu­l'­da Sa­bi­ha Gök­çen Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va Li­ma­nı ap­ro­nun­da üç ay­rı yer­de pat­la­ma olu­yor, bir te­miz­lik gö­rev­li­si ka­dın ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor, bir ki­şi de ya­ra­la­nı­yor, ama se­be­bi meç­hul…
Pat­la­ma var da, ne pat­la­ma­sı?..
So­nun­da ha­van to­pu atıl­dı­ğı ih­ti­ma­li üze­rin­de du­rul­ma­ya baş­lan­dı…
De­mek Kurt­kö­y'­de ha­va li­ma­nı ya­kı­nı­na ha­van to­pu ge­tir­di­ler ve üç atış yap­tı­lar…
Akıl alır gi­bi de­ğil…
“A­kıl alır gi­bi ol­ma­ya­n” baş­ka bir ko­nu­ da Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın yap­tı­ğı açık­la­ma:
“Gü­ven­lik za­fi­ye­ti yo­k”
Ya­hu da­ha ne ol­sun?..
Gü­ven­lik za­fi­ye­ti ol­ma­yan ha­va li­ma­nı­na ha­van to­pu ile atış ya­pı­lı­yor…
Bu du­rum, ele gü­ne kar­şı “Tür­ki­ye'nin ar­tık gü­ven­li bir ül­ke ol­ma­dı­ğı­nı­” da an­la­tı­yor!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more